Beneficii de asistenţă socială

Beneficii de asistenţă socială

Cuprins:

1. ALOCAȚII DE STAT

2. INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

3. STIMULENT DE INSERȚIE

4. SUPLIMENT ( SUPRAPUNERE INDEMNIZAŢIE)

5. AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI

6. VENIT MINIM DE INCLUZIUNE(V.M.I.)

7. STIMULENT EDUCAŢIONAL (TICHETE DE GRĂDINIŢĂ)

8. MONITORIZARE PERSOANE CU DIZABILITĂŢI, ASISTENŢI PERSONALI ŞI PERSOANE VÂRSTNICE

9. SERVICII SOCIALE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ, DE ABUZ ŞI NEGLIJARE (delegarea autoritatii parintesti si plasament)

10. CANTINA

11: TICHETE EDUCATIONALE 

 

 

         I - BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ

 

1. ALOCAȚII DE STAT :

a) Informaţii şi acte necesare:

Alocaţia de stat se plăteşte unuia dintre părinţi, tutorelui, curatorului , persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii. Alocaţia de stat se acordă pe bază de cerere completată şi semnată de ambii părinţi la care ataşaţi  următoarele acte doveditoare:                                                                                   

1. 2 COPII XEROX ACTUL DE IDENTITATE MAMA;

2. 2 COPII XEROX ACTUL DE IDENTITATE TATA;

3. 2 COPII XEROX CERTIFICAT CĂSĂTORIE;

4. 2 COPII XEROX CERTIFICAT NAŞTERE  COPIL (NOU-NĂSCUT);

5. UN  DOSAR PLIC.

În cazul în care persoana solicitantă doreşte primirea alocaţiei de stat, prin cont, ataşează un extras de cont  care  să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei solicitante, care este titularul de dosar ) - BCR, Banca Transilvania,  Brd , Raiffeisen Bank ,  Pireus Bank,  C.E.C  Bank, Bancpost)

!!!!!!! actele enumerate mai sus vor fi prezentate şi în original (nu numai în copii xerox), după caz, vor fi ataşate şi alte documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal - hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului, eliberate în condiţiile legii.

b) Cerere alocație de stat - ANEXA 1.1

c) Alocaţii de stat UE:

Alocaţia de stat se plăteşte unuia dintre părinţi, tutorelui, curatorului , persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii. Alocaţia de stat se acordă pe bază de cerere completată şi semnată de ambii părinţi la care ataşaţi  următoarele acte doveditoare

             1. NEGATIE ( DIN STATUL RESPECTIV);

             2. 2 COPII XEROX  ACTUL DE IDENTITATE MAMĂ;

3. 2 COPII XEROX ACTUL DE IDENTITATE TATĂ;

4. 2 COPII XEROX CERTIFICAT CĂSĂTORIE;

5. 2  COPII XEROX CERTIFICAT NAŞTERE  COPIL (BEBE);

6. UN  DOSAR PLIC.                                                                         

-Supliment de informatii (doar pentru copii născuți în UE) - ANEXA 1.2      

2. INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL:

  1. Opis (acte necesare) :  

        Pentru persoanele care au contracte de muncă  , sunt  eleve sau studente  dosarul de indemnizaţie trebuie să conţină:

1. CEREREA DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A TITULARULUI ŞI A CELUILALT PĂRINTE. - ANEXA 2.1.

2. ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATOR- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCĂ. – ANEXA 2.2.

3. ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE AJOFM - PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN ŞOMAJ. – ANEXA 2.2.

4. ADEVERINŢĂ TIP ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE SUNT ELEVE,STUDENTE. – ANEXA 2.3./ ANEXA 2.4.

5. DECLARAŢIA TIP A TITULARULUI. – ANEXA 2.5.

6. DECLARAŢIA TIP CU LĂUZIE A SOŢIEI ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE CASNICĂ, ELEVĂ , STUDENTĂ – ÎN CARE MENŢIONEAZĂ: “SUNT CASNICĂ ŞI NU AM ÎNCHEIAT CONTRACT CU CASA DE SĂNĂTATE PENTRU PLATA CONCEDIULUI DE MATERNITATE”. – ANEXA 2.6.

7. ADEVERINŢĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ AL SOŢIEI CU PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE, (DACĂ LUCREAZĂ) ÎN CAZUL ÎN CARE ICC SOLICITĂ SOŢUL.

8. CĂRŢILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOŢI.

9. CERTIFICATUL  DE NAŞTERE AL COPILULUI PENTRU CARE SOLICITĂ DREPTUL.

10. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE.

11. ANCHETĂ SOCIALĂ DACĂ COPILUL ESTE RECUNOSCUT ŞI PĂRINŢII NU SUNT CĂSĂTORIŢI ( EFECTUATĂ DE AUTORITATEA TUTELARĂ.

12. DOSAR PLIC.

13. ALTE DOCUMENTE DACĂ ESTE CAZUL :

14. CEREREA APROBATĂ  DE ANGAJATOR CU DATA SUSPENDĂRII   CONTRACTULUI DE MUNCĂ.

-        DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE MUNCĂ.

-        DECIZII PLASAMENT, ÎNCREDINŢARE ÎN VEDEREA ADOPŢIEI, ADOPŢIE ETC.

-        SENTINŢE  DE DIVORŢ.

b) Formulare tip :

- Cerere tip – Anexa 2.1        

- Adeverință tip  - Anexa 2.2

- Adeverinţă elevă - Anexa 2.3

- Adeverinţă studentă – Anexa 2.4

- Declarația tip a titularului – Anexa 2.5

- Declaraţia tip cu lăuzia soţiei – Anexa 2.6      

3. STIMULENT DE INSERȚIE:

         a) Opis ( acte necesare) :

   Pentru persoanele care solicită direct stimulentul de inserţie şi au contracte de muncă:

1. CEREREA DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A TITULARULUI ŞI A CELUILALT PĂRINTE. – ANEXA 3.1.

2. ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATOR PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCĂ. – ANEXA 3.2.

3. DECLARAŢIA TIP A TITULARULUI. – ANEXA 3.3.

4. DECLARAŢIA TIP A SOŢIEI ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE CASNICĂ, ELEVĂ , STUDENTĂ ŞI SOLICITĂ SOŢUL STIMULENT.- ANEXA 3.4.

5. ADEVERINŢA DE LA LOCUL DE MUNCĂ AL SOŢIEI, CARE LUCREAZĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE  SOLICITĂ SOŢUL STIMULENT.

6. CĂRŢILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOŢI.

7. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI PENTRU CARE SOLICITĂ DREPTUL.

8. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU ANCHETĂ ACOLO UNDE NU SUN CĂSĂTORIŢI.

9. DOSAR PLIC.

10. ALTE DOCUMENTE DACĂ ESTE CAZUL.

- DECIZII PLASAMENT, ÎNCREDINŢARE ÎN VEDEREA ADOPŢIEI, ADOPŢIE ETC.

- SENTINŢE DE DIVORŢ.

  1. Formulare tip :

- Cerere tip - Anexa 3.1

- Adeverință tip - Anexa 3.2   

- Declarație tip realizare venituri - Anexa 3.3

-- Declaraţia tip cu lăuzia soţiei – Anexa 3.4

 

4. SUPLIMENT ( SUPRAPUNERE INDEMNIZAŢIE):

  1. Opis ( acte necesare) :

1. CEREREA. – ANEXA 4.1.

2. DECLARAŢIA CELUILALT PĂRINTE. – ANEXA 4.2.

3. CĂRŢILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOŢI.

4. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI PENTRU CARE SOLICITĂ DREPTUL.

5. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU ANCHETĂ ACOLO UNDE NU SUN CĂSĂTORIŢI.

6. DOSAR PLIC.

7. ALTE DOCUMENTE DACĂ ESTE CAZUL.

-        DECIZII PLASAMENT, ÎNREDINŢARE ÎN VEDEREA ADOPŢIEI, ADOPŢIE ETC.

-        SENTINŢE DE DIVORŢ.

