Consiliul Judetean

Adresa: 
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 35, Deva
Tel. 0254/211 350; 0254/211 624 
Fax.0254/214 130 

 

Juramântul depus de consilieri judeteni: 
"Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ce sta în puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor judetului. Asa sa-mi ajute Dumnezeu." 

Consiliul Judetean este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, în vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Consiliul Judetean se compune din consilieri alesi în conditiile Legii privind alegerile locale. Numarul consilierilor fiecarui Consiliu Judetean se stabileste prin ordin al prefectului, în functie de populatia judetului. 

Consiliul Judetean este ales si functioneaza în conditiile Legii Administratiei Publice Locale nr. 69/1991 si Legii nr. 215/2001. Consiliul Judetean alege, din rândul membrilor sai, pe presedinte, pe vicepresedinti si delegatia permanenta. 

Raporturile dintre administratia publica organizata la nivelul judetului si cea organizata la nivel de comuna sau oras au la baza principiile autonomiei, legalitatii si colaborarii în rezolvarea problemelor comune. În relatiile dintre administratia publica organizata la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale nu exista raporturi de subordonare. 

Atributiile Consiliului Judetean: 
– coordoneaza activitatea Consiliilor Locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean; 
– organizeaza si conduce serviciile publice judetene si aproba regulamentele de functionare ale acestora; 
– acorda Consiliilor Locale si aparatului propriu al acestora, precum si serviciilor publice ale comunelor si oraselor, sprijin si asistenta tehnica, juridica si de orice alta natura, la cererea acestora; 
– analizeaza propunerile facute de comune si orase în vederea elaborarii de prognoze economice sau pentru refacerea si protectia mediului inconjurator; 
– adopta programe si prognoze de dezvoltare economico-sociala a judetului si urmareste realizarea acestora; 
– adopta bugetul propriu al judetului si contul de încheiere al exercitiului bugetar; 
– stabileste orientarile generale privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor, precum si amenajarea teritoriului; 
– administreaza domeniul public si privat al judetului; 
– asigura construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor de interes judetean, precum si a drumurilor de legatura cu judetele vecine; 
– alege dintre consilieri si elibereaza din functie în conditiile prezentei legi, pe presedinte, vicepresedinti si delegatia permanenta; 
– adopta propriul regulament de functionare; 
– aproba, in limitele normelor legale, organigrama si numarul de personal din aparatul propriu; 
– stabileste impozite si taxe judetene, precum si taxe speciale pe timp limitat, in conditiile legii; 
– hotaraste, în conditiile legii, înfiintarea de institutii si agentii economice de interes judetean, dobândirea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat si de servicii publice de interes judetean, precum si participarea cu bunuri si capital la societati comerciale, pentru realizarea de lucrari si servicii de interes judetean; 
– numeste si elibereaza din functie pe conducatorii agentilor economici de sub autoritatea sa si ai institutiitor publice de interes judetean; urmareste si controleaza activitatea lor, analizând trimestrial rapoartele acestora; 
– instituie norme orientative pentru regiile autonome sau pentru societatile comerciale pe care le înfiinteaza; 
– înfiinteaza institutii social-culturale si sanitare si asigura buna lor functionare; 
asigura conditii pentru organizarea si desfasurarea activitatilor stiintifice, cultural-artistice, sportive si de tineret; 
– atribuie, în conditiile legii, la propunerea Consiliilor Locale, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes local; 
– hotaraste, în conditiile legii, asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale sau judetene pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public, precum si colaborarea cu agentii economici din tara sau din strainatate, in scopul realizarii unor actiuni sau lucrari de interes comun. 

Pe lânga acestea Consiliul Judetean mai îndeplineste si alte atributii stabilite de lege. 
Consiliul Judetean alege dintre membrii sai, pe durata mandatului, pe presedinte si 2 vicepresedinti ai consiliului, 4 sau 6 consilieri, respectându-se, pe cât posibil, configuratia politica a acestuia, care, împreuna, constituie delegatia permanenta. 

Atributiile principale ale delegatiei permanente ale Consiliului Judetean 

– întocmeste proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului; 
analizeaza proiectele de hotarâri care vor fi supuse consiliului spre dezbatere si adoptare si asigura fundamentarea acestora; 
– pregateste desfasurarea in bune conditii a lucrarilor sedintelor consiliului, asigurând întocmirea in mod corespunzator a tuturor documentelor supuse dezbaterii; 
– propune presedintelui convocarea sedintelor extraordinare; 
– supune aprobarii consiliului regulamentul de functionare al acestuia; 
– stabileste masurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotarârilor Consiliului Judetean si analizeaza, periodic, stadiul îndeplinirii acestora. 

Presedintele Consiliului Judetean este seful administratiei publice judetene si raspunde de buna functionare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judetean, precum si a agentilor economici de sub autoritatea consiliului. 

Aparatul propriu al Consiliului Judetean este subordonat presedintelui acestuia. 

Presedintele Consiliului Judetean indeplineste urmatoarele atributii:
– conduce sedintele Consiliului Judetean si ale delegatiei permanente; 
– asigura executarea hotarâritor Consiliului Judetean; 
– sprijina activitatea institutiilor si a regiitor autonome de interes judetean; 
– exercita atributiile care revin judetului în calitate de persoana juridica; 
– exercita functia de ordonator principal de credite; 
– întocmeste proiectul bugetului propriu al judetului si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului; 
– numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu al Consiliului Judetean, în conditiile legii; 
– prezinta consiliului, anual sau de câte ori este necesar, rapoarte cu privire la starea si activitatea administratiei judetului, precum si cu privire la starea economica si sociala a judetului; 
– emite dispozitii cu caracter individual. 

Presedintele Consiliului Judetean îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau încredintate de catre Consiliul Judetean. 

Fiecare judet are un secretar, salarizat din bugetul judetului. 
Secretarul este functionar public si are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu poate fi membru al vreunui partid sau formatiuni politice, sub sanctiunea eliberarii din functie. Secretarul judetului exercita atributiile care revin, potrivit legii, judetului în domeniile starii civile, autoritatii tutelare si ocrotirii minorilor, coordonând compartimentele de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judetean în al caror obiect de activitate intra aceste atributii.