Birou agricol

Acte eliberate de Biroul Agricol 

1. ELIBERAREA ADRESELOR DE INTRA ŞI EXTRAVILAN – în vederea stabilirii taxelor notariale
DOCUMENTE NECESARE:

– Cerere de mâna;

– Extras CF actualizat.

- Copie C.I.


IMPORTANT! Se va stabili data si ora deplasarii în teren cu inspectorii de la Biroul Cadastru si Registru Agricol.


2. APROBAREA TAIERII LEMNELOR DIN PROPRIETATE

DOCUMENTE NECESARE:

– Cerere tip de la Biroul de Cadastru si Registru Agricol

IMPORTANT! Se aproba numai daca solicitantul are deschisa pozitie în Registrul Agricol

3. ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL AGRICOL

DOCUMENTE NECESARE:

– Act de proprietate privind provenienta terenului (certificat de mostenitor, contract de vânzare – cumparare, contract de donatie, contract de schimb, contract de întratinere,etc.);

– Cerere tip în care se solicita deschidere de pozitie în registru agricol sau radiere.

- Copie CI/BI

 

4. ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCATOR AGRICOL SI A CARNETULUI DE COMERCIALIZARE

DOCUMENTE NECESARE:

– Cerere tip;

– TAXA: 45 lei

- Copie CI/BI

NOTA: Pot fi trecute în certificatul de producator si alte 3 persoane, membri ai familiei, cu conditia sa fie înregistrate în Registrul Agricol.

     Se elibereaza numai daca solicitantul are deschisa pozitie in Registrul Agricol


5. ELIBERAREA DE ADEVERINTE DE STARE MATERIALA CU TERENURILE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL AGRICOL

DOCUMENTE NECESARE:

– Cerere scrisa de mâna;

 

6. VERIFICAREA ACTELOR ŞI PUNEREA ÎN POSESIE CU TEREN SAU DESPĂGUBIRI BĂNEŞTI CONFORM LEGII 44/1994 – privind veteranii de război

DOCUMENTE NECESARE:

– cerere de mână;

– adeverinţă din care se reiasă medalia acordată;

– copie legitimaţie veteran;

– copie BI/CI;

– dovada că a depus cerere în timpul vieţii;

 

7. CONSTITUIREA SI RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE (Legea 18/1991)

DOCUMENTE NECESARE:

– Cerere scrisa de mâna;

– Documentatie topografica executata de o persoana autorizata de Oficiul National de Cadastru, Geodezie, si Cartografie pentru imobilul în cauza;

– Extras CF eliberat recent;

– Contract de vânzare-cumparare;

NOTA: Toate actele se depun în doua exememplare! 

IMPORTANT! Se va stabili data si ora deplasarii în teren cu inspectorii de la Biroul Cadastru si Registru Agricol.

 

 8. AFISAREA OFERTEI DE VANZARE A TERENURILOR INSOTITE DE CELELALTE ACTE DOVEDITOARE CONFORM LEGII 17/07.03.2014 PRIVIND UNELE MASURI DE REGLEMENTARE A VANZARII-CUMPARARII TERENURILOR AGRICOLE SITUATE IN EXTRAVILAN

ACTE NECESARE:

–  Copie a BI/CI a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

–  O copie legalizata de notarul public ori instanta de judecata, dupa caz, sau certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlul de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului,etc);

–  Extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate „Stereografic 1970”, in conditiile in care terenul este intabulat;

–  O copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica;

–  In caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentri imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

–  Hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica;

–  Certificat de atestare fiscala emis de catre primarie;

–  Alte documente doveditoare, dupa caz.