SPLAS

:: SPLAS ::.
Serviciul Public de Asistenta Sociala 

CATEGORII DE PRESTAŢII SOCIALE; acte necesare şi formulare tip:

ACTE NECESARE DOSAR ADOPTIE
– Cererea părinţilor adoptivi adresată D.G.A.S.P.C. Deva
– Consimţământul mamei naturale la adopţia copilului;
– Copie BI/CI părinţi adoptivi;
– Copii legalizate după : – certificat căsătorie
– titlu de proprietate;
– Cazier judiciar părinţi adoptivi;
– Certificate medicale de tip ministerul sănătăţii – părinţi adoptivi;
– Adeverinţă venituri părinţi adoptivi;
– Caracterizarea de la locul de muncă a părinţilor adoptivi;
– Declaraţie simplă privind motivaţia de a adopta un copil;
– Copie certificat naştere copil adoptat;
– Copie BI/CI mamei naturale a copilului;Actele se depun la Direcţia Generală pentru protecţia copilului Deva, B-dul Iuliu Maniu , nr.18
ALTE ACTE DUPĂ CAZ

ACTE NECESARE PENTRU CURATELĂ
(reprezentare, asistare)
Se instituie în cazul dezbaterii de succesiuni sau înstrăinări bunuri aparţinând minorilor
-cerere scrisă a persoanei care solicită instituirea curatelei
-acte de stare civilă (B.I., certificat naştere, certificat căsătorie, certificat deces sau alte situaţii)
-declaraţia minorului(rilor) de acord a instituirii curatelei (minorii peste 14 ani)
-copie după actele care fac obiectul succesiunii sau vânzării-cumpărării/înstrăinării
Persoana care solicită instituirea curatelei să nu intre în concurs la moştenire cu succesorii legatari, să fie cu domiciliul stabil în oraşul Petrila, să corespundă din punct de vedere moral. 

ACTE NECESARE PENTRU PLASAMENT FAMILIAL
-acte de identitate şi stare civilă (B.I., certificate de naştere , certificate de căsătorie, certificate de deces – după caz ) pentru membrii familiei naturale şi a celei de plasament ;
– declaraţiile părinţilor naturali (legitimate la notar public) cu acordul ca minorul /minorii să fie încredinţaţi altor familii ( familii de plasament sau rude de gr. I-IV);
-certificate medicale pentru minor (minori) şi familia de plasament;
-adeverinţe de elev pentru minor(i) şi caracterizare şcolară.
-Cerere scrisă a familiei de plasament prin care solicită instituirea măsurii de plasament, motivele expuse pe scurt, declaraţia minorului (peste 10 ani) privind acordul;
-1 dosar plic;
-acte doveditoare de venituri 
-act locuinţă
ALTE ACTE DUPĂ CAZ.

În cazul unor sesizări cu privire la minori aflaţi în situaţii de criză (abandonaţi, maltrataţi, sechestraţi, etc), persoana care sesizează este absolut necesar să se adreseze în scris sau să sune la Direcţia Judeţeană Pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hunedoara – Deva, tel: 0254/233341

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI PÂNĂ LA 2 ANI / STIMULENTULUI : Dosarele conţin, în principal, următoarele documente în copie, certificate pentru conformitate cu originalul:
a) cererea de acordare a drepturilor înregistrată la angajator;
b) certificate de naştere ale copiilor (xerox)
c) buletinul (cartea) de identitate pt. soţ şi soţie (xerox)
d) adeverinţă tip eliberată de angajatori (Modelul adeverinţei este cel prevăzut la compartimentul de specialitate).
ALTE ACTE DUPĂ CAZ. 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAŢIE DE STAT ŞI TRUSOU 
– copie de pe CI/BI ale părinţilor
– copie de pe certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţie şi trusou,

ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA PENTRU COPILUL NOU NĂSCUT 
-copie de pe CI/BI pt. mamă
-copie de pe certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţie
-copie de pe certificatele de naştere ale copiilor născuţi anterior, după caz
-adeverinţă eliberată de primarul localităţii în care a fost înregistrată naşterea din care să rezulte că nu a beneficiat de alocaţie pentru copilul nou născut
-declaraţia pe propria răspundere privind rangul copilului nou născut (dată în faţa funcţionarului la data depunerii dosarului)
ACTELE SE VOR PREZENTA ŞI ÎN ORIGINAL 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU FAMILIA MONOPARENTALĂ/COMPLEMENTARĂ
VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE SA NU DEPAŞEASCĂ 470 LEI
– livret de familie – original şi xerocopie
– xerocopii de pe CI/BI a membrilor familie cu vârsta peste 14 ani care trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa pe raza oraşului Petrila
– xerocopii de pe BI/CI sau cartea de identitate provizorie în cazul cetăţenilor români
– xerocopii de pe certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei
– xerocopie după certificatul de căsătorie, după caz
– xerocopie după certificatul de deces, după caz
– sentinţa judecătorească de divorţ, sentinţa judecătorească de încredinţare a copiilor sau de stabilire a pensiei alimentare, hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei sau plasament familial al minorilor conform legii – după caz
– calitatea solicitantului din care să rezulte calitatea de tutore sau curator
– acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap grav sau accentuat pentru persoanele aflate în întreţinere
– adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară a oraşului Petrila
– adeverinţă de la Biroul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Oraşului Petrila
– adeverinţă de teren agricol
– adeverinţă de elev, pentru copiii care merg la şcoală unde să fie precizat dacă beneficiază de bursă şcolară , de merit , de performanţă sau socială
– cupoane alocaţie pentru copiii cu vârstă mai mică de 7 ani
– cupoane de pensie , după caz
– adeverinţă de la Comisariat pentru persoanele care satisfac stagiul militar 
– adeverinţă de la penitenciar dacă unul dintre soţi este arestat
– contractul de proprietate sau de închiriere a locuinţei în xerocopie
– hotărâre judecătorească privind dispariţia soţului sau soţiei – după caz
– hotărâre judecătorească privind arestarea preventivă pe o perioadă mai mare de 30 de zile a soţului/ soţiei sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor – după caz
– un dosar plic
Actele se vor prezenta şi în original
NOTĂ: Adeverinţele de elev pentru copiii care frecventează cursurile şcolare se reînnoiesc la 3 luni

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI (ANCHETĂ PENTRU COMISIA DE EXPERTIZĂ) PENTRU PERSOANA CU HANDICAP 
-cerere
-acte de stare civilă (BI/CI, certificate naştere, căsătorie)
-acte venituri (decizie şi cupon pensie, adeverinţă salar, adeverinţă elev, altele, după caz)
-bilet trimitere medic de familie şi adeverinţă medic specialist
-act casă
Dosar

ACTE NECESARE PENTRU LEGITIMAŢIA DE TRANSPORT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
-2 FOTOGRAFII 20/30 mm 
-Copie BI
-copie certificat de încadrare în grad de handicap
Actele se depun la sediul SPLAS, legitimaţia fiind eliberată de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Deva.

ACTE NECESARE PENTRU AJUTORUL LA ÎNCĂLZIRE
Se acordă subvenţie ajutor la încălzire dacă veniturile pe membru de familie nu depăşesc 615 lei/membru de familie 
Se acordă ajutor pentru încălzire persoanelor/familiilor care folosesc pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri sau îşi încălzesc locuinţa cu centrale pe gaz sau convector (sisteme omologate de încplzire cu gaz)

 

Primaria Orasului Petrila