fii pregatit.ro

link platforma  fiipregatit.ro

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — După articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 11 august 2016, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. — În vederea creșterii gradului de informare și pregătire a populației, autoritățile responsabile, precum și orice alte autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale, inclusiv structurile/instituțiile aflate în cadrul, subordinea sau în coordonarea acestora, au obligația de a publica pe paginile de internet proprii, la loc vizibil, o legătură electronică — link către platforma națională de pregătire pentru situații de urgență «fiipregatit.ro».”

PRIM-MINISTRU NICOLAE-IONEL CIUCĂ

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 159/24.II.2023

Contrasemnează: p. Ministrul afacerilor interne, Aneta Matei, secretar de stat