Transparenta

      JUDEŢUL HUNEDOARA

PRIMĂRIA ORAŞULUI PETRILA

                                                                         RAPORT

             PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A ORAŞULUI PETRILA PE ANUL 2016

                        Doamnelor şi domnilor consilieri,

                        În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, vă rog să-mi permiteţi să prezint în faţa dumneavoastră ”Raportul privind starea economico-socială a oraşului pe anul 2016”.

                        În anul 2016  autoritatea executivă şi-a desfăşurat activitatea în principal în următoarele domenii:

 1. DIRECȚIA ECONOMICĂ:

     – Compartiment Buget, Contabilitate, Salarizare;

     – Serviciul Impozite și Taxe Locale;

    II.  DIRECȚIA TEHNICĂ:

                    – Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

                    – Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru;

                    – Compartiment Corp Control Comercial si Autorizare Transport Local;

                    – Compartiment Tehnic;

                    – Serviciul  Energetic;

                    – Compartiment Protecția Mediului;

                    – Compartiment Cultură, Sport, Turism;

   III. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ;

   IV.SERVICIUL ACHIZIȚII, INVESTIȚII, PROIECTE CU FINANȚARE   INTERNAȚIONALĂ, MANAGEMENTUL CALITĂȚII;

    V. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI;

   VI. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ;

  VII. SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ;

 VIII. SERVIVIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI DE PROTECȚIA MUNCII;

   IX. COMPARTIMENT JURIDIC – CONTENCIOS;

    X. COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ;

  XI.COMPARTIMENT APARATUL DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL

   XII. COMPARTIMENT AGRICOL.

        

 1. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

   Primarul Oraşului Petrila s-a ocupat de întocmirea bugetului  de venituri şi cheltuieli.

 

Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condiţiile

legii pe o perioadă de un an, se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de provenienţe şi respectiv, pe categorii de cheltuieli grupate după natura economică şi destinaţia acestora, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 s-a cifrat la suma de 27.206,00 mii lei, iar după ultima rectificare la suma de 38.393,62 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli.

                        La finele  anului 2016 veniturile au fost realizate în sumă de 38.256,18 mii lei. Realizările cheltuielilor pe capitole s-au făcut după cum urmează:

                        Cap. 51.02. Autorităţi publice

 • cheltuieli planificate au fost în sumă de 6.156,16  mii lei;
 • plăţi efectuate în sumă de 5.510,67 mii lei.

Cap. 54.02. Alte servicii publice generale

 • cheltuieli planificate au fost în sumă de 82,70 mii lei;
 • plăţi efectuate în sumă de 79,23 mii lei.

– fond de rezervă bugetară la disp.autorităţii locale  – 0

– servicii publice com. de evidenţa persoanei 42,95 mii lei

-alte activitati  36,28 mii lei

Cap. 61.02. Ordine publică şi siguranţă naţională

 • cheltuieli planificate au fost în sumă de 565,5  mii lei;
 • plăţi efectuate în sumă de 456,78  mii lei
 • poliţia comunitară – cheltuieli planificate 302,6 mii lei

plăţi efectuate 242,63 mii lei

protecţie civila SSUP –cheltuieli planificate 262,90 mii lei

plati efectuate  214,15 mii lei

                        Cap. 65.02. Învăţământ

 • cheltuieli planificate au fost în sumă de  12.069,42  mii lei
 • cheltuieli efective      11.847,01  mii lei

Cap. 66.02. Sănătate

 • cheltuieli planificate 1.161,9 mii lei
 • cheltuieli efective  909,04 mii lei

 

Cap. 67.02. Cultură, recreere religie

 • cheltuieli planificate   1.662,9 mii lei
 • cheltuieli efective  747,95 mii lei

servicii culturale– cheltuieli planificate  386,5 mii lei

plăţi efectuate 314,72  mii lei

 • casa de cultură – cheltuieli planificate 83,50 mii lei

plăţi efectuate 43,48  mii lei

 • alte servicii culturale – cheltuieli planificate 300,00 mii lei
 • plăţi efectuate 269,28 mii lei
 • servicii recreative şi sportive – cheltuieli planificate 331,40 mii lei

plăţi efectuate 293,58  mii lei

 • biblioteci  – chelt.planificate  3 ,00 mii lei

plăţi efectuate  1,96  mii lei

 • servicii religioase – cheltuieli planificate  100,00   mii lei

plăţi efectuate  100,00  mii lei

 • camine culturale – cheltuieli planificate  805 ,00 mii lei

plăţi efectuate     0      mii lei

-zone verzi- cheltuieli planificate 40,00 mii lei

-plati efectuate -39,64 mii lei

Cap. 68.02. Asistenţă socială

 • cheltuieli planificate 5.252,89  mii lei
 • cheltuieli efectuate  5.117,10  mii lei
 • asis.socială în caz de invaliditate – chelt.planificate 4.002,00 mii lei

plăţi efectuate  3.973,99  mii lei

 • ajutor social de urgenţă, încălzire – chelt.planificate  120,79 mii lei

plăţi efectuate 107,96  mii lei

 • cantine de ajutor social – cheltuieli planificate 226,85  mii lei

plăţi efectuate 207,80 mii lei

 • alte chelt. în domeniul asis.socială – cheltuieli planificate 903,25  mii lei

plăţi efectuate  827,35 mii lei       

Cap. 70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

 • cheltuieli planificate au fost în sumă de 3.317,89  mii lei;
 • plăţi efectuate în sumă de  1.557,64 mii lei.
 • Dezvoltarea sistemului de locuinţe – cheltuieli planificate 767,48  mii lei

Plăţi efectuate  60,33  mii lei

 • Iluminat public şi electrificari.rurale – cheltuieli planificate 840   mii lei

Plăţi efectuate 628,30  mii lei

 • Alte servicii în dom.loc.serv. şi dezvoltare – chelutieli planificate               1352,41 mii lei

Plăţi efectuat  – 788,83   mii lei

 

Cap. 74.02. Protecţia mediului

 • cheltuieli planificate au fost în sumă de 1372,1  mii lei;
 • plăţi efectuate în sumă de  895,24 mii lei.
 • Salubritate – cheltuieli planificate 1372,1 mii lei

Plăţi efectuate  895,24  mii lei

Cap. 80.02. Acţiuni generale ec. şi de muncă

 • cheltuieli planificate au fost în sumă de  5.299,34 mii lei
 • plăţi efectuate în sumă de 962,11   mii lei
 • Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţ – cheltuieli planificate 2030,70 mii lei
 • Plăţi efectuate 121,29  mii lei
 • Programe de dezv.regionala-cheltuieli planificate 3154,64 mii lei, plati           efectuate 727,29 mii lei
 • Alte cheltuieli pt. actiuni economice-cheltuieli planificate  114,00 mii lei, plati efectuate   113,53 mii lei

Cap. 84.02. Transporturi

 • cheltuieli planificate au fost în sumă de  8208,00 mii lei
 • plăţi efectuate în sumă de 4.481,50 mii lei
 • Drumuri şi poduri – chelt.planificate 3681 ,00 mii lei

Plăţi efectuate  78,97  mii lei

 • Transport în comun – chelt.planificate  7,00 mii lei

Plăţi efectuate  4,55 mii lei

 • Străzi – chelt.planificate 4.432,00 mii lei

Plăţi efectuate  4365,92  mii lei

 • Alte chelt. În domeniul transp. – chelt.planificate 88 ,00 mii lei

Plăţi efectuate 32,06  mii lei.

      Cap.87.00 Alte actiunii economice

-cheltuieli planificate au fost in suma de 101,5 mii lei

-plati efectuate 100 mii lei.

    Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar,pe anul 2016 pe cele doua sectiuni ( functionare si dezvoltare)  a fost in suma de 5.591.856,21 lei, suma va fi aprobata prin HCL pentru utilizarea excedentului, conform art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.

 Tot în cadrul Direcţiei economice, funcţionează Serviciul impozite şi taxe locale, care în anul 2016 a avut următoarele rezultate  din punct de vedere al încasării veniturilor :

Veniturile bugetului local pe anul 2016 au fost stabilite, după ultima rectificare de buget la suma de 41.225,62 mii lei, din care :

-VENITURI PROPRII- 13.070,33 mii lei, din care:

-COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT- 4.931,80  mii lei;

-SUME DEF.DIN IMP.PE VEN. ALOC.DE CONS.JUD.-2.906  mii lei;

-IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE-5.232,56 mii lei

-SUME DEFALCATE DIN T.V.A.-17.344,80 mii lei;

-SUBVENŢII –9.810,49  mii lei;

-SUME PRIMITE DE LA U.E. –1.000 mii lei.

-DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI-116,73 mii lei

            AU FOST ÎNCASATE VENITURI ÎN SUMĂ TOTALĂ DE  38.256,19 mii lei (au fost realizate in proportie de 92,80% faţă de programul bugetar şi cu 20,67% mai puţin ca în anul 2015).

            S-AU ÎNCASAT        VENITURI PROPRII ÎN SUMĂ TOTALĂ DE  12.056,93 mii lei (au fost realizate in proportie de 92,25% faţă de programul bugetar şi cu 3,08% mai mult ca în anul 2015).

                        -IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, au fost încasate în sumă totală de 4.649,56 mii lei (în proporţie de 88,86 % faţă de programul bugetar şi cu 4,33% mai puţin decât în anul 2015). 

       -COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT s-au încasat  în sumă de 4.578,21 mii lei (92,83% fata de planificarea bugetara din anul 2016 şi cu 25,92% mai puţin decât în anul 2015) ;

       -SUMELE DEALCATE .DIN IMPOZITUL PE VENIT ALOCATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN  s-au încasat 2.829,15 mii lei (97,36% fata de planificarea bugetara din anul 2016 şi cu 331%% mai mult decât în anul 2015) ;

            SUMELE DEFALCATE DIN TVA – au fost realizate in suma de 17.144,49 mii lei (98,85% din planificarea bugetara şi cu 8,67% mai puţin decât în anul 2015)

            SUBVENTIILE au fost realizate in suma de 8.471 mii lei (86,35% fata de planificarea bugetara finala şi cu 34,38% mai mult decât în anul 2015).

            SUMELE PRIMITE DE LA U.E. au fost realizate in suma de 583,77 mii lei (58,38% fata de planificarea bugetara finală şi cu 94,06% mai puţin decât în anul 2015) .

            DONAŢIILE ŞI SPONSORIZĂRILE au fost realizate in suma de 116.72 mii lei (100% fata de planificarea bugetara finala) .

 

            Alte cifre care ilustrează activitatea din cadrul Serviciului impozite şi taxe se referă la numerele utilizate din  registrele de intrări –ieşiri aflate în evidenţa acestui compartiment, precum şi adresele repartizate spre rezolvare, prin rezoluţie  după cum urmează:

            -numărul de adeverinţe şi certificate fiscale eliberate în anul 2016 a fost de 2412 .