  1. Formulare:

- Cerere tip – Anexa 4.1

- Declaraţie tip – Anexa 4.2

5. AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI:

a)Informaţii şi acte necesare:

COMUNICAT 2023-2024

ANEXA 1- cuantumuri 

ANEXA 2-Acte necesare  

ANEXA NR. 4 - Bunuri care duc la excludere

 

ACTELE SE DEPUN LA SEDIUL DAS PETRILA.

   

 

Formulare:

 

- Cerere-declarație pe propria răspundere - Anexa 5

- Cerere-pentru beneficiarii de VMG si ASF- Anexa 5.1

 

 

6. VENIT MINIM DE INCLUZIUNE (V.M.I.):

a) Informaţii şi acte necesare:

Cerere

Angajament

Pliant informativ

 

7. STIMULENT EDUCAŢIONAL ( TICHETE DE GRĂDINIŢĂ):

a) Informaţii şi acte necesare:

1. XEROCOPII DUPĂ BULETINELE DE IDENTITATE A TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI CU VÂRSTA PESTE 14 ANI, CARE TREBUIE SĂ AIBĂ DOMICILIUL STABIL SAU REŞEDINŢĂ, PE RAZA ORAŞULUI PETRILA;

2. XEROCOPII DUPĂ BULETINELE DE IDENTITATE, CARTEA DE IDENTITATE SAU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE, ÎN CAZUL CETĂŢENILOR ROMÂNI;

3. CARNETUL DE IDENTITATE, LEGITIMAŢIA DE ŞEDERE TEMPORARĂ SAU DOCUMENTUL DE IDENTITATE, ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE ROMÂNE COMPETENTE, ÎN CAZUL CETĂŢENILOR STRĂINI SAU APATRIZI;

4. ÎN SITUAŢIA ÎN CARE UN MEMBRU AL FAMILIEI SAU PERSOANA SINGURĂ CARE SOLICITĂ AJUTOR SOCIAL ARE DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA ÎN ALTĂ UNITATE ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ DECÂT PE RAZA ORAŞULUI PETRILA, CEREREA VA FI ÎNSOŢITĂ DE O ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE PRIMARUL LOCALITĂŢII ÎN CARE ACESTA ARE DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA, DIN CARE SĂ REZULTE CĂ NU BENEFICIAZĂ DE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI;

5. XEROCOPII DUPĂ CERTIFICATELE DE NAŞTERE A TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI;

6. XEROCOPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE;

7. XEROCOPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE DECES, DUPĂ CAZ;

8. LIVRET DE FAMILIE;

9. SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ DE DIVORŢ, SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINŢARE A COPIILOR SAU DE STABILIRE A PENSIEI ALIMENTARE, HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ DE ÎNCUVIINŢARE A ADOPŢIEI SAU PLASAMENT FAMILIAL AL MINORILOR CONFORM LEGII; - DUPĂ CAZ;

10. ACTUL DIN CARE SĂ REZULTE CALITATEA SOLICITANTULUI DE TUTORE SAU CURATOR;

11. ACTE DIN CARE SĂ REZULTE ÎNCADRAREA, POTRIVIT LEGII, ÎN CATEGORIA PERSOANELOR CU HANDICAP ACCENTUAT SAU GRAV, ORI ÎN GRADUL I SAU II DE INVADILITATE, PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE,

12. ADEVERINŢĂ DE VENITURI IMPOZABILE DE LA SEVICIUL FISCAL MUNICIPAL PETROSANI;

13. ADEVERINŢĂ DE LA BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE DIN CADRUL PRIMĂRIEI, PRIVIND BUNURILE SUPUSE IMPOZITĂRII;

14. ADEVERINŢĂ DE TEREN AGRICOL;

15. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND TOATE CATEGORIILE DE VENITURI REALIZATE DE FAMILIE, STAREA CIVILĂ  ŞI NUMĂRUL PERSOANELOR CARE COMPUN FAMILIA, AUTENTIFICATĂ DE NOTARUL PUBLIC;- DUPĂ CAZ

