Compartiment audit intern

Compartiment Audit Intern

Compartimentul Audit Intern este organizat și funcționează în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei orașului Petrila, aflat în subordinea directă a Primarului.

            Auditul intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadru Primăriei orașului Petrila, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control intern/managerial.

Misiunea compartimentului de audit intern este de a acorda consultantă și asigurării privind eficacitatea sistemului de management al riscurilor, de control și de guvernanță, contribuind la obținerea plusvalorii și oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestora.

            Auditul intern reprezintă activitatea funcțional-independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile la nivelul Primăriei orașului Petrila. Ajută structurile din cadrul Primăriei orașului Petrila și entitățile subordonate să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.

 

Atribuțiile compartimentului de audit intern:

  • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, aprobat de conducerea entității publice. Auditorul intern desfășoară audit ad-hoc respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual de audit public intern.
  • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
  • informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;
  • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
  • elaborează raportul anual al activității de audit public intern;
  • în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;
  • verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză.

În realizarea misiunilor de audit auditorii interni își desfășoară activitatea pe bază de ordin de serviciu, care prevede în mod explicit scopul, obiectivele, tipul și durata auditului public intern precum și nominalizarea echipei de audit.

Auditorii interni nu trebuie implicați în vreun fel în îndeplinirea activităților pe care în mod potențial le pot audit și nici în elaborarea și implementarea sistemului de control intern al entității publice.

            Auditul intern prezintă propuneri pentru dotarea și buna desfășurare a activității compartimentului și asigură arhivarea actelor pe care le administrează.