            -numărul de acte de executare pe cale silită emise contribuabilior rău platnici în anul 2016 a fost de 1934, întocmindu-se un număr de 397 de dosare de executare noi.

            -numere utilizate în Registrul de intrări-ieşiri, aflat în evidenţa Serviciului impozite şi taxe, altele decât cele menţionate mai sus, a fost de 4788.

            -numere intrate prin Registratura Generală şi distribuite(prin rezoluţie), spre rezolvare Serviciului impozite şi taxe locale a fost de  4823.

            Concluzia acestei statistici o reprezintă faptul că Serviciul impozite şi taxe locale, ce are în componenţă 9 oameni, a recepţionat spre analiză şi rezovare şi a rezolvat efectiv şi în termenul legal, un număr de 14.197  din cele 39.529 de documente înregistrate la instituţia noastră ceea ce reprezintă 35,92% din  totalul documentelor înregistrate.

În anul 2016 s-au operat în baza de date aflată în dotarea Serviciului impozite şi taxe, următoarele facilităţi:

-Persoanele veterane de război si văduvelor veteranilor de război şi persoanelor persecutate politic în perioada regimului comunist (scutire 100% la plata impozitului pe clădiri  şi pentru impozitul pe terenul aferent, precum si la plata impozitului pe un singur autoturism):-au beneficiat de această facilitate 23 de persoane;

            -Persoane „Eroi ai Revoluţiei din Decembrie1989” (scutire 100% la plata impozitului pe clădiri  şi pentru impozitul pe terenul aferent, precum şi la plata impozitului pe un singur autoturism)-au beneficiat de această facilitate 2 persoane;

 –          Persoane cu grad de handicap grav sau accentuat si cele cu grad de invaliditate 1(scutire 100% la plata impozitului pe clădiri , pentru impozitul pe terenul aferent şi pentru mijloacele de transport adaptate invalidităţii)-au beneficiat de această facilitate 341 de persoane;

-S-a aprobat în anul 2016 pentru persoanele fizice ale căror  venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, o reducere a impozitului pe clădiri şi pe teren de 50%. De această facilitate au beneficiat 284 de persoane, precum şi facilităţi,conâform prevederilor legale pentru 3 persoane juridice

        În total au beneficiat de facilităţi fiscale un număr de 653 de contribuabili

-Prin H.C.L.nr.1889/2015, art.2, s-a aprobat ca bonificaţia pentru plata cu anticipaţie până la data de 31martie 2015(ulterior prelungita pana la 30.06.2016) a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport să fie de 10%  (maximul prevăzut de lege), atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice.

             Tot in cadrul Directiei economice,functioneaza Compartimentul Resurse Umane  care a  avut urmatoarele  activitatii :

         S-au efectuat  modificari si completari in dosarele de personal si dosarele profesionale ale salariatiilor contractuali si functionari publici ai Primariei orasului Petrila.S-a intocmit si tinut evidenta concediilor de odihna, au fost intocmite comunicari cu ITM pentru Registrul  General de Evidenta a Salariatiilor,pentru salariatii contractuali din aparatul propriu al Primariei orasului Petrila.Au fost intocmite si transmise catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici,in termenele stabilite de actele normative in vigoare,actele administrative privind functionarii publici ai Primariei  orasului Petrila.Compartimentul Resurse Umane a intocmit documentatia pentru obtinerea avizelor de la ANFP pentru stabilirea posturilor din aparatul propriu .

      S-au mai efectuat urmatoarele activitati specifice compartimentului:

 -emiterea unor dispozitii ale primarului;

-planul de ocupare al functiilor publice pentru anul 2017;

-desfasurarea examinarilor privind promavarile in clasa si grad profesional;

-desfasurarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante;

-desfasurarea concursurilor pentru ocuparea functiilor contractuale vacante;

-avansarea in gradatie a tuturor salariatilor care indeplinesc conditiile pentru  trecerea intr-o alta transa de vechime in munca corespunzatoare vechimii in munca dobindite.

 

 1. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

             COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

In cursul anului 2016  s-au emis urmatoarele acte:

 

 1. Certificate de urbanism –     134   în total, din care:

 

                    15  pentru construirea de locuinţe

                     14  pentru extindere locuinţe

                       4  pentru amenajări locuinţe

                     14  pentru anexe locuinţe   

                       –  pentru sănătate

                       1  pentru asistenţă socială

                       1  pentru învăţământ                       

                                       4  pentru turism

                                       –  pentru administraţie şi finanţe

                      –  pentru lăcaşuri de cult

                       5  pentru comerţ

                       2  pentru servicii     

                       2  pentru construcţii industriale

     4  pentru construcţii pentru depozitare  

     –   pentru construcţii hidrotehnice

     2  pentru căi de comunicaţie

     2  pentru construcţii tehnico-edilitare

     2  pentru reţele de canalizare

     2  pentru reţele transport energie electrică

   15  pentru reţele de gaz

     1  pentru reţele de telecomunicaţii

     3  pentru amenajări de alei, platforme, parcaje, garaje

     –   pentru spaţii verzi şi împrejmuire

     1  pentru construcţii cu caracter provizoriu

   11  pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară

     –   pentru licitaţii

     1  pentru desfiinţare

   29  pentru alte tipuri de construcţii (inclusiv reabilitări termice)

    2.           Autorizaţii de construire – 84  în total, din care:                               

 1.  Autorizaţii de construire emise pentru construcţii noi:

 

 1. LOCUINŢE FAMILIALE                                        16
 2. LOCUINŢE COLECTIVE                                          1
 3. ANEXE LOCUINŢE                                                            14
 4. CONSTRUCŢII INDUSTRIALE                              –
 5. CONSTRUCŢII SOCIO – CULTURALE                 2
 6. CONSTRUCŢII COMERCIALE                              –   
 7. CONSTRUCŢII PENTRU TURISM                          1
 8. STAŢII DISTRIBUŢIE CARBURANŢI                    –       
 9. DRUMURI, CĂI DE COMUNICAŢIE                      –
 10. PODURI, PARCAJE                                                   –
 11. REŢELE TEHNICO – EDILITARE                                      3
 12. BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI UTILITĂŢI          9
 13. HIDROTEHNICE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE         –
 14. ANEXE EXPLOATĂRI AGRICOLE                                    –
 15. DEMOLĂRI                                                                 1
 16. ALTE TIPURI DE CONSTRUCŢII                                        6

                   

                                                           TOTAL                                              53

                 

 

 1. Autorizaţii de construire emise pentru intervenţii la construcţii existente – extinderi, amenajări, consolidări:

 

 1. EXTINDERI LOCUINŢE FAMILIALE                     9
 2. AMENAJĂRI LOCUINŢE FAMILIALE                   –
 3. AMENAJĂRI APARTAMENTE                                1
 4. AMENAJĂRI SPAŢII INDUSTRIALE                     3
 5. AMENAJĂRI SPAŢII COMERCIALE                      3
 6. AMENAJĂRI CONSTRUCŢII

                                                           SOCIO – CULTURALE                      3 

 1. AMENAJĂRI CONSTRUCŢII PT. TURISM                        2
 2. INTERVENŢII DRUMURI, CĂI COMUNICAŢIE              1
 3. INTERVENŢII PODURI, PASAJE                             –
 4. REPARAŢII REŢELE UTILITĂŢI                              –
 5. AMENAJĂRI CONSTRUCŢII AGRICOLE                          –
 6. INTERVENŢII LA CONSTRUCŢII

                                         HIDROTEHNICE                     –

13. ALTELE                                                                       8

14  EXTINDERI ŞI AMENAJĂRI SPAŢII

                                   PENTRU SĂNĂTATE                   1    

15.  EXTINDERI ŞI AMENAJĂRI SPAŢII

                            PENTRU PRESTĂRI SERVICII          –      

 

                             TOTAL                                               31

 

 

                                              

3.               Note de constatare emise în urma controlului efectuat în teren în scopul verificării disciplinei urbanistice    15    –       per total;

 

4.              Procese – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor  –   41  ;       

 

5.              Certificate de atestare a construcţiilor în scopul intabulării lor la Cartea Funciară s-au emis  44  ;

 

6.              Certificate de nomenclatura stradala   –         26    în total  

 

7.             Amenzi aplicate pentru nerespectarea disciplinei urbanistice     –   ;

 

8.             Avize emise la solicitarea CJ                                                                   2;

 

9.               Avize de oportunitate                                                                             2.

 

                  De asemenea, în cursul anului 2016 s-au transmis date statistice către administraţia publică centrală şi servicii descentralizate ale acesteia, după cum urmează:

            – lunar către Inspectoratul de stat în construcţii situaţia emiterii autorizaţiilor de construire, cu investitorul, obiectivul pentru care s-a emis, beneficiarul, valoarea investiţiei, proiectantul şi durata execuţiei, dar şi către Direcţia judeţeană de statistică situaţia autorizaţiilor emise pentru locuinţe noi, precum şi on-line, către Portalul web al Institutului National de Statistică;              

                  – trimestrial către Inspectoratul de stat în construcţii situaţia statistică a autorizaţiilor de construire emise, dar şi către Consiliul Judeţean Hunedoara – Direcţia judeţeană de statistică, situaţii trimestriale cu privire la construirea de locuinţe din fondurile populaţiei, dar şi stadiul execuţiei celor aflate în construcţie;

                  – anual se transmit situaţii statistice cu privire la modificările suferite în cursul anului de fondul de locuinţe, de stat şi privat; locuinţele terminate, autorizaţiile de construire emise etc. către Inspectoratul de stat în construcţii; Consiliul judeţean Hunedoara – Direcţia statistică,  dar şi Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului

                  S-a răspuns în termen la cererile populaţiei şi s-a procedat la rezolvarea problemelor ridicate de cetăţeni prin reclamaţiile înaintate.

                  Urmare a activităţii depuse în cursul anului 2016, Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului a adus Primăriei venituri în valoare de 49.600 lei.

 

 

BIROUL PATRIMONIUL  DOMENIULUI PUBLIC ŞI CADASTRU

 

          Activitatea  Biroului Patrimoniul Domeniului Public şi Cadastru în anul 2016 s-a axat pe:

 • întocmirea unui număr de 237 contracte de închiriere la garaje, parcări .