16. ADEVERINŢĂ DE ELEVI, PENTRU COPIII CARE MERG LA ŞCOALĂ, UNDE SĂ FIE SPECIFICAT DACĂ BENEFICIAZĂ DE BURSĂ ŞCOLARĂ, DE MERIT, DE PERFORMANŢĂ SAU SOCIALĂ;

17. ADEVERINȚĂ DE LA GRĂDINIȚĂ;

18. CUPOANE DE ALOCAŢIE PENTRU COPIII SAU EXTRAS DE CARD

19. CUPOANE DE PENSIE, DACĂ ESTE CAZUL;

ADEVERINŢĂ DE LA PENITENCIAR DACĂ UNUL DINTRE SOŢI ESTE ARESTAT;

-CONTRACTUL DE PROPRIETATE SAU DE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢEI ÎN XEROCOPIE;

-ADEVERINŢĂ DE SALARIZARE PENTRU PERSOANELE ÎNCADRATE ÎN CÂMPUL MUNCII;

-UN DOSAR.

ACTELE SE DEPUN PÂNĂ LA DATA DE 30 ALE FIECĂREI LUNI,LA SEDIUL DAS PETRILA.

VENITUL LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE ESTE DE 284 LEI.

 b) Formulare:

- Cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru stimulent educaţional (gradiniţă) - Anexa 8

II- MONITORIZARE PERSOANE CU DIZABILITĂŢI, ASISTENŢI PERSONALI ŞI PERSOANE VÂRSTNICE

a) Informaţii  şi acte necesare:

1. CERERE DE INTERNARE – ÎNREGISTRATĂ LA PRIMĂRIA ÎN A CĂREI RAZĂ TERITORIALĂ IŞI ARE DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA PERSOANA CU HANDICAP – ANEXA 9.1;

2. COPIE DE PE ACTELE DE IDENTITATE – BULETIN / CARTE DE IDENTITATE / CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;

3. COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE, DE CĂSĂTORIE SAU DE DECES AL APARŢINĂTORULUI;

4. COPIE DE PE DOCUMENTUL CARE ATESTĂ ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP – CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP;

5. ADEVERINŢĂ DE VENIT – PENTRU ANGAJAŢI SAU ADEVERINŢA DE LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ DE DOMICILIU, DIN CARE SĂ REZULTE VENITUL REALIZAT – DACĂ NU ESTE ANGAJAT LA MOMENTUL SOLICITĂRII;

6. DOCUMENTE DOVEDITOARE A SITUAŢIEI LOCATIVE – COPIE CONTRACT DE CASĂ, COPIE CONTRACT DE ÎNTREŢINERE, COPIE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE (UNDE ESTE CAZUL);

7. ULTIMUL TALON DE PENSIE, DACĂ ESTE CAZUL ŞI DECIZIE DE PENSIE (ADMINISTRATIVĂ ŞI MEDICALĂ);

8. RAPORTUL DE ANCHETĂ SOCIALĂ, DE LA PRIMARIA ÎN A CĂREI RAZĂ TERITORIALĂ IŞI ARE DOMICILIUL SAU RESEDINŢA PERSOANA CU HANDICAP – ANEXA 9.2;

9. INVESTIGAŢII PARACLINICE : TEST SIDA (PANA LA 60 DE ANI), TBC, ANTIGEN HBS, GLICEMIE, VDRL, AC. HCV (ANTICORPI VIRUS C HEPATIC);

10. SCRISOARE MEDICALĂ – ANEXA 9.3 ŞI AVIZ EPIDEMIOLOGIC (MEDIC DE FAMILIE);

11. COPIE CARD DE SĂNĂTATE SAU ADEVERINŢĂ ASIGURAT C.J.A.S. HUNEDOARA;

12. DECLARAŢIE ÎN SCRIS A PERSOANEI CU HANDICAP CU PRIVIRE LA ACORDUL / REFUZUL PRIVIND INTERNAREA ÎNTR-UN CENTRU REZIDENŢIAL – ANEXA 9.4;

