Compartiment U. A. T.

COMPARTIMENT U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

1.  EMITERE CERTIFICAT DE URBANISM

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare

ART. 2 - Alin. (2¹) - Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire.

DOCUMENTE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM:

aCEREREA-TIP (formular model F.1 «CERERE pentru emiterea Certficatului de Urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

1.  elementele de identificare a solicitantului;

2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral și numar de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;

3.  elementele care definesc scopul solicitării;

b) PLANURI TOPOGRAFICE/CADASTRALE, cu evidenţierea imobilelor în cauză şi a vecinăţăţilor:

1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă la una din scările 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere de către O.C.P.I

2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de Carte Funciară, actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către O.C.P.I.

c)  DOCUMENTUL DE PLATĂ A TAXEI DE ELIBERARE a C.U., în copie:

■ până la 150 mp                      -    7 lei

■ între 151 – 250 mp inclusiv  –    8 lei

■ între 251 – 500 mp inclusiv  –    9 lei

■ între 501 – 750 mp inclusiv  –  11 lei

■ între 751 – 1000 mp inclusiv – 14 lei

■ peste 1000 mp                      –  16 lei+0,01 lei/mp, pentru fiecare mp care depășește 1000 mp;

Taxa pentru eliberarea Certificatului de urbanism va fi achitată la Serviciul Impozite si Taxe Locale Petrila, str. Republicii, bl. 33, parter sau în contul RO46TREZ36821160250XXXXX, C.I.F. 4375097, prin TREZORERIA Petroşani.

d)  MEMORIU DE PREZENTARE - întocmit de un proiectant autorizat

Nota: Documentaţia se va prezenta în două exemplare.

FORMULAR MODEL F.1

■    CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

2. PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM:

DOCUMENTE NECESARE PRELUNGIRII CERTIFICATULUI DE URBANISM:

a) CEREREA-TIP (formular model F.7 «CERERE pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism»)

b)  CERTIFICATUL DE URBANISM NR.____________din ________(în original)

c)  DOCUMENTUL DE PLATĂ  privind achitarea taxei de prelungire a acestuia, în copie  (30% din cuantumul taxei pentru eliberarea cerificatului de urbanism).

FORMULAR MODEL F.7

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂȚII CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

1. EMITERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 1 - Alin. (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

DOCUMENTE NECESARE EMITERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE:

a)CEREREA TIP –  (formular model F.7 «CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare»), completată integral şi corect - INCLUSIV ANEXA;

-  ANEXA la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - întocmită si  semnată de către proiectantul documentatiei (persoana fizica sau juridica), cu precizarea datelor de identificare, dupa caz:

- numele si prenumele intocmitorului si se aplica parafa - dupa caz

- numele firmei, numele si prenumele reprezentantului si se aplica stampila

b)  CERTIFICATUL DE URBANISM, în perioada de valabilitate, copie;

c) DOVADA TITLULUI SOLICITANTULUI ASUPRA IMOBILULUI, teren si/sau constructii, în copie legalizată, precum si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;

d) DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ - D.T., completă și conformă cu prevederile anexei nr.1 la Lege și ale normelor metodologice, in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului;

e) AVIZELE ȘI ACORDURILE favorabile și, după caz studiile cerute prin cerificatul de urbanism;

f)  PUNCTUL DE VEDERE AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI și, după caz, actul administrativ al acesteia, în copie;

g) STUDIILE DE SPECIALITATE, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin C.U., în condiţiile legii, un exemplar;

h) DOVADA ÎNREGISTRĂRII DOCUMENTAŢIE LA ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA (1 exemplar copie);

i) DOCUMENTELE DE PLATĂ ALE TAXELOR LEGALE în vederea autorizării (în copie).

Notă: În conformitate cu prevederile art.8, alin.2, din Lege, documentaţia pentru executarea lucrărilor de desfiinţare, elaborate în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru A.C.şi este considerată completă dacă cuprinde şi Certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului.( în copie ).

 

FORMULAR MODEL F.8

CERERE TIP PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

 

2. PRELUNGIRE VALABILITATE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE /DESFIINȚARE

DOCUMENTE NECESARE PRELUNGIRII VALABILITAȚII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE:

a) CEREREA TIP  -  (formular model F.12 «CERERE pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare»)

b) MEMORIU JUSTIFICATIV privind necesitatea prelungirii valabilității Autorizației de construire/desființare nr.___________ din data de __________

c) DOCUMENȚAȚIA TEHNICĂ derivată din D.A.T.C./D.A.T.D. - după caz - prin care se evidențiază stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza autorizației de construire/desființare nr. _____________din data de _________ , precum și lucrările rămase de executat până la finalizare;

d) AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE nr. __________din data de __________, în original.

e) DOCUMENTUL PRIVIND ACHITAREA TAXEI, în copie (30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației de construire).