–    inregistrarea si esalonarea lunara a debitelelor provenite din vanzarea de   

     bunuri-terenuri si cladiri, din domeniul privat al orasului ;

 • intocmirea de note de constatare in teren si soluţionarea în termenele prevăzute de lege a solicitărilor din partea cetăţenilor, instituţiilor statului sau serviciilor din cadrul Primăriei;
 • colaborarea cu Biroul Agricol pentru verificarea în teren a păşunilor de pe raza oraşului Petrila;
 • desfasurarea de  activitati de identificare si clarificare juridica a imobilelor apartinand domeniului public si privat al orasului ;
 • intocmirea de documentatii topo-cadastrale pentru inregistrearea in Cartea Funciara a imobilelor concesionate, vandute si inchiriate;
 • participarea la licitatii publice in vederea inchirierii unor suprafete de teren pentru realizarea unui nr. de 52  parcari personalizate si inchirierea a 16 parcele teren agricol;
 • inchirierea a  5 spatii in vederea realizarii de activitati comerciale;
 • elaborarea la timp a documentelor necesare pentru şedinţele de Consiliu Local;
 • colaborare foarte buna cu celelalte compartimente ale Primariei ;
 • participat la receptii ale obiectivelor din oras, reclamatii, sesizari ale cetatenilor orasului Petrila.

COMPARTIMENT CORP CONTROL COMERCIAL ȘI AUTORIZARE TRANSPORT LOCAL

 

În anul  2016, Compartimentul Corp Control Comercial şi Autorizare Transport Public Local  a desfăşurat o amplă activitatea în ceea ce priveşte activitatea comercială şi activitatea de transport în comun, pe raza teritorială a oraşului Petrila.

                        Astfel, s-a realizat o bună colaborare cu agenţii comerciali  cât şi cu  cetatenii, efectuându-se diferite acţiuni de verificare cu Poliţia Locală şi Poliţia oraşului Petrila. Prezentăm mai jos, concret, activităţile desfăşurate.

Au fost soluţionate:

 • 210  adrese, cu referire la activitatea comercială;
 • 50 au fost adrese din oficiu către organele de specialitate;

Au fost efectuate:

 • au fost întocmite 25 procese verbale de constatare;
 • au fost întocmite 30 procese verbale de constatare şi sancţionare pentru activitatea comercială;

Au fost eliberate: 

 • 107 autorizaţii de funcţionare pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activităţile economice în oraşul Petrila,
 • 5 autorizaţii au avut caracter provizoriu până la definitivarea actelor;
 • Au fost vizate 250 Autorizatii de Functionare.

Au fost eliberate 26 certificate de înmatriculare şi tot atâtea

numere de înmatriculare pentru înregistrarea vehiculelor, pentru care nu există obligatia înmatricularii, din care:

 • tractoare, incarcatoare frontale, remorca, excavator, buldozer, excavator: 13
 • vehicule cu tractiune animala : 3
 • mopede: 10

                        În activitatea de transport local, s-a realizat o bună colaborare atât cu transportatorii, cât şi cu cetatenii, efectuându-se diferite acţiuni de verificare, de îndrumare, alături de lucrători din cadrul Poliţiei oraşului Petrila, precum şi a Poliţiei Locale din cadrul instituţiei.  Prezentăm mai jos, concret, activităţile desfăşurate.

Au fost soluţionate:

 • 30  cereri cu  referire la transportul public în regim de taxi 
 • 40 cereri au fost adrese din oficiu către organele de specialitate;

Au fost efectuate:

– s-au întocmit adrese transportatorilor autorizaţi pentru clarificarea situaţiilor survenite în ceea ce priveşte funcţionarea cât şi debitele acumulate;

 •  20  de razii, o parte  împreună cu poliţia oraşului Petrila,   pentru o desfăşurare cât mai bună  a transportului public pe raza oraşului;
 • au fost întocmite 10  procese verbale de constatare;
 • au fost întocmite 5  procese verbale de constatare şi sancţionare pentru activitatea de transport in regim de taxi.

Au fost eliberate: 

– au fost eliberate 7 Autorizaţii Taxi pentru transportul în regim de taxi;

– 2  Autorizaţii taxi au fost anulate;

– au fost publicate 4 anunturi la publicaţiile locale şi judeţene pentru atribuirea locurilor de taxi ramase vacante.

 

 

 

COMPARTIMENT TEHNIC

 

Activități desfășurate în anul 2016:

 

– s-au verificat în teren un număr de 400 sesizări şi petiţii, şi s-a întocmit un număr de 150 adrese.

– s-au coordonat zilnic persoanele beneficiare a venitului minim garantat conform Legii 416/2001.

– s-au controlat zilnic sectoarele de curăţenie.

– s-a urmărit zilnic activitatea de salubritate a S.C Edil .

– urmărirea zilnică a activităţii desfăşurate de cei de la zonele verzi.

– s-a cosit zonele verzi din cartiere şi la şcoli.

– urmărirea serviciului de ecarisaj.

– urmărirea lucrărilor de deszăpezire de pe raza oraşului.

– urmărirea programului de curăţare şi întreţinere cimitire.

– s-au ecologizat albiile Jiului de Est, Jieţ, Răscoala, Taia, Moşici, Defor, Ludului, Boantei, Cetăţii.

– s-a lucrat la decolmatarea canalului Cetăţii pe o lungime de circa 300 ml.

– s-au montat semne de circulaţie  şi s-au înlocuit cele deteriorate

– s-au plantat circa 500 de arbori şi arbuşti: salcâm, sălcii, mesteacăn.

– s-au afişat anunţuri privind obligaţiile cetăţenilor privind curăţenia oraşului.

– s-a urmărit toaletarea unui număr de 1200 pomii de către serviciul zone verzi.

– s-a pietruit  zona colonie Cimpa, str. Birăoni, str. Lunca, str. Jieţ, str. Galerie Cimpa, Popi,  str. Valea Cimpi, str. Taia, str. Tirici, str. Minei  cu beneficiari venitului minim garantat.

– s-au confecţionat şi montat 200 de băncii de către S.C Edil şi 15 bănci confecţionate şi montate de către noi.

– s-a înlocuit partea lemnoasă la locurile de joacă din oraş.

– s-au montat mobilier de joacă nou în Parcul Copiilor, Parcul I.D.Sârbu , Prundului, bl. 29, 38, 20, 27 str. 8 Martie bl. 115 str. Republicii, Parc Brătianu.

– s-a lucrat la introducerea reţelei de canalizare pe str. Burdeşti cu beneficiari venitului minim garantat.

– s-a efectuat lucrări de reparaţi şi vopsitorie la mobilierul urban.

– s-a efectuat lucrări edilitar gospodăreşti în cadrul Spital Petrila, ambulatoriu, SPLAS, stadion, popicărie, cămine şi şcoli de pe raza oraşului.

– s-au efectuat lucrări de defrişare în grădina Eroilor, Parcul Pensionarilor şi de toaletare gard viu de pe raza oraşului.

– s-au efectuat lucrări de reparaţie la obelisc, punte peste râul Jiu zona service, punte 6 August,  punte peste pârâul Taia zona Juroni, podul prieteniei.

– s-a betonat rigola la bl. 57 str. Republicii, la Cimpa zona Rusu.    

 

 

SERVICIUL  ENERGETIC

 

Activitati desfasurate in anul 2016:

 

 -Extinderi retea iluminat public:………………………………….3500 ml

(Maleia,Molivis,Jiet,Lunca,Mosici,Al Sahia,Popi-Dobresti,Avram Iancu,Sadoveanu,T.Vladimirescu,Biraoni,Colonie Cimpa) .

-Reintregiri retea iluminat:………………………………………..4500 ml

(str Minei,Mosici,Privighetorilor,Maleia,Jiet,Biraoni,Doinei,Popi-Dobresti,Traian Vuia,Parc I.D.Sirbu,Valea Cimpii,Colonie Cimpa) .

-Stalpi confectionati si  montati……………………………………  110 buc

-Reparatii cu inlocuire componente puncte  aprindere……………….6buc

(PT 1,PT 33,PT 2,PT 3,PT 40,PT 11)                    

-Montat corpuri iluminat…………………………………………….225 buc

-Reparat corp iluminat……………………………………………….165 buc

-Intretinerea instalatiilor si echipamentelor electrice din cladirile social administrative ale orasului.

-Demontare si remontare (repozitionare)instalatie electrica –activitati socio-culturale.

-Asigurarea alimentarii cu EE a consumatorilor, in timpul festivitatilor  din orasul Petrila(zilele petrilene, )

-Asigurarea iluminatului ornamental festiv.

 

 

 

COMPARTIMENT PROTECŢIA  MEDIULUI

 

 • S-au primit si intocmit un numar de aproximativ 400 documente din partea compartimentului pentru toate domenile de activitate conform dispozitiilor primite si fisei postului;
 • s-au ecologizat albiile Jiului de est, Jieţ, Taia de catre personalul angajat conform Legii 416/2001 şi s-au desfiinţat depozitele necontrolate de deşeuri;
 • am participat la 2 campanii de colectare a DEEE – lor desfasurate in parteneriat cu Asociatia Romana pentru Reciclare–RoRec, actiuni la care au fost colecate 5198.87 kg deseuri;
 • Au fost insotite in teren pentru rezolvarea petitiilor, organele de control din partea Garzi de Mediu, Apele Romane, Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul de Stat in Constructii;
 • Responsabil de lucrare „Reabilitare Termica Bloc 58 str. 8 Martie”;
 • Organizat si participat la receptiile la terminarea lucrarilor si receptii finale la lucrarile desfasurate cu Primaria Petrila;
 • Participat la sedintele A.D.I. – Deseuri – Deva;
 • S-au supravegheat si verificat centralele termice de la institutiile de invatamant, Casa de Cultura, Primaria Petrila, Spitalul de boli cronice Petrila, Centrul SPLAS;
 • S-a asigurat buna functionare a centralelor termice care apartin Primariei Petrila prin asigurarea unui service corespunzator;
 • Participare la efectuarea reparatiilor instalatiilor termice efectuate de firma autorizata cu care avem incheiat contract de service;

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT CULTURĂ, SPORT, TURISM

 

      Biblioteca orășenească Petrila a avut in anul 2016 urmatoarea activitate :

 

Utilizatori: 949, din care: – vizați, 771

nou înscriși, 178

Vizite la biblioteca: 7156

Vizite la Centrul Internet pentru Public: 822

Documente difuzate: 8442

Documente nou intrate: 383 (dintre care, 254 donații)

Vizite virtuale via Internet (blogul și pag. de Facebook ale bibliotecii): peste 2820

Activitate pe paginile de Facebook ale bibliotecii: – 89 aprecieri (din totalul de 1083) ale paginii Biblioteca Orășenească Petrila;

                                               – 198 prieteni (din totalul de 3 559) pe ID-ul Biblioteca Petrila;

                                                   – 121 de articole difuzate de bibliotecă pe cele două adrese FB

Activitate pe blogul bibliotecii: – 14 articole difuzate;

                                                      – 10 212 afișări de pagină din totalul de 28 039.

