Secretarul

SECRETARUL ORAŞULUI PETRILA

jr. Adriana Elena DAIAN

 

Scurta biografie a secretarului
Numele si prenumele: Adriana Elena DAIAN
Data si locul nasterii: Municipiul PETROSANI, jud. HUNEDOARA
Studii: Superioare, UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCURESTI – FACULTATEA DE DREPT
Locul de munca: Primaria orasului Petrila

Functia: SECRETAR

Data nasterii: 06/06/1977

Experienta:

02/07/2007–31/08/2017 SEF COMPARTIMENT/BIROU/SERVICIU JURIDIC RAAVJ PETROSANI/SC APA SERV VALEA JIULUI SA (succesor RAAVJ), PETROSANI (România)

01/06/2006–02/07/2007 CONSILIER JURIDIC RAAVJ PETROSANI, PETROSANI (România)

01/03/2004–01/06/2006 CONSILIER JURIDIC SC GOSPODARIE PREST COM SA, PETROSANI (România)

23/07/2002–01/03/2004 Functionar SC GOSPODARIE PREST COM SA, PETROSANI (România)
Studii:

2008–2010 DIPLOMA DE MASTER-DREPTUL SOCIETATILOR COMERCIALE SI AL AFACERILOR – UNIVERSITATEA C-TIN BRANCUSI TG.JIU-FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE

1996–2000 DIPLOMA DE LICENTA-TITLUL DE LICENTIAT IN STIINTE JURIDICE – UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCURESTI – FACULTATEA DE DREPT

1991–1995 DIPLOMA DE BACALAUREAT – GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI, PETRILA (România)

 

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI :

Conform Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală:
– avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale hotărârilor consiliului local;
– participă la şedinţele consiliului local;
– asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar;
– organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
– asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute alin.1, în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
– asigură procedurile de convocare a consiliului local, efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
– pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
– alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz;
– îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
– coordonează activitatea Serviciului Public Local de Asistenţă Socială;
– coordonează activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
Conform O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol şi a H.G.R.nr.661/2001 privind certificatul de producător agricol:
– Coordonează şi verifică modul de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol;
– îşi dă acordul cu privire la modificarea datelor înscrise în registrul agricol;
– aduce la cunoştinţă publică dispoziţiile legale privind registrul agricol;
– comunică datele centralizate către Direcţia generală de statistică a judeţului la termenele prevăzute de actele normative în vigoare;
– semnează centralizatoarele alături de primar;
– urmăreşte evidenţa certificatelor de producător agricol şi a biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor, precum şi modul de eliberare a acestor documente;
Conform Legii 16/1996 privind Arhivele Naţionale:
– asigură ţinerea evidenţei tuturor documentelor intrare, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii;
– întocmeşte împreună cu comisia de selecţionare, nomenclatorul arhivistic pentru documentele proprii;
– asigură inventarierea documentele proprii;
Alte atribuţii:
– avizează pentru legalitate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţii conform Legii nr.50/1991, cu modificările ulterioare:
– actualizează conform prevederilor legale listele electorale permanente;
– sprijină pe primar în organizarea alegerilor locale şi generale potrivit legii;
– se îngrijeşte de delimitarea secţiilor de votare şi recrutarea preşedinţilor şi locţiitorilor acestora la secţiile de votare;
– urmăreşte şi asigură împreună cu primarul amenajarea secţiilor de votare şi a materialelor necesare desfăşurării alegerilor;
– acordă asistenţă şi sprijină activitatea birourilor electorale la solicitarea acestora.

AUDIENŢE: Miercuri între orele 9,00 – 11,00

theme by teslathemes