FORMULAR MODEL F.12

CERERE TIP PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE /DESFIINŢARE

 

PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI

NOTA:

1. Datele vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm (literele avand o înălţime de cel puţin 5 cm), confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.

2. Datele privind identificarea proiectanţilor/constructorilor se înscriu în măsura în care proiectarea/execuţia sunt realizate de mai mulţi operatori.

3. Vederea de ansamblu poate fi: fotografia machetei, o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei.

MODEL PENTRU PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI - ANEXA NR.8 la Normele metodologice de aplicare a Legii 50/ 1991)

 

COMUNICĂRI PRIVIND ÎNCEPEREA/ÎNCHEIEREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

1. ÎNCEPEREA EXECUȚIEI  LUCRĂRILOR

Documente necesare pentru anunț începerea execuției lucrărilor:

Anuntul pentru începerea execuției lucrărilor se depune către:

 • Autoritatea administratiei publice emitente – Primăria orașului Petrila:
  • formularul model F.13 - «COMUNICARE privind începerea execuției lucrărilor» depus către administratia publica emitenta
 • Inspectoratul Județean în Construcții Hunedoara – punct de lucru Petroșani:
  • formularul model F.14- «COMUNICARE privind începerea execuției lucrărilor» depus către Inspectoratul Teritorial in Constructii Hunedoara
  • dovada achitarii cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, in conformitate cu  prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - în copie
  • autorizația de construire în doua exemplare, copii;
  • alte documente solicitate de către Inspectoratul Teritorial în Construcții Hunedoara.

FORMULAR – MODEL F.13

COMUNICARE PRIVIND ÎNCEPEREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR către Primăria orașului Petrila

FORMULAR – MODEL F.14

COMUNICARE PRIVIND ÎNCEPEREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR către Inspectoratul Județean în Construcții Hunedoara

 

2. FINALIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Documente necesare pentru anunț încheierea execuției lucrărilor:

Anuntul pentru încheierea execuției lucrărilor se depune către:

 • Autoritatea administratiei publice emitente – Primăria orașului Petrila:
  • formularul model F.15 - «COMUNICARE privind încheierea execuției lucrărilor» depus catre administratia publica emitenta
 • Inspectoratul Județean în Constructii Hunedoara – punct de lucru Petroșani
  • formularul model F.16- «COMUNICARE privind privind încheierea execuției lucrărilor depus către Inspectoratul Județean în Construcții Hunedoara;
  • dovada achitarii cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - în copie;
  • autorizatia de construire în doua exemplare, copii;
  • alte documente solicitate de catre Inspectoratul Județean în Construcții Hunedoara.

FORMULAR – MODEL F.15

COMUNICARE PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR - către Primăria orașului Petrila

FORMULAR – MODEL F.16

COMUNICARE PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR - către Inspectoratul Județean în Construcții Hunedoara.

 

REGULARIZARE TAXĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Declaratie privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza Autorizatiei de Construire

FORMULAR – DECLARAȚIE ITL 064

 

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Acte necesare pentru proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții si instalații aferente:

 • Autorizația de construire în copie xerox, și documente ce au stat la baza eliberării acesteia: plan de situație, memoriu general, planuri niveluri, planuri fațade (copii);
 • Extras de carte funciară – actualizat la zi;
 • Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor și/sau a documentelor care certifică valoarea înscrisă în autorizatie în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate;
 • Adeverință eliberată de I.S.C. prin care se confirma achitarea sumelor aferente cotelor prevăzute în Legea  nr. 50/1991, republicată, și în Legea nr. 10/1995, republicată;
 • Proces verbal de recepție parțială, în cazul în care ați preluat părți din construcție pe stadii fizice de executie, dupa caz;
 • Certificatul de performanță energetică conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;
 • Referate de specialitate întocmite de proiectant și dirigintele de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.

 

CERTIFICAT DE ATESTARE A EDIFICĂRII / EXTINDERII CONSTRUCȚIEI

Documentele necesare emiterii Certificatului de atestare a edificarii/extinderii construcției:

 • Cerere completată integral şi semnată de către proprietar
 • Copie act identitate proprietar/solicitant
 • Autorizaţia de construire emise
 • Plan/planuri situaţie vizat spre neschimbare de la autorizaţia de construire emise
 • Memoriu justificativ din documentaţia autorizaţiei/autorizaţiilor de construire emise
 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Extras de carte funciara a imobilului actualizat la zi
 • Documentaţie cadastrală întocmită în vederea înscrierii/radierii în evidențele de cadastru şi carte funciară
 • Imputernicire sau procură notarială (după caz)