Recuperare documente uzate fizic: 300

Referințe, bibliografii si cereri de informații: 1114

 • Operațiuni de verificare a fondului de documente (23 881 buc.), de selectare și extragere a documentelor uzate fizic și/sau moral, în vederea casării acestora.
 • Reordonarea documentelor la raft.
 • Operațiuni de clasificare si catalogare, aranjare sistematico-alfabetică pe raft a documentelor, precum și înregistrarea și punerea în circuit a celor 383 volume de carte nou intrate.
 • Ținerea la zi a evidenței utilizatorilor, serviciilor oferite, a documentelor bibliotecii în registrele specifice de bibliotecă.
 • Informare și documentare asupra aparițiilor publicistice și evenimentelor culturale.
 • Împrumut de carte la domiciliu și la sala de lectură.
 • Crearea și difuzarea – pe blogul și adresele de Facebook ale bibliotecii – de articole privind activitățile derulate.
 • Programare, evidență și rapoarte privind utilizarea Centrului Internet Gratuit pentru Public.
 • Selectare și difuzare de filme, concerte de muzică și desene animate – din mediul online – pentru ”Ziua Video”;
 • Consultanță online, privind serviciile oferite, prin intermediul ferestrei de chat postată pe blogul bibliotecii (http://bibliotecapetrila.blogspot.ro/) și a paginii de Facebook a bibliotecii;
 • Participare la sesiunile si dezbaterile pe teme profesionale organizate de către Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” Deva.
 • Comunicarea rapoartelor statistice privind activitatea bibliotecii, trimestrial, către Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” Deva.

 

Compartiment Sport

       În cursul anului 2016 Compartimentul Sport , care are în administrare cele două baze sportive (Popicăria Petrila, Stadionul Lonea) a desfășurat următoarele activități:

 • s-au efectuat lucrări de curățenie și igienizare periodice la vestiare, dușuri, wc, terenuri și săli de competiții;
 • s-au efectuat reparații  și s-au vopsit gardurile împrejmuitoare;
 • s-au executat  lucrări de reparații la instalațiile de apă și încălzire;
 • au fost efectuate  lucrări de întreținere la gazonul terenului de fotbal;
 • au fost efectuate  lucrări de întreținere la pistele de popice;
 • s-au luat măsurile care se impun pentru prevenirea accidentelor și prevenirea incendiilor;
 • s-a respectat ordinea și disciplina la locul de muncă, normele de protecția muncii și de PSI pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul bazelor sportive;
 • s-a pus la dispoziție baza sportivă pentru pregătirea fizică a eleviilor și pompierilor care au participat la concursurile județene și interjudețene;
 • s-a pus la dispoziție stadionul pentru pregătirea fizică a angajaților Poliției Orașului Petrila;
 • pentru buna desfășurare a antrenamentelor și meciurilor oficiale s-a pus la dispoziția sportivilor și antrenorilor legitimații la clubul sportiv, echipamente și materiale sportive;
 • în timpul desfășurării competițiilor sportive județene și naționale s-a asigurat ordinea și paza în cadrul bazelor sportive;
 • în incinta bazelor sportive s-au organizat  etape ale campionatelor județene și naționale.

 

 1.  SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

Pe parcursul anului 2016 s-au efectuat următoarele  activitati  :

 

– În domeniul protecţiei copilului s-au efectuat următoarele:

                        -Activităţi de depistare şi identificare a familiilor în care părinţii / un părinte se află plecaţi la muncă în străinătate (consiliere psihosociopedagogică, îndrumare şi responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, intocmire documentatii pentru delegarea exercitarii autoritatii parintesti de catre instantele de judecata, fise de identificare a riscurilor, fisa de observatie)

                        -Efectuarea de anchete sociale la domiciliu privind copiii aflaţi într-o situaţie de risc , ocrotiti într-o instituţie de stat , aflaţi în familia extinsă sau substitutivă (întocmirea de rapoarte de vizită  trimestriale, discuţii cu persoanele implicate în procesul de creştere şi educare a minorilor, discuţii şi obţinerea de noi informaţii de la vecinii familiilor, transmiterea de informaţii copilului cu privire la părintele ori alte persoane care au dreptul de a menţine relaţii personale cu copilul, îndrumarea familiilor către instituţiile abilitate: instituţii medicale , de învăţământ , comunităţi locale, monitorizare).

                        -Întocmirea de anchete sociale , respectiv a dispoziţiei şi planului de servicii privind prevenirea separării copilului de părinţi , întocmirea de rapoarte de anchete sociale pentru copiii aflaţi într-o instituţie de învăţământ de zi , care se află în întreţinerea rudelor pînă la gr.IV:

-facilitarea pentru obţinerea tuturor prestaţiilor cuvenite (legal);

-efectuarea serviciilor pentru copil , educaţie formală/nonformală/informală , sănătate , reabilitare;

-servicii pentru familie-prevenirea separării copilului de părinţi , reabilitare;

-servicii pentru persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament – discuţii cu persoanele şi rudele până la gr.IV, informaţii;

                        -Acţiuni de depistare a copiilor cărora li s-au încalcat drepturile legale , acţiuni ce se desfaşoara şi împreună cu organele de poliţie locale şi audierea minorilor în prezenta acestora , minori care au săvârşit o infracţiune însă nu răspund penal (la sediu sau la domiciliu);

                        -Instituirea măsurilor de protecţie specială a copilului: -plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă; supraveghere specializată.

                           -Intocmirea anchetelor sociale desfăşurate , a planului de servicii individualizat , obţinerea de declaraţii (persoane din familie , vecini) , identificarea persoanelor din familia extinsă , obţinerea documentelor medicale care să ateste starea de sănătate a membrilor familiei şi a copilului , reevaluarea stării familiale trimestrial.

-stabilirea personalităţii , a stării fizice şi mentale a copilului

-condiţiile în care copilul a fost crescut şi în care a trăit

-orice alte date referitoare la creşterea şi educarea copilului.

Cele trei măsuri de protecţie specială se stabilesc de către Comisia pentru protecţia copilului şi de către Instanţa de judecată (după caz) , pe baza verificărilor făcute în teren de către SPLAS Petrila si a DGASPC Hunedoara.

-Acţiuni de depistare a minorilor care practică cerşetoria , a persoanelor care duc la înlesnirea practicării cerşetoriei de către un copil minor:  -transmiterea de avertismente verbale; transmiterea de avertismente scrise; luarea măsurilor legale ce se impun pentru stoparea practicării cerşetoriei.

                   Pregătirea familiilor a căror copii s-au aflat cu masura de protecţie la DGASPC Hunedoara , privind reintegrarea acestora în familie , stabilirea priorităţilor şi asteptărilor celor două părţi implicate în proces.

                   Verificări trimestriale a familiilor cu copii aflaţi cu măsura de plasament familial şi plasament la asistent maternal profesionist , în cadrul cărora se discută comportamentul copiilor , evoluţia lor precum şi gradul de adaptare.

                   S-au întocmit dosarele şi dispoziţiile privind instituirea curatelei pentru reprezentarea, respectiv asistarea unui număr de ­­11 de minori la Notarul Public, Instanţe de Judecată sau alte instituţii, pentru dezbaterea succesiunii, înstrăinare sau acceptarea donaţiei unor bunuri imobile, obţinerea unor drepturi băneşti cuvenite minorilor lipsiţi de ocrotire părintească asupra cărora nu au putut fi luate alte măsuri de ocrotire şi monitorizarea lor.

                   S-a întocmit documentaţia şi s-a înaintat DGASPC Hunedoara pentru susţinerea în instanţa de judecată pentru un număr de 1  minor asupra căruia a fost necesară instituirea tutelei.

                   Toate aceste acţiuni se efectuează în interesul copilului şi privesc respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului, în 2016 situaţia minorilor asupra cărora s-a acţionat fiind următoarea :

-nr.minori aflati în evidenţă – 167

-încredinţări unor familii sau persoane, instituţii de ocrotire –  14

-minori infractori – 2

-minori cu educaţie neglijată – 32

-nr anchete sociale – 920

– mame minore – 4

-minori cu sentință civilă  de delegare a exercitării autorității părintești :

– minori cu părinții plecați la muncă în străinătate cărora li s-a întocmit fise de risc : 8, rapoarte de monitorizare: 91, anchete sociale : 31, notificări : 7, minori cu sentinte civile de delegare a exercității autorității părintești : 16.

                   În domeniul protecţiei sociale : 

                   S– au întocmit un număr de 74 dosare noi  de alocaţie de susţinere familială conform Legii 277/2010, iar în evidenţă în anul 2016 au fost un număr de 150  dosare de alocaţie de susţinere familială în plată. S-au efectuat un număr de 290 anchete sociale la domiciliu pentru familiile beneficiare.

                –  S-au întocmit un număr de 208 dosare de alocaţie de stat

                   Pentru aplicarea OUG 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, s-au întocmit un  număr de 64 dosare indemnizaţie  pentru creşterea copilului (2 ani),  36 dosare pentru stimulent, respectiv 8 dosare pentru sprijin .

                   La Legea 116/2002 privind măsurile pentru combaterea marginalizării au beneficiat un număr de 596 familii (în medie 54 familii/luna) la achitarea unei contravalori din consumul de apă (s-a achitat suma de 20889,35 lei) şi 81  familii (în medie 16 familii/lună)  la energie electrică (achitându-se suma de 3980  lei). Raportul privind măsurile pentru combaterea marginalizării a fost întocmit separat și prezentat Consiliului Local al Oraşului Petrila în şedinţa ordinară.

             Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  cu modificările  şi completările  ulterioare , ajutorul social se acordă în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau persoanei  singure , astfel ,  prin aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul anului 2016 au beneficiat de ajutor social  în medie 115 /lună familii sau persoane singure . Existau la 31 decembrie 2016 un număr de 123 dosare în plată ( 315 persoane). S-au eliberat un număr de 344 de adeverinţe de ajutor social beneficiarilor.  S-au întocmit la toţi beneficiarii de ajutor social anchete sociale la domiciliu semestrial , şi ori de câte ori situaţia o impunea (290 anchete sociale).

                   Pentru perioada sezonului rece , 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017 , persoanele singure şi familiile beneficiare de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare , primesc odată cu acesta , un ajutor pentru încălzirea locuinţei în cuantum de 58 lei/lună (290 lei/sezon rece). De aceasta  prevedere au beneficiat un număr de 52  familii. În sezonul rece 2016-2017, conform modificărilor legislative aduse de HGR 920/2011 aceste ajutoare se plătesc din bugetele locale. ( S-a achitat suma de 14732 lei).