13. DOVADA ELIBERATĂ DE SERVICIUL DE SPECIALITATE AL PRIMĂRIEI ÎN A CĂREI RAZĂ IŞI ARE DOMICILIUL SAU RESEDINŢA PERSOANA CU HANDICAP, PRIN CARE SE ATESTĂ CĂ ACESTEIA NU I S-AU PUTUT ASIGURA PROTECŢIA ŞI ÎNGRIJIREA LA DOMICILIU SAU ÎN CADRUL ALTOR SERVICII DIN COMUNITATE (CONF. ART. 17, ALIN. 1, LIT. I) DIN HG NR. 430 / 2008 ŞI A ART. 19, ALIN. 1, LIT. D) DIN HG NR. 268 / 2007 PRIVIND NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 448 / 2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP) – IN ORIGINAL ;

14. RAPORT DE ANCHETĂ SOCIALĂ PENTRU APARŢINĂTORI (MAMA / TATA, FIUL / FIICA, SOŢ / SOŢIE SAU TUTORE), CARE SĂ CUPRINDĂ CEL PUŢIN URMĂTOARELE : COMPONENŢA FAMILIEI, VENITURILE FAMILIEI, SPAŢIUL LOCATIV, STARE DE SĂNĂTATE. ANCHETĂ SOCIALĂ VA FI INSOŢITĂ OBLIGATORIU DE URMĂTOARELE DOCUMENTE :

- COPIE BI / CI / CIP;

- ADEVERINŢA DE VENIT / CUPON DE PENSIE;

- DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA ACORDUL / REFUZUL PRIVIND ADMITEREA ŞI MOTIVUL PENTRU CARE ACEŞTIA NU POT ÎNGRIJI PERSOANA CU HANDICAP – ANEXA 9.5.

15. DECLARAŢIE ÎN CAZ DE DECES AL BENEFICIARULUI – ANEXA 9.6;

16. COPIE DISPOZIŢIE / HOTĂRÂRE DE CURATOR / TUTORE;

17. ANGAJAMENT CU PRIVIRE LA PREDAREA ACTELE ORIGINALE – ANEXA 9.7;

18. DOSAR CU ŞINĂ.

19. Decontare transport

b)Formulare:

- Cerere admitere centru de îngrijire - Anexa 9.1

- Anchetă socială tip - Anexa 9.2

- Scrisoare medicală tip - Anexa 9.3

- Declaraţie tip  - Anexa 9.4

- Declaraţie tip - Anexa 9.5

- Declaraţie în caz de deces a beneficiarului tip - Anexa 9.6

- Angajament tip - Anexa 9.7

- Cerere pentru servicii de îngrijire la domiciliu - Anexa 9.8

 

 ACTE    NECESARE   PENTRU   INTOCMIREA  ANCHETEI SOCIALE PENTRU  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR  CU     HANDICAP  PENTRU CAZURILE NOI

(ancheta socială se efectuează pentru persoanele care au domiciliul şi locuiesc efectiv pe raza oraşului Petrila)

            1. CERERE -  SE VA COMPLETA LA DEPUNEREA DOSARULUI ;

            2. REFERAT PRIVIND SITUAŢIA MEDICALĂ PREZENTĂ ÎNTOCMIT DE CĂTRE MEDICUL SPECIALIST

            3. SCRISOAREA MEDICALĂ-TIP DE LA MEDICUL DE FAMILIE PENTRU PERSOANA BOLNAVĂ; (CF.  PREVEDERILOR ART 6, ALIN (5) LIT (A), (B) DIN HGR 430/2008).

            4. ALTE DOCUMENTE MEDICALE (IEŞIRI DIN SPITALE, ETC. , ACTE CARE DOVEDESC BOALA DE CARE SUFERĂ )

            5. ACTE  DE IDENTITATE ŞI STARE CIVILĂ PENTRU TOTI MEMBRII FAMILIEI (CARE LOCUIESC ÎMPREUNĂ CU PERSOANA BOLNAVĂ;BI/CI,  CERTIFICAT DE NAȘTERE, CĂSĂTORIE, SENTINŢĂ DE DIVORŢ, CERTIFICATE DE DECES-DUPĂ CAZ)

