LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 07.07.2021, ORA 11.00

    Nr. reg.: 20890/09.06.2021

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 07.07.2021, ORA 1100

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Orașului Petrila – Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru-  cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii, nr. 196, județul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact  insp. Neluta Maghier .

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea imobilului unitate individuală, identificat în CF nr. 60570-C1-U34  Petrila, situat în strada Republicii, bl. 287, sc. 1, et. 2, ap. 65, oraș Petrila,  jud. Hunedoara, în suprafață de 27 mp, proprietate privată a orașului Petrila.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire conține informații privind modalitatea de completare a ofertelor și criteriilor de atribuire a contractului de vânzare-cumpărare.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate vor putea intra în posesia documentației de atribuire a contractului de vânzare-cumpărare, după achitarea contravalorii acesteia, direct la sediul primariei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019: Valoarea documentației este 10 lei, se va achita la caseria unității sau prin OP în contul RO68TREZ36821A300530XXXXX deschis la Trezoreria Petroșani.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.06.2021, ora 0900.

4. Informaţii privind ofertele: oferta se va depune într-un plic sigilat care va cuprinde documentele de eligibilitate și un plic interior care va conține formularul de ofertă.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07.07.2021, ora 0900.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria  Orașului Petrila, str. Republicii nr. 196, județul Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.07.2021 ora 1100,   Primăria Orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara, Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru, camera 13.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie  nr.35, județul Hunedoara, cod poștal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de atribuire.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării 11.06.2021.