                   În conformitate cu HCL nr. 10/2009 privind aprobarea situaţiilor deosebite , a criteriilor şi metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă au fost analizate un număr de 35 de dosare fiind acordate 20 ajutoare de urgenţă ( 23177,50  lei), după cum urmează :

-ajutor acordat conform art. 28 din Legea 416/2001 – 1 familie, în suma de 10000 lei

– ajutor de urgenţă în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de starea precară de sănătate  un număr de 8  familii , însumând 4272,5  lei ( situația 1 din HCL)

– ajutor de urgenţă în vederea înmormântării unei persoane dintr-o familie săracă care nu este  beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001  un număr de 5  familii , suma totală acordată fiind de 5850 lei (situația 3 din HCL)

– ajutor de urgenţă în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata chiriei sau altor utilităţi un număr de 6 familie în sumă de 3055 lei (situația 4 din HCL)

                  Referitor la aplicarea OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece și a  HGR 920/2011 privind  aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 70/2011,  în prezent există un număr de 52 dosare în plată la încălzirea cu lemne (suma aproximativă plătită fiind de 8155 lei ), la încălzirea cu gaz un număr de 86 dosare (subvenţia acordată furnizorului fiind de 11387 lei lunar), iar la încălzirea cu energie electrică un număr de 43 dosare (subvenţia acordată furnizorului fiind de 8424 lei lunar).

                   Conform modificărilor aduse de legislație în domeniul ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, începând din  sezonul rece 2013-2014  se efectuează anchete sociale la domiciliu pentru toți solicitanții de energie electrică, astfel că, în lunile noiembrie și decemnbrie au fost efectuate un număr de 43 anchete sociale.

                   În domeniul asistenţei acordată persoanelor cu handicap în baza Legii 448/2006, s-au întocmit un număr de 404  anchete sociale si 159 rapoarte de vizita. La 31 decembrie 2016 au existat în evidenţă un număr de 355  persoane cu handicap grav, dintre care 102 cu asistenţi personali angajaţi cu carte de muncă, 167 cu indemnizaţii pentru persoane cu handicap grav cu însoţitor, restul beneficiind de indemnizaţii de la DGASPC Deva. Suma totală cheltuită în 2016 pentru persoanele cu handicap grav a fost de 3.940.565 lei. De asemenea atât persoanele cu handicap grav cât şi cele cu handicap accentuat au beneficiat de tichete la transportul local de suprafaţă pe raza oraşului.  În medie există un număr de 534 persoane cu handicap accentuat și 86  persoane cu handicap grav fără asistent personal, pe lângă celelalte 269 persoane cu handicap grav cu asistent personal care beneficiază de drepturi bănești de la SPLAS Petrila. În anul 2016 s-au achitat suma de 21813,5 lei. S-au întocmit documentații pentru evaluarea de către Comisia de Expertiză pentru persoanele cu handicap, pentru persoane fără aparținători, pentru persoane bolnave psihic.

                   În anul 2016, la Cantina de ajutor social din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială s-au întocmit 133 anchete sociale. A existat în evidență un număr de  51 dosare. Maximul de beneficiari s-a atins în luna decembrie : 80 persoane beneficiare , minimul înregistrându-se în luna ianuarie : 56 persoane beneficiare. Pe tot parcursul anului s-au distribuit 17549 (1462/lună) raţii de hrană beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social. Media zilnică înregistrată în anul 2016 este de 9beneficiari ai Cantinei de ajutor social.

                   De asemenea, în 2016 s-au distribuit 1764 cutii cu lapte praf pentru un număr de 326 de copii sugari, conform OMSF nr. 402/2001 (lunar întocmindu-se documentația de gestiune extrabugetară și borderourile pentru DSP Hunedoara, însoțite de rețete și semnături).

                   S-au luat toate măsurile pentru întocmirea dosarelor de internare în  7 cazuri de persoane vârstnice.

                   S-au distribuit în perioada iulie-august 2016 un numar de 4600 cutii cu alimente alimente pentru un număr de 1890 (+820 pe lista de suplimentare) beneficiari prin planul european de distribuţie de ajutoare-produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din România conform HGR 799/2014.

                     S-a colaborat cu Spitalul de Urgență Petroșani în rezolvarea unor cazuri deosebite pentru pacienți fără aparținători, fără acte de identitate sau asigurări medicale, pentru sprijinirea mamelor minore in vederea intocmirii actelor, obţinerii prestaţiilor şi monitorizarea acestora ( un numar de 4 mame minore).

                   S-au încheiat parteneriate de colaborare cu diferite ONG-uri, o colaborare deosebită înregistrându-se cu Organizația Salvați Copiii Hunedoara, în acest sens întocmindu-se planuri de servicii  pentru un număr de 92 copii care beneficiază de serviciile acestui ONG.

                   În urma parteneriatului de colaborare incheiat cu Universitatea din Petroșani, au fost îndrumați și coordonați un număr de 17 studenți.

                   De asemenea au fost distribuite un număr de 370  pachete cu dulciuri pentru copii cu ocazia Craciunului, achiziționate de Primăria Orașului Petrila și Consiliul Local al Orașului Petrila.

                   Pe parcursul anului 2016 s-a efectuat auditul extern pentru recertificarea ISO 22000:2005  a Cantinei de ajutor social  pentru siguranța alimentelor, care  necesită eforturi deosebite din partea personalului pentru întocmirea documentațiilor specifice, pentru însușirea standardelor impuse de legislația în vigoare.

                   În baza HCL 40/2013 privind înființarea de cabinete medicale scolare s-au făcut demersurile pentru înființarea a 2 cabinete medicale : unul de medicină școlară și unul de medicină dentară școlară, astfel că s-au dotat și amenajat cele 2 cabinete, s-au angajat 3 asistente medicale, s-au scos la concurs posturile de medici.

In prezent ambele cabinete funcţionează, sunt autorizate,  fiind de un real sprijin unităţilor şcolare, reţelei de medicină şi, mai ales populaţiei oraşului.  Cabinetul de medicină școlară are angajați 4 medici de familie ( 2 ore/medic/zi – total 1 post de medic medicina generală) şi 2 asistente medicale care asigură activităţile prevăzute de lege, accentul fiind pus pe prevenţie, triaj epidemiologic pentru toţi elevii şi preşcolarii ( după fiecare vacanță scolara s-a efectuat triajul pentru cei 2900 elevi), examene de bilanţ medical (în anul 2016 s-a efctuat pentru aproximativ 1000 elevi), asistenţă în perioada evaluărilor şi examenelor şcolare, etc. Cabinetul de medicină dentară școlară are angajat un medic stomatolog şi o asistentă medicală oferă servicii tuturor elevilor şi preşcolarilor de pe raza localităţii ( in anul 2016 s-au efectuat un numar de 580 consultatii stomatologice și 20 vizite în școli și grădinițe pentru profilaxie și prevenție)

                    În 2016, conform Planului anual de acţiune privind serviciile sociale al SPLAS Petrila aprobat prin HCL nr. 56/2016 şi a Programului de contractare a serviciilor sociale aprobat prin HCL 57/2016 s-a colaborat cu 2 ONG – uri , pe baza de contract, solicitări, deconturi, monitorizări şi raportări, pentru categorii de servicii ce nu sunt asigurate prin administraţia proprie, şi anume pentru perioada martie-iunie au fost incheiate si urmarite contractele pentru urmatoarele asociatii si sume cheltuite :

 • Asociaţia de Voluntariat “Casa Pollicino” – suma de  5000 lei, pentru servicii sociale acordate copiilor cu dizabilitati
 • Organizatia Salvati Copiii Hunedoara – suma de 10500 lei , pentru sustinerea unor cheltuieli aferente serviciilor sociale de tip Centru de zi Protectie si educatiepentru copiii afectati de migratia pentru munca in strainatate Petrila.

S-a aprobat si se colaboreaza cu Asociatia Caritas-Asistenta Sociala  pentru implementarea proiectului Centrul Regional pentru Dezvoltarea serviciilor sociale in Valea Jiului.

                   În anul 2016, în conformitate Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,  ale HGR 15/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 248/2015 privind strimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, s-au întocmit documentațiile ( informare, dosare, verificare, raportare, monitorizare) si s-au acordat tichete sociale de grădiniță pentru preșcolarii din orașul Petrila ( în medie 41/lună).

                   Conform HCL 58/2016 s-au acordat beneficii sociale sub formă de tichete sociale cu ocazia sărbătorilor pascale unui număr de 271 persoane (suma totală cheltuită fiind de 29600 lei), iar de Crăciun, conform HCL 235/2016 unui număr de 201 persoane ( suma totală cheltuită fiind de 16000 lei).

                    Atribuţiile Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Petrila se vor completa periodic, în funcţie de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale şi în funcţie de reglementările legale care vor apărea în domeniu.

                                                                                                                        

IV. SERVICIUL ACHIZITȚII, INVESTIȚII, PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

             

MISIUNEA ACTIVITAȚII DE ACHIZIȚII:

 

       Organizarea şi desfăşurarea procedurilor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare, servicii sau lucrări, precum şi a contractelor de concesiune de servicii sau lucrări.

 

OBIECTIVE:

 

 • Realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în concordanţă cu Programul Anual al Achiziţiilor Publice şi cu Bugetul local al orasului Petrila.
 • Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice pentru Primăria orasului Petrila.
 • Încheierea contractelor de achiziţie publică cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 •  Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice la nivelul Primăriei orasului Petrila în vederea aplicării corecte a acesteia şi instruirea personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice.
 • Promovarea bunelor practici naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice.

 

ACTIVITATE:

 

          În urma întocmirii Programului anual al achiziţiilor şi actualizarea acestuia, in funcţie de Bugetul local al orasului Petrila şi de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului, în anul 2016 activitatea s-a concentrat pe realizarea acestuia respectiv, aplicarea procedurilor de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică, conform legislaţiei în vigoare cu respectarea etapelor specifice procedurilor de achiziţie, după cum urmează:

 • elaborarea documentaţiei de atribuire;
 • întocmirea referatelor şi a dispoziţiilor de constituire a comisiilor de evaluare a procedurilor de achiziţie publica, stabilită conform legii;
 • intocmire si aprobare DUAE
 • Intocmire si aprobare Strategie de contractare
 • întocmirea anunţului de participare sau a invitaţiei, transmiterea în SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice) şi către JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), după caz;
 • întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor verbale de evaluare în urma analizării ofertelor;
 • întocmirea raportului procedurii;
 • întocmirea contractelor de achiziţie publică, sau orice alt tip de contract;
 • întocmirea anunţurilor de atribuire a achiziţiilor publice;
 • arhivarea dosarului achiziţiei publice.

          Serviciul Achiziţii Publice a solicitat serviciilor de specialitate întocmirea documentelor constatatoare privind modul de derulare a contractelor, certificate aflate în evidenţa Serviciului A.I.P.F.I.M.C. şi transmise către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, în conformitate cu prevederile legale.

          Salariaţii Serviciului Achiziţii Publice au aplicat şi respectat legislaţia în vigoare, au răspuns cu promptitudine solicitărilor Unităţii Centrale de Verificare a Achiziţiilor Publice, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (dupa caz).

            În cursul anului 2016, urmare abrogarii, O.U.G. nr. 34/2006,  cu modificarile si completarile ulterioare şi a normelor de aplicare H.G.R. nr. 925/2006, si intrarii in vigoare a Legii 98/2016 privind achizitiile publice  si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legislative referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,  s-a pus accent pe aprofundarea şi aplicarea acestora.