           6. ACTE DE VENITURI PENTRU PERSOANA BOLNAVĂ : DECIZIE PENSIE ȘI  CUPON PENSIE, ADEVERINŢĂ SALARIU, ADEVERINŢĂ ELEV, ALTELE, DUPĂ CAZ. DACĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI ESTE NECESARĂ DEPUNEREA UNEI ADEVERINŢE DE LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 

           7. ACT PENTRU LOCUINȚĂ                 

           8. UN DOSAR  CU ŞINĂ

 

ACTE    NECESARE   PENTRU   INTOCMIREA  ANCHETEI SOCIALE  PENTRU  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR  CU     HANDICAP  (REÎNNOIRE)

(ancheta socială se efectuează pentru persoanele care au domiciliul şi locuiesc efectiv pe raza oraşului Petrila)

           1.CERERE - SE VA COMPLETA LA DEPUNEREA DOSARULUI

           2. REFERAT PRIVIND SITUAŢIA MEDICALĂ PREZENTĂ ÎNTOCMIT DE LA MEDICUL SPECIALIST

           3. SCRISOARE MEDICALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE PENTRU PERSOANA BOLNAVĂ; 

           4. IEŞIRI DIN SPITALE, SAU ALTE ACTE MEDICALE (INTERVENITE DE LA OBŢINEREA ULTIMULUI CERTIFICAT DE ÎNCADRARE)

           5. ACTE  DE IDENTITATE ŞI STARE CIVILĂ PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI DACĂ S-AU MODIFICAT DE LA DATA ULTIMEI ANCHETE EFECTUATE

           6. ACTE DE VENITURI PENTRU PERSOANA BOLNAVĂ : CUPON DGASPC DEVA, DECIZIE PENSIE ȘI  CUPON PENSIE, ADEVERINŢĂ SALARIU, ADEVERINŢĂ ELEV, ALTELE, DUPĂ CAZ. DACĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI ESTE NECESARĂ DEPUNEREA UNEI ADEVERINŢE DE LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ

                   

ACTE    NECESARE   PENTRU   ÎNTOCMIREA  ANCHETEI SOCIALE PENTRU  COMISIA DE EVALUARE A MINORILOR  CU   HANDICAP  PENTRU CAZURILE NOI

1. CERERE - SE VA COMPLETA LA DEPUNEREA DOSARULUI

2. FIȘA MEDICALĂ SINTETICĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE

3. CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5 DE LA MEDICUL SPECIALIST

4. COPII ALE DOCUMENTELOR MEDICALE ADIȚIONALE LA CERTIFICATUL MEDICAL DE TIP A5 (SCRISOARE MEDICALĂ, BILETE DE EXTERNARE/RECUPERARE);

5. FIȘA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ – DUPĂ CAZ

6. FIȘA PSIHOPEDAGOGICĂ – DUPĂ CAZ

7. ACTE  DE IDENTITATE ŞI STARE CIVILĂ PENTRU TOȚI MEMBRII FAMILIEI (BI/CI,  CERTIFICAT DE NAȘTERE, CĂSĂTORIE, SENTINŢĂ DE DIVORŢ, CERTIFICATE DE DECES-DUPĂ CAZ)

8. ACTE DE VENITURI PENTRU PERSOANA BOLNAVĂ

9. ACT PENTRU LOCUINŢĂ

10. UN DOSAR CU ȘINĂ

 

ACTE    NECESARE   PENTRU   ÎNTOCMIREA  ANCHETEI SOCIALE PENTRU  COMISIA DE EVALUARE A MINORILOR  CU   HANDICAP  ( REÎNNOIRE)

1. CERERE -  SE VA COMPLETA LA DEPUNEREA DOSARULUI

2. FIȘA MEDICALĂ SINTETICĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE

3. CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5 DE LA MEDICUL DE SPECIALITATE

4. COPII ALE DOCUMENTELOR MEDICALE ADIȚIONALE LA CERTIFICATUL MEDICAL DE TIP A5 (SCRISOARE MEDICALĂ, BILETE DE EXTERNARE/RECUPERARE);

