Prefectura

Adresa: 
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 28 
Tel. 0254/211 850; 0254/211 439 
Fax.0254/215 010 

 

Prefectul este reprezentantul Guvernului in teritoriu. 
Guvernul numeste cate un prefect, ca reprezentant al sau, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti. Prefectul este ajutat de un subprefect. In municipiul Bucuresti, prefectul este ajutat de 2 subprefecti. Numirea si eliberarea din functie a prefectilor si a subprefectilor se fac prin hotarare a Guvernului. 

In calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul vegheaza ca activitatea Consiliilor Locale Judetene si a Primariilor sa se desfasoare conform legii. Intre prefecti, pe de o parte, si Consiliile Locale, Judetene si Primarii, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare. Prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ – teritoriale. 

Atributii principale ale prefectului: 
– asigura realizarea intereselor nationale, respectarea legilor si a ordinii publice; 
– exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative ale autoritatilor publice locale si judetene; 
– avizeaza numirea sau eliberarea din functie a conducatorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ – teritoriale; 
– dispune luarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor cetatenilor, prin organele legal constituite; 
– raspunde, in conditiile stabilite prin lege, de pregatirea si aducerea la indeplinire a masurilor de aparare care nu au caracter militar; autoritatile militare si organele locale ale Minsterului de Interne au obligatia sa informeze pe prefect asupra oricarei probleme care poate avea importanta pentru judet; 
– prezinta anual Guvernului, un raport asupra starii generale economice, sociale, culturale si administrative a judetului, inclusiv realizarea programului de guvernare. 

Prefectul prezinta, anual, Consiliului Judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti o informare cu privire la activitatea desfasurata de serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judet si in municipiul Bucuresti. 

Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prefectul emite ordine, in conditiile legii. Ordinele care stabilesc masuri cu caracter tehnic si de specialitate sunt emise dupa consultarea organelor sau a serviciilor de specialitate si sunt contrasemnate de conducatorii acestora. 

Prefectura are un aparat tehnic de specialitate a carui structura si atributii se stabilesc prin hotarare a Guvernului. 

Prefectura si aparatul propriu al acesteia isi au sediul in Palatul administrativ, proprietate publica de interes national, care este situat in municipiul resedinta de judet. Persoanele din aparatul propriu al prefecturii se supun reglementarilor cuprinse in statutul functionarilor publici. 

In exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor autoritatilor administratiei publice locale si judetene, prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, actele acestora, precum si pe cele ale presedintelui Consiliului Judetean, cu exceptia celor de gestiune curenta, daca le considera ilegale. Actul atacat este suspendat de drept. Cu 10 zile inaintea introducerii actiunii, prefectul va solicita autoritatilor administratiei publice locale sl judetene, cu motivarea necesara, sa reanalizeze actul socotit ilegal, in vederea modificarii sau, dupa caz, a revocarii acestuia. 

Introducerea actiunii de catre prefect se face in termen de 30 de zile de la comunicarea actului. 

Relatii cu cetatenii 
Problemele cu care se pot adresa cetatenii Prefecturii sunt cele cu referire la verificarea legalitatii unor hotarari emise de Consiliul Local sau Consiliul Judetean. 

De asemenea, in cazurile in care cetatenii considera ca aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in teritoriu a fost facuta necorespunzator, se pot adresa Prefecturii astfel incat cele sesizate sa fie verificate.