 

       REALIZĂRI:

 

      Începând cu luna ianuarie 2016, procedurile de achiziţie publică au fost demarate conform Programului anual al achiziţiilor publice, program ce s-a realizat în proporţie de 100% până la finele anului.

      Pe parcursul anului “Programul anual” a fost completat cu alte achiziţii care au fost demarate şi realizate.

      În anul 2016, în cadrul Serviciului A.I.P.F.I.M.C.-Achiziții publice-

-s-a organizat, derulat și finalizat o procedura de cerere de oferte, după cum urmează:

Executie lucrari pentru obiectivul de investiții „ Reparații și modernizare alei, trotuare si parcari in cartierele 8 Martie, 22 Decembrie, T. Vladimirescu, Minei si Al. Sahia încheindu-se contractul de lucrari cu SC DRUPO SRL

 

-s-a organizat, derulat și finalizat o procedura simplificata de achizitie  lucrari, pentru 10 obiective pentru“Lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații în anul 2016 în Orasul Petrila”   si s-au incheiat contractele de lucrari dupa cum urmeaza:

– Refacere podete si refacere zid sprijin paraul Ludului – SC MASA ADRIGELA SRL

– Refacere zid sprijin paraul Copacioasa – SC BRT TRUST SRL

– Refacere zid paraul Coldesti –  SC CLASSIMA SRL

– Refacere zid paraul Mosici – SC CLASSIMA SRL

-Refacere protectie mal din beton,Decolmatare Canal torent Boantei:SC MASA ADRIGELA SRL

– Paraul Cetatii –  SC MASA ADRIGELA SRL

– Reparatii podet Mosici: – SC TED TRANS 2002 SRL

– Podet Voislova Cod – SC TED TRANS 2002 SRL

– Refacere strazi 0,5 km im orasul Petrila  – SC DRUPO SRL

– Asfaltare 1 Km  –  SC DRUPO SRL

 

-s-a organizat, derulat și finalizat o procedura simplificata achizitie produse,  avand ca obiect achizitia unei Autoutilitare – contract incheiat cu RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL

 

 

-s-au achizitionat lucrările prin procedura de achiziție directă, în urma cărora s-au încheiat contracte de achiziție :

 • Lucrari suplimentare la obiectivul sala de cununii a Primariei orasului Petrila;
 • Curatat si decolmatat Cnalul Ludului – Jiu, decantor CT 5;
 • Reparatii Remiza pompieri Petrila
 • Loc de joaca pentru copii in Remete;
 • Loc de joaca pentru copii in Cimpa;
 • Reparatii interioare bl. 43, ap. 13 din str. 8 Martie;
 • Reparatii interioare bl. 43, ap. 18 din str. 8 Martie;
 • Reparatii interioare bl. 2, ap. 43 din str. M. Sadoveanu;
 • Reabilitare termica Centrul de Asistenta Sociala- Fosta Directie;
 • Reabilitare termica Centrul de Asistenta Sociala;
 • Curatat si decolmatat Paraul Dacilor;
 • Curatat si decolmatat Paraul Mosici;
 • Reparatii si modernizare alei, trotuare si parcari in Cartierul 8 Martie;
 • Plantare de materiale dendrologice si lucrari de amenajare teren;
 • Toaletat pomi;
 • Instalatie incalzire centrala Remiza Pompieri;
 • Instalatie incalzire centrala Centrul de Asistenta Sociala;
 • Reparatii grup sanitar str. Parangului, nr. 8, ap. 9;
 • Reparatii grup sanitar str. Parangului, nr. 8, ap. 8;
 • Reparatii grup sanitar str. Parangului, nr. 8, ap. 6;
 • Reparatii grup sanitar str. Parangului, nr. 5, ap. 5;
 • Reparatii grup sanitar str. Parangului, nr. 1, ap. 1;
 • Reparatii grup sanitar str. Parangului, nr. 7, ap. 1;
 • Reparatii grup sanitar str. Parangului, nr. 7;, ap. 12;
 • Reparatii grup sanitar str. Parangului, nr. 7, ap. 7;
 • Reparatii grup sanitar str. Parangului, nr. 7, ap. 6;
 • Reparatii grup sanitar str. Parangului, nr. 7;, ap. 3;
 • Reparatii interioare bl. B9, ap. 29, str. Muncii
 • Reparatii acoperis bl. 8, ap. 8 si 9 din str. Parangului;
 • Reparatii instalatii sanitare si usi intrare, Spital Petrila;
 • Refacerea infrastructurii locale afectate de calamitatile naturale;
 • Reparatii si imprejmuire gard cimitir;
 • Reabilitare bl. 58;
 • Reparatii curente bl. 103 din str. Republicii;
 • Reparatii pod peste paraul Copacioasa;

 

-s-au achizitionat serviciile prin procedura de achiziție directă, în urma cărora s-au încheiat contracte de achiziție :

 • Inregistrare, difuzare  a sedintelor Consiliului Local Petrila;
 • Trasarea si materializarea in teren a partiilor, teren care urmeaza a fi scos din domeniul forestier si transmis in proprietatea publica a orasului Petrila in vederea realizarii partiilor de schi.;
 • Contract formare profesionala a 6 politisti locali;
 • Montarea unuei toalete in Piata Grand Marr;
 • Montarea unuei toalete in Parcul I.D. Sirbu;
 • Montarea a doua toalete in Piata Caprioara;
 • Servicii de proiectare;
 • Dirigentie de santier;
 • Contract servicii curierat;
 • Servicii documentatii topo-cadastrale;
 • Program legislativ;
 • Revizuire SF;
 • Servicii de proiectare;
 • Servicii Popicaria Petrila;
 • Servicii silvice;
 • Servicii de curatenie si intretinere Casa de Cultura;
 • Servicii de curatenie si intretinere Popicarie;
 • Servicii de curatenie si intretinere Centrul de Permanenta Fix Petrila;
 • Prestare serviciul de registratura Centrul de Permanenta Fix Petrila;
 • Intocmire SF pentru hala de productie;
 • Intocmire SF modernizare strazi;
 • Studiu geotehnic pentru str. Castanilor;
 • Consultanta si analiza;
 • Intocmire PUG;
 • Dirigentie de santier pentru bl. 58;
 • Asistenta juridica;
 • Amenajare spatii verzi;
 • Studiul geotehnic pentru Hala de productie;
 • Intocmire Registru local de spatii verzi;
 • Servicii organizare zilele orasului;
 • Exploatare agregate minerale din albie;

 

-s-au achizitionat următoarele produse, prin procedura de achiziție directă, în urma cărora s-au încheiat contracte de achiziție:

 • Furnizare  gaze naturale;
 • Furnizare autoturism Duster;
 • Furnizare autotoutilitara Renault Masters;
 • Furnizare urne fixe;
 • Furnizare energie elecrica;
 • Furnizare toalete ecologice;
 • Furnizare unelte manuale, pneumatice si cu motor;
 • Achizitionare si montare echipamente de joaca;
 • Furnizare 16 buc urne fixe;
 • Furnizare hartie;
 • Furnizare sisteme de calcul;
 • Furnizare rechizite;
 • Furnizare utilaj pentru tocare resturi si deseuri vegetale;
 • Furnizare agende si calendare;

 

-s-a întocmit un studiu de piaţă înaintea demarării procedurilor de achiziţie publică de achiziție directă, în urma analizei ofertelor înregistrate, încheindu-se contracte în acest sens, precum și 433 comenzi ;

-în registrul de contracte s-au înregistrat 192 contracte, în registrul de oferte s-au înregistrat 471 oferte, iar in registrul de hotărâri ale comisiilor de evaluare s-a înregistrat și întocmit 3 hotărâri ;

-s-au întocmit diverse proiecte de hotărâri pentru obiective de achiziții și investiții;

-s-a întocmit planul anual al achizițiilor publice;

-s-au întocmit situații si răspunsuri la diferite adrese către instituțiile solicitante;

-s-a obținut certificatul privind semnătura electronică;

-s-au întocmit raportările si informările conform prevederilor legale, pentru Agenția Națională de Monitorizare și Reglementarea Achizițiilor Publice;

– atribuții în gestionarea finanțărilor externe;

-s-a verificat zilnic poșta electronică si s-a urmărit transmiterea răspunsurilor necesare si în format electronic;

-s-au redactat acte adiţionale la contractele încheiate în baza procedurilor de achiziţie publică prevăzute de lege şi a Hotărârilor Consiliului Local;

 

           

În ceea ce priveste activitatea de la CENTRUL DE AFACERI menționăm:

 

    a) S-a reînnoit contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al orașului Petrila si Ministerul Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri București;

   b) s-au incheiat 11 acte aditionale

       Centru de Afaceri dispune de un nr. de 22 de unități de producție din care 19 au fost închiriate unor agenți economici de pe raza orașului Petrila, cât și din afara localității, care desfășoară activități de producție, reparații, depozitare, etc.

        S-au dat răspunsuri cu privire la cererile întocmite pentru spațiile din cadrul Centrului de Afaceri. S-au organizat ședinte în vederea dezbaterii diferitelor probleme ivite în cadrul Centrului de Afaceri, si venirea în sprijinul rezolvării acestora.

        S-au întocmit diferite adrese pentru neplata chiriilor la Centrul de Afaceri.

 

ACTIVITATEA DE CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI ȘI VÂNZĂRI

 

 

      Organizarea licitaţiilor pentru vânzare/concesiune si inchiriere terenuri pe baza hotărârilor de Consiliul Local;

           Întocmirea contractelor de vanzare, concesiune, terenuri, pe baza hotărârilor de Consiliu Local;

    Întocmirea actelor adiţionale la contractele de concesiune terenuri.

 

OBIECTIVE:

 

 • Întocmirea documentaţiilor pentru licitaţii.
 • Încheierea contractelor de concesiune.
 • Organizarea licitaţiilor pentru vânzare/concesiune si inchiriere terenuri si cladiri pe baza de HCL.
 • Întocmirea contractelor de concesiune terenuri pe baza de HCL.
 • Întocmirea actelor adiţionale la contractele de concesiune terenuri etc.

