Primarul

primar2

.:: Primarul ::.

Primarul Orasului Petrila este domnul ec. JURCA VASILE

Apartenenta politica: PSD
– Profesia: Economist
– Functia: Primar
– Locul de munca: Primarie

Scurta biografie a primarului
Numele si prenumele: JURCA VASILE
Data si locul nasterii: orasul Petrila, jud. Hunedoara
Studii: Superioare, Universitatea din Petrosani
Locul de munca: Primaria orasului Petrila
Functia: Primar

Experienta:
1997-2009 – administrator de firma privata
2009          – director APIA jud. Hunedoara
2010-2012  – director firma privata
2012-2016  – Viceprimar al orasului Petrila

 

Primarul este seful administratiei publice locale si raspunde in fata consiliului de buna functionare a acesteia. Primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara sau strainatate, precum si in justitie. Mandatul Primarului este de 4 ani si se exercita in conditiile legii.

Functiile si atrtibutiile primarului:
(1) Primarul îndeplineste o functie de autoritate publică. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu pe care îl conduce si-l controlează.
(2) Primarul reprezintă orasul Petrila în relatiile cu autorităti publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum si în justitie.
(3) Primarul participă la sedintele Consiliului Local si are dreptul să îsi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.
(4) Principalele atributii ale Primarului, reglementate de prevederile art. 68, 69 şi 71 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, sunt:
– asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor
Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a
hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;
– asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;
– poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;
– prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea
economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor
administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a
hotararilor consiliului local;
– intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
– exercita functia de ordonator principal de credite;
– verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
– ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
– asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei,
gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
– indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
– ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
– ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor
manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
– controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
– ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;
– ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local;
– asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
– asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
– asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;
– exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
– conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
– indeplineste functia de ofiter de stare civila;
– emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
– propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii,
numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de
specialitate;
– numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de
specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune
consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor societătilor comerciale, apartinând administratiei locale, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;
– raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si
domeniului privat al orasului;
– organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
– ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru
asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative,
precum si insarcinarile date de consiliul local.
In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a
sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in orasul Petrila .
In aceasta calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in
conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.
In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau
individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.
O parte din atribuţiile primarului sunt delegate prin dispozitie viceprimarului,
secretarului orasului Petrila sau altor functionari ai institutiei, în functie de competentă.

AUDIENŢE: Luni si Joi între orele 9,00 – 11,00

theme by teslathemes