5. FIȘA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ -  DUPA CAZ

6. FIȘA PSIHOPEDAGOGICĂ – DUPA CAZ

7. ACTE  DE IDENTITATE ŞI STARE CIVILĂ PENTRU TOTI MEMBRII FAMILIEI (BI/CI,  CERTIFICAT DE NAȘTERE, CĂSĂTORIE, SENTINŢĂ DE DIVORŢ, CERTIFICATE DE DECES-DUPĂ CAZ) DACĂ S-AU MODIFICAT DE LA DATA ULTIMEI ANCHETE SOCIALE

8. ACTE DE VENITURI PENTRU PERSOANA BOLNAVĂ              

 

III-SERVICII SOCIALE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ, DE ABUZ ŞI NEGLIJARE (delegarea autoritatii parintesti si plasament)

DELEGAREA AUTORITATII PARINTESTI

a)Informaţii şi acte necesare:

1. DOCUMENTELE PĂRINȚILOR/PĂRINTELUI: COPIE ACTE DE IDENTITATE ȘI STARE CIVILĂ ( CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE)

2. DOVADA FAPTULUI CĂ PĂRINTELE EXERCITĂ SINGUR AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ (COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ DE DIVORȚ, COPIE CERTIFICAT DECES AL CELUILALT PĂRINTE – DACĂ ESTE CAZUL

3. CONTRACT DE MUNCĂ SAU PERMIS DE MUNCĂ CARE SĂ ATESTE UNDE VOR/VA PLECA ȘI PENTRU CE PERIOADĂ (DACĂ ACESTEA EXISTĂ)

4. CERTIFICAT DE NAȘTERE SAU CARTE DE IDENTITATE(DUPĂ CAZ) AL COPILULUI – XEROCOPIE

5. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE A COPILULUI – XEROCOPIE

6. ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚÂMÂNT PE CARE COPILUL O FRECVENTEAZĂ ( DUPĂ CAZ) - XEROCOPIE

7. ACT DE IDENTITATE , DOVADA VENITURILOR ( ADEVERINȚĂ DE SALARIAT, CUPON DE PENSIE, ETC), DOVADA SPAȚIULUI DE LOCUIT,  CAZIER JUDICIAR (DACĂ INSTANȚA DISPUNE ACEST LUCRU) ADEVERINȚĂ MEDICALĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE A PERSOANEI ÎN GRIJA CĂRUIA VA RĂMÂNE COPILUL - XEROCOPIE

8. ALTE ACTE DOVEDITOARE CARE POT DESCRIE SITUAȚIA FAMILIALĂ A COPILULUI, ÎN FUNCȚIE DE SITUAȚIE LA CEREREA DAS- PETRILA SAU A JUDECĂTORIEI.

9. DOSAR CU ȘINĂ.

b) Formulare:

- Notificare privind intentia părintelui de a pleca la munca în strainatate - Anexa 10.1                       

- Declarația persoanei căreia urmează a-i fi delegata temporar autoritatea părintească - Anexa 10.2

- Declaraţia minorului care a împlinit vârsta de 10 ani - Anexa 10.3

PLASAMENT

1. CEREREA SOLICITANŢILOR

2. COPII XEROX  DUPĂ ACTELE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANŢILOR ( B.I., CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, CERTIFICAT DE NAŞTERE):

3. COPII XEROX DUPĂ ACTELE DE STARE CIVILĂ ALE PĂRINŢILOR COPILULUI  ( B.I., CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, CERTIFICAT DE NAŞTERE) DACĂ PĂRINŢII SUNT DECEDAŢI , SE ANEXEAZĂ COPII XEROX DUPĂ CERTIFICATUL DE DECES:

4. ACORDUL/DEZACORDUL PĂRINŢILOR ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STABILIREA UNEI MĂSURI DE PROTECŢIE  SPECIALĂ PENTRU COPILUL ( COPIII) LOR, DACĂ PĂRINŢII AU DIVORŢAT SE ANEXEAZĂ O COPIE DUPĂ SENTINŢA CIVILĂ DE DIVORŢ;