 

Activitatea de vânzări, concesiuni și închirieri :

 

 • S-au elaborat caietele de sarcini, studii de oportunitate si  proiecte de hotărâri în vederea concesionării, inchirierii si vanzarii de  terenuri si cladiri.
 • Au fost organizate 6 licitatii publice de concesiune, procedurile aferente fiecăreia  în conformitate cu legislatia in vigoare, constând în întocmirea documentaților privind elaborarea și prezentarea ofertelor,  publicarea anunțurilor de licitație, evaluarea ofertelor, întocmirea proceselor verbale de deschidere si de evaluare, a rapoartelor comisiilor, comunicărilor privind rezultatul procedurii către ofertanți si în urma cărora au fost încheiate contracte si intocmirea anunturilor de atribuire a contractelor. 
 • Au fost întocmite un nr. de 34 de acte aditionale la contractele de concesiune și s-au încheiat un număr de 3 contracte de concesiune.
 • S-au rezolvat un număr de 55 de cereri de concesiune.
 • S-au organizat 11 licitații publice de închiriere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, constand in elaborare documentatiei pentru elaborarea si si prezentarea ofertelor depuse in vederea atrubuirii contractelor de inchiriere a unor terenuri si cladiri proprietatea primariei orasului Petrila.
 • S-au organizat 2 licitații publice pentru  vânzarea unui teren si a unei cladiri, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII :

 

              Prin atributiile ce revin compartimentului investiții, în  decursul anului 2016 s-au desfășurat într-un proces concomitent si continuu, activitățile specifice de promovare, derulare si finalizare a lucrărilor de investiții și reparații aprobate.

              Lucrările de investiții si reparații aprobate în anul 2016 fac parte din categoria celor menite sa participe la dezvoltarea infrastructurii orașului Petrila, fiind concretizate în lucrări noi sau de extindere si reabilitare a celor existente.

             Concret, în anul 2016 au fost  finalizate următoarele lucrări de investiții si reparații:

 • Pod Peste paraul Jiet;
 • Reabilitare si modernizare strazi in orasul Petrila
 • Asfaltare str. Colonie Cimpa în suprafață de 592,99 mp
 • Asfaltare str. Burdesti în suprafață de 388,15 mp
 • Asfaltare str. Birăoni în suprafață de 1155,81 mp
 • Asfaltare str. Valea Cimpii în suprafață de 803,68 mp

 

Tot in anul 2016 au fost realizate si urmarite urmatoarele investitii:

 • Reparatii si Modernizare Strazi – Asfaltare Str Biraoni 2
 • Reparații și modernizare alei, trotuare si parcari in cartierele 8 Martie, 22 Decembrie, T. Vladimirescu, Minei si Al. Sahia

In cadrul atributiilor pe parte de investitii s-a mai realizat:

 • Întocmire teme de proiectare la lucrările de investiții
 • Întocmire devize estimative la toate lucrările de reparații din orașul Petrila
 • Participarea la întocmirea planului de protecția muncii
 • S-a intocmit listele de investiții pe anii 2016- 2017
 • S-a participat la ședinţe din cadrul comisiei de avizare a proiectelor avizate în anul 2016

 

               În calitate de membrii ai comisiilor de licitatie s-a participat la licitațiile de lucrări, verificându-se partea tehnică.

               S-au pus la dispoziție, atât verbal cât și pe suport de hârtie, actele solicitate de diferite organe de control

               Realizarea lucrărilor de investiții reprezintă un complex de acțiuni de promovare, derulare si finalizare, în corelare cu respectarea cronologiei termenelor de realizare si aplicarea prevederilor legale.

 

 

PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ:

 

 

              Prin intermediul activității de Proiecte cu Finanțare Internațională, administraţia locală a orașului Petrila administrează toate proiectele cu finanţare externă ce au început să se concretizeze în investiţii de mare anvergură şi care beneficiază de o finanţare externă nerambursabilă de 98% , din valoarea proiectelor şi cu o cofinanţare de doar 2% de la bugetul local.

              Atributii:

-propune conducerii executive programe eligibile, elaborează cereri de finanţare pentru obţinerea de fonduri nerambursabile şi înaintează propuneri pentru teme de studiu, analize tehnico-economice, proiecte prioritare, realizarea de studii şi proiecte în vederea implementării unor programe de dezvoltare locală;

-participă la implementarea şi monitorizarea proiectelor câştigate sau a proiectelor/programelor derulate de Primărie şi Consiliul Local;

-participă la realizarea de studii şi programe regionale, asigură stabilirea unor relaţii de colaborare cu alte localităţi sau regiuni din ţară şi străinătate, cu alte instituţii şi organizaţii neguvernamentale;

-colaborează cu instituţii locale şi centrale, organizaţii neguvernamentale şi firme în vederea realizării unor parteneriate sau colaborări pentru proiecte de interes local;

-colaborează cu Compartimentul Administratie Publica în vederea realizării înfrăţirilor cu alte oraşe, inclusiv perfectarea protocoalelor/acordurilor de înfrăţire;

-participă– în colaborare cu alte compartimente ale direcţiilor Consiliului Local şi Primăriei orasului Petrila– la elaborarea de documente şi materiale specifice activităţii de integrare europeană, precum şi în orice alte situaţii când acestea sunt solicitate la nivel local, regional, euroregional şi naţional.

 

Proiecte finalizate

 

S-a intocmit si s-a transmis rapoarte  privind durabilitatea investitiei pentru :  

 • Modernizarea cabinetelor de specialitate ambulatorii din cadrul centrului de sănătate multifuncțional Petrila  
 • Modernizare străzi și parcări în zona Cap linie Petrila – Cap linie Lonea 
 • Reducerea infractionalitatii in zona Cap linie Petrila – Cap linie Lonea 

S-au  incheiat procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele finantate prin Programul National de dezvolatare Locala  prin subprogramul “Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor ” pentru doua obiective de investitii:

 • Reabilitare si modernizare strazi in orasul Petrila,  In acest obiectiv de investitii sunt cuprinse 4 strazi din Orasul Petrila,

Asfaltare str. Colonie Cimpa în suprafață de 592,99 mp

Asfaltare str. Burdesti în suprafață de 388,15 mp

Asfaltare str. Birăoni în suprafață de 1155,81 mp

Asfaltare str. Valea Cimpii în suprafață de 803,68 mp

 • Construire Pod Jiet – 

Proiecte in curs

S-a incheiat contract de finantare pentru Programul National de dezvolatare Locala  prin subprogramul “Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor pentru obiectivul de investitii  “Asfaltare strada Castanilor”

S-au depus cereri de finantare

In cadrul POR 2014-2020

 

In cadrul P.O.C.U. 2014-2020

 • Componentă 1 – Apel : POCU/85/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. – „SPRIJIN PREGATITOR PENTRU INFIINTARE GAL PETRILA SI REALIZARE SDL”
 • Componentă 1 – Apel : POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – VALEA JIULUI START-UP!
 •  Axa prioritară 6/PI 10(i)/OS 6.6 Prioritatea de investiție „ Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, apel de proiecte Cod generat 107664 „ Profesionalism pentru reusita!”.

 

Tot in cadrul activitatii de investitii:

 • S-au efectuat operațiunile de plăți si evidența contabilă pentru toate obiectivele de investiții derulate de Orasul Petrila.
 • S-au elaborat previziuni ale bugetului pe anii 2016-2018.
 • S-au intocmit Sitautii ale angajamentelor legale  si Sitiatii rectificative in urma rectificari la Listei de Investitii pentru obiectivele existente in lista de investii
 • S-au intocmit si s-au solicitat catre Trezorerie Proiecte de angajament pentru sumele prevazute in listele de investii

 

 

Alte activități întreprinse de către Serviciul A.I.P.F.I.M.C.

 

 • S-a elaborat Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Petrila pentru perioada 2014-2020;
 • S-a transmis periodic la Prefectură situația monitorizării absorbției fondurilor comunitare;
 • S-au efectuat operațiunile de plăți și evidența contabilă pentru obiectivele de investiții derulate de Orașul Petrila;
 •  
 • S-au elaborat previziuni ale bugetului pe anii 2016-2018, participându-se totodată și la elaborarea bugetului pe secțiunea dezvoltare pe anul 2016;
 • La Ordonanta de Guvern nr. 82/2001 s-au demarat 2 proceduri prin care li s-au alocat diferite sume de bani unităților de cult de pe raza orasului Petrila;
 • La Legea nr. 350/2005 pentru activitățile sportive și cultură

 

 

         V. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 

În perioada analizată activitatea  Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Petrila s-a desfăşurat în baza planului de măsuri şi activităţi, întocmit trimestrial de şeful serviciului Dobrică Daniela, conform actelor normative în vigoare, a normelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, secretariat şi arhivă, stabilindu-se sarcini şi termene de raportare concrete pe fiecare lucrător în parte, conform fişei postului.

În atenţia angajaţilor, au stat prioritar sarcinile privind punerea în legalitate a cetăţenilor cu acte de identitate, efectuarea schimbărilor de domiciliu şi reşedinţă, actualizarea permanentă a RNEP prin introducerea cât mai rapidă a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, a actelor de identitate, a  domiciliului ori a reşedinţei, rezolvarea sarcinilor pe linie de stare civilă, arhivă, comunicări de date din RNEP, introducerea datelor în SNIEP şi parcurgerea tuturor procedurilor conform programului stabilit de Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, pregătirii profesionale, rezolvarea cu operativitate şi eficienţă maximă a tuturor solicitărilor cetăţenilor, cu respectarea  prevederilor legale.

 Un rol important în activităţile desfăşurate îi are reducerea numărului de persoane cu acte de identitate expirate și a persoanelor care nu au solicitat niciodată eliberarea unei cărți de identitate ori a celor care nu au certificate de stare civilă sau dețin certificate deteriorate.

            Activităţile desfăşurate s-au bazat pe preocuparea permanentă a lucrătorilor de a-şi îndeplini sarcinile de serviciu cu profesionalism, seriozitate şi corectitudine, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi îndeplinirea standardelor sistemului de management al calităţii, respectarea disciplinei în muncă, a prevenirii şi combaterii corupţiei ori a infracţiunilor. 

 1. ACTIVITATEA DE PREVENIRE

Activităţile desfăşurate  de către ofiţerii de stare civilă şi de lucrătorii de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului, au avut drept scop aplicarea şi respectarea prevederilor legale din domeniul de activitate cu respectarea ROF a SPCLEP, Radiogramelor și Instrucțiunilor de lucru emise de DEPABD București.

Formarea lucrătorilor în cadrul serviciului de evidență a persoanelor se efectuează într-un timp mai îndelungat, ținând cont de complexitatea și importanța activităților specifice, de legislația în domeniu care este foarte stufoasă, necesitând multă practică și o cunoaștere temeinică a legislației care este în continuă schimbare.

Pentru a preveni faptele de corupție angajații au fost instruiți și reinstruiți trimestrial de șeful serviciului cu privire la strategia naţională anticorupţie,  prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

 

 

 II. COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREVENIRE CU ALTE FORMAŢIUNI

 1. COLABORAREA CU ALTE SERVICII

            În anul 2016, funcţionarii SPCLEP Petrila au colaborat cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, precum şi cu celelalte instituţii publice pe linia înregistrării, verificării persoanelor în registrele de stare civilă şi eliberării actelor de identitate persoanelor eliberate din  penitenciar, persoanelor cu dizabilităţi în vederea completării anexei 14 sau a fotografierii, amprentării persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care solicitau pentru prima dată eliberarea cărţii de identitate, a certificării identităţii persoanelor, precum şi cu poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a oraşului Petrila, pe linia verificării cu acte de identitate expirate, pe linia verificării  romilor, sau a persoanelor cu menţiuni operative, urmăriţilor generali, etc.

