Administratia publica

Compartimentul administraţie publică se află  în structura de lucru a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Petrila şi desfăşoară urmatoarea activitate :

 

Asigură efectuarea formalităţilor prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Întocmeşte minuta şedinţei Consiliului Local şi o aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi pe pagina de internet a instituţiei

Întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională, conform Legii nr. 52/2003;

Întocmeste raportul privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

Colaborează cu instituţiile, cu unităţile de cult şi cu alte persoane fizice sau juridice din oraşul Petrila în scopul organizării de acţiuni sociale şi culturale;

Colaborează cu unităţile de învăţământ şi sănătate de pe raza oraşului Petrila;

Asigură aducerea la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi pe pagina WEB a hotărârilor C.L. şi a altor documente supuse acestei proceduri de publicitate şi intocmeste procesul verbal de afişare;

Întocmeşte anexa 24 privind deschiderea procedurii succesorale pentru persoanele care au decedat şi au avut domiciliul pe raza oraşului Petrila;

Ţine evidenţa într-un registru specific, a ştampilelor, sigiliilor şi parafelor;

Asigură evidenţa statistică privind activitatea desfăşurată de administraţia publică locală;

Întocmeşte diverse situaţii şi adrese;

Executa orice alte sarcini primite din partea conducatorilor ierarhici superiori;

Efectuează activitatea de secretariat şi asigură ordinea evidenţelor zilnice în secretariatul Primăriei;

Asigură activitatea de protocol;

Asigură efectuarea legăturilor telefonice ale primarului cât şi a personalului primăriei;

Efectuează şi primeşte transmisiile fax şi ţine evidenţa acestora;

Ţine evidenţa audienţelor acordate de catre Secretarul Primăriei;

Înregistrează şi urmăreşte aducerea la cunoştinţa şi îndeplinirea dispoziţiilor Primarului;

Asigură aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local a hotarârilor CL a dispoziţiilor de interes public emise de primar şi a altor documente supuse acestei proceduri de publicitate şi întocmeste procesul verbal de afişare;

Păstrează şi conduce la zi registrul de petiţii;

Păstrează şi conduce la zi registrul de intrare – ieşire a actelor emise de primărie şi urmăreşte rezolvarea lor în termen de către compartimentele cărora le-au fost repartizate;

Primeşte, înregistrează şi expediază corespondenţa primăriei, primarului oraşului Petrila, Consiliului Local al oraşului Petrila;

Distribuie tichete de transport;

Oferă relaţii şi îndrumă publicul spre compartimentele şi serviciile de specialitate ale Primăriei.

 

 

theme by teslathemes