5. COPIE XEROX DUPĂ CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI ( COPIILOR);

6. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ PENTRU SOLICITANŢI ŞI COPIL ( COPII)

7. ADEVERINŢE DE VENITURI PENTRU SOLICITANŢI SAU, DACĂ ESTE CAZUL, CUPOANE DE PENSIE;

8.ADEVERINŢA DE LA ŞCOALĂ ŞI CARACTERIZARE PENTRU COPIL ( COPII) DACĂ ESTE ÎNSCRIS ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVAŢĂMÂNT

9. ANCHETĂ SOCIALĂ DE LA DOMICILIUL SOLICITANŢILOR, ŞI DE LA DOMICILIUL PĂRINŢILOR COPILULUI/ COPIILOR, DACĂ ACEŞTIA LOCUIESC ÎN ALTĂ LOCALITATE;

10. PLAN DE SERVICII ÎNTOCMIT CONFORM LEGII NR.272/2004 ÎNTOCMIT DE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DE LA DOMICILIUL PĂRINŢILOR COPILULUI;

11. CAZIER JUDICIAR PENTRU MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI DE PLASAMENT;

12. COPIE XEROX CONTRACT LOCUINŢA FAMILIE DE PLASAMENT SAU ALTE DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE CĂ DEŢIN O LOCUINŢĂ  ( CONTRACT DE ÎNCHIRIERE, CERTIFICAT FISCAL, EXTRAS CF AL CASEI,ETC)

13. DOSAR CU ŞINĂ. 

 

  c) Formulare:

   - Cererea solicitanţilor ( familie de plasament)

 

IV-CANTINA

a) Informaţii şi acte necesare:

Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depaşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

d) pensionarii;

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii şi bolnavii cronici;

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

(3) Nu beneficiază de serviciile prestate de cantinele de ajutor social persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 1/1991 privind protecţia sociala a şomerilor şi reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994.

 Nivelul alocaţiei zilnice de hrană – 12lei / zi pe persoană.

 Cantina  de ajutor social este acreditată şi certificată ISO 22000:2005 (SR EN ISO 22000:2005).

  1.CERERE TIP .- ANEXA 11.1.

  2. XEROCOPII DE PE CI/BI A MEMBRILOR FAMILIE CU VÂRSTA PESTE 14 ANI CARE TREBUIE SĂ AIBĂ DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA PE RAZA ORAŞULUI PETRILA

 3. XEROCOPII DE PE BI/CI SAU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE ÎN CAZUL CETĂŢENILOR ROMÂNI

4. XEROCOPII DE PE CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI

5. XEROCOPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, DUPĂ CAZ

6. ADEVERINŢĂ DE VENITURI IMPOZABILE DE LA ADMINISTRAŢIA FINANTELOR PUBLICE  PETROȘANI

7. ADEVERINŢĂ DE LA BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ,PRIVIND BUNURILE SUPUSE IMPOZITARII

8.ADEVERINŢĂ DE LA BIROUL AGRICOL, PRIVIND TERENURILE AGRICOLE SI ANIMALE

9. DECLARATIE NOTARIALĂ PT. TOTI MEMBRII FAMILIEI CU VÂRSTA DE PESTE 16 ANI, CARE NU AU NICI UN VENIT SI NU URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVÂŢÂMÂNT

10. ACTE DIN CARE SÂ REZULTE ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA PERSOANELOR CU HANDICAP

11. ACTE DE VENITURI

12. CUPOANE DE PENSIE , DUPĂ CAZ

13. CONTRACTUL DE PROPRIETATE SAU DE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢEI ÎN XEROCOPIE

14. UN DOSAR PLIC.

 

b) Formulare:                                                     

- Cerere tip solicitare cantină - Anexa 11.1                                                      

- Cerere tip solicitare tichete transport persoane cu handicap - Anexa 11.2

- Contract pentru acordarea serviciilor - Anexa 11.3

- Declaratie de consimtamant - Anexa 11.4

12: TICHETE EDUCATIONALE 

a) Informaţii şi acte necesare - Anexa 12
b) Cerere - Anexa 12.2