O atenţie deosebită a fost acordată punerii în legalitate cu acte de stare civilă şi reşedinţă a persoanelor asistate în centrele de ocrotire. În acest sens trimestrial au fost întreprinse controale atât la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Petrila, pavilionul I situat în strada N. Titulescu, nr.4 cât şi la pavilionul II situat în strada Primăverii, nr.5, precum şi la şcolile de pe raza oraşului Petrila, ocazie cu care au fost întocmite procese verbale. Trimestrial au fost efectuate controale și la Organizația ,,Salvați copii,, situată în strada 8 Martie, nr.60. Personalul instituţiilor de ocrotire, respectiv al instituţiilor de învăţământ gimnazial și liceal de pe raza orașului a fost instruit în vederea acordării unei  atenţii deosebite verificări actelor de identitate şi de stare civilă ale minorilor, precum şi a păstrării actelor de identitate în condiţi de siguranţă.

            Elevilor le-au fost înmânate buletine informative cu privire la actele necesare în vederea obţinerii primei cărţi de identitate, a schimbării acesteia în caz de expirare, deteriorare sau pierdere, taxele necesare, sediul institutiei, programul de funcționare, etc.

Pe linie de romi trimestrial au fost efectuate întâlniri cu reprezentanții romilor la nivel de oraș fiind împărțite buletine informative în acest sens. În cadrul întâlnirilor au fost dezbătute situații ipotetice în scopul prevenirii apariției cazurilor de părăsire a copiilor în unitățile sanitare.

S-a continuat activitatea de mediatizare atât la ghișeu cât și la avizierul serviciului și pe pagina de internet a instituției, precum și în mass media cu privire la prevederile legale privind obligaţiile ce revin cetăţenilor pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, adresa instituției, programul de lucru al SPCLEP Petrila, documentele necesare în vederea obținerii actelor de identitate și a certificatelor de stare civilă cât şi  sancţiunile care pot fi aplicate celor care nu  respectă legea.

Pe linia Registrului Electoral  funcționarii desemnați din cadrul serviciului au efectuat în termenele stabilite de lege toate modificările, existând o foarte bună colaborare între SPCLEP Petrila și Biroul Electoral Județean Hunedoara. Nu s-au semnalat probleme la nivel de SPCLEP, iar în urma controalelor întreprinse de reprezentanții BEJ s-a constatat că toate operațiunile în registrul electoral au fost operate în timp real, listele electorale fiind generate și înmânate secretarului conform legii în vigoare.

O preocupare permanentă a lucrătorilor din cadrul SPCLEP Petrila pe tot parcursul anului 2016 a fost reducerea timpilor de așteptare pentru eliberarea actelor și stabilirea unor măsuri având ca scop creșterea operativității și soluționarea cererilor cât mai rapid. Astfel, cu toate că termenul legal de eliberare al actelor de identitate este de 30 de zile, la nivel de SPCLEP Petrila acest termen a fost scurtat la 10 zile.

 

2. MODUL DE EXECUTARE A SARCINILOR PE LINIE DE STARE CIVILĂ   –  PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

Potrivit importanței deosebite acordate activității de stare civilă, ca unul din principalele atribute ale autorității administrației publice locale care se realizează atât în interesul statului, cât și al protecției datelor personale ale cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, funcționarii Compartimentului de Stare civilă au desfășurat pe parcursul anului 2016 următoarele activități specifice:

                   Actele de stare civilă înregistrate în anul 2016, în registrele de stare civilă ale orașului Petrila, în conformitate cu Legea 119/1996 privind actele de stare civilă republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost în număr de 370 (comparativ cu 336 în anul 2015), după cum urmează:

 

NAȘTERI

CĂSĂTORII

DECESE

TOTAL

30

145

195

370

 

          NAŞTERI    30din care:

          – 29 transcrieri, întocmite pe baza aprobării DPCEP Hunedoara-Deva

          –   1 adopție persoană majoră;

          CĂSĂTORII  –  145 – din care 7 acte transcrise;

Căsătoriile au fost oficiate de persoanele competente cu respectarea Noului Cod Civil şi a Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă republicată, cu modificările și completările ulterioare, actele de căsătorie fiind întocmite în baza declaraţiilor date de ambii soţi personal în fața ofițerului de stare civilă şi a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

De menţionat că în anul 2016 s-au înregistrat 2 căsătorii mixte (1 cu un cetățen moldovean și 1 cu un cetățean filipinez).

            DECESE195, (comparativ cu 161 în 2015), din care:

 • 85 persoane de sex feminin (comparativ cu 99 în 2015)  şi
 • 110 persoane de sex masculin (comparativ cu 62 în 2015).

Actele de deces au fost întocmite în baza certificatelor medicale constatatoare a deceselor, cu respectarea legii şi a competenţei teritoriale.

Dintre cele 195 de acte de deces:

 • acte au fost transcrise ca urmare a decesului survenit în străinătate, 
 • 8  acte (comparativ cu 4 în 2015) au survenit ca urmare a unor accidente, moarte violentă ori spânzurare( 5 prin spânzurare, 1 arsuri grad IV suprafață corporală, 1 poli- traumatism prin accident rutier, 1 electrocutare).

În cazul deceselor survenite în urma unor accidente, moarte violentă ori spânzurare, actele de deces au la bază şi dovezile eliberate de Poliţie sau Parchet iar în cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal, la dosarul de înregistrare se află  declaraţiile din care rezultă motivele întârzierii declarației.

Înhumările s-au făcut pe baza adeverințelor de înhumare eliberate de starea civilă.  7 persoane care au fost înhumate în cimitirul familiei pe baza aprobării primarului

Nr.de acte înregistrate în anul 2016 comparativ cu 2015 a crescut.

DIVORŢURIîn registrele de stare civilă ale oraşului Petrila au fost înregistrate 61 de divorţuri, după cum urmează:

 

DIVORȚURI

Total  61

din care

pe cale administrativă, de comun acord, înregistrate la Compartimentul de stare civilă din cadrul SPCLEP Petrila, conform Legii 119/1996 republicată, cu respectarea termenelor procedurale prevăzute de art.376 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil,

 

 

 1

pe cale administrativă, de comun acord, înregistrate la Notar

 9

operate ca urmare a sentinţelor de divorţ eliberate de Judecătorie

48

operat ca urmare a divorțului în străinătate (1 SUA, 2 Spania ).

  3

 

Au fost eliberate  573 certificate de stare civilă, după cum urmează:

NAȘTERI

CĂSĂTORII

DECESE

TOTAL

104

253

216

573

 

Și 3 extrase multilingve în conformitate cu prevederile Convenției nr.16, a Comisiei Internaționale de stare civilă, la care România a aderat prin Legea 65/2012:

   

NAȘTERI

CĂSĂTORII

DECESE

TOTAL

0

3

0

3

 

Certificate de stare civilă solicitate de la alte primării din țară

NAȘTERI

CĂSĂTORII

DECESE

TOTAL

58

6

3

67

Certificate de stare civilă eliberate ca urmare a solicitărilor din partea altor primării

20

14

7

41

 

 

S-a urmărit ca pe timpul operaţiunilor de înscriere în documente a actelor şi faptelor de stare civilă, delegatul de stare civilă să nu fie solicitat să rezolve concomitent probleme de altă natură, pentru a se preveni întocmirea unor acte cu erori materiale.

De asemenea s-a urmărit prevenirea abandonului nou născutului de către mamă înainte de înregistrarea şi întocmirea certificatului de naştere precum şi punerea în legalitate cu certificate de stare civilă cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

În registrele de stare civilă ale orașului Petrila s-au înregistrat 38 de acte transcrise, după cum urmează:

TRANSCRIERI

Total 38 acte

 eliberate de către autorităţile străine pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate,

din care

 • nașteri

29

 • căsătorii

7

 • decese

2

S-au transmis spre ardere ca urmare a decesului persoanelor un nr. de 195  acte de identitate/declarații, după cum urmează:

 

-acte de identitate predate la SPCLEP Petrila

147

-acte de identitate predate altor SPCLEP-uri din țară în funcție de ultima adresă de domiciliu a decedatului.

  48

Pe marginea registrelor de stare civilă au fost operate 1.279 menţiuni.

Menţiunile sunt operate la zi, iar comunicările au fost transmise organelor competente în termenul de 10 zile, stabilit de lege.

Alte înregistrări şi eliberări de acte:

-rectificări în registrele de stare civilă

4

-recunoaştere de paternitate şi încuviinţare a purtării numelui

-schimbări de nume prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara,

2

-completare de act.

0

-adopţii

1

-buletine statistice Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara Deva.

370

-extrase de pe actele de căsătorie Registrului Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale Bucureşti

267

-adeverinţe anexa 9/dovezi de înregistrare a actelor de stare civilă.

21

 • Cu ocazia aniversării a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, au fost premiaţi cu suma de 500 lei/pereche şi felicitate într-un cadru festiv 26 de cupluri.          
 • Cu ocazia aniversării a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă, au fost premiaţi cu suma de 600 lei/pereche şi felicitate într-un cadru festiv 2  cupluri.

 

S-au comunicat compartimentului de evidenţă din cadrul SPCLEP Petrila un nr. de 380 modificări, din care:

-comunicări de naştere ca urmare a transcrierii actelor pentru minori

29

-comunicări ca urmare a adopției

1

-comunicări de modificare ca urmare a rectificării actelor pentru minori

1

-comunicare de modificare ca urmare a completării actelor pentru minori

-comunicări de modificare a statutului civil ca urmare a căsătoriei

290

-comunicări modificare statut civil ca urmare a decesului soțului.

59

 

La solicitarea diferitelor instituţii au fost eliberate  extrase  uzul organelor de stat de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie, după cum urmează:

 

EXTRASE

Total 267

din care

 • nașteri

 71

 • căsătorii

109

 • decese

 87

Odată cu eliberarea certificatelor de căsătorie sau la solicitarea cetăţenilor au fost eliberate 187 livrete de familie şi au fost operate 56 actualizări de date în cuprinsul livretelor de familie cu ocazia modificărilor intervenite în componenţa familiei sau în statutul civil (H.G.495/1997).

 Au fost întocmite situaţiile lunare, trimestriale, semestriale şi anuale pentru Consiliul Judeţean Hunedoara (D.P.C.E.P.), Centrul Militar Judeţean Hunedoara- Deva, S.P.C.L.E.P Petrila, Registrul Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale şi Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale Deva.

Au fost efectuate de către șeful serviciului 585 verificări pe linie de stare civilă în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în vederea elucidării situaţiilor privind anumite persoane înregistrate în evidenţele de stare civilă.

În registrul de intrare/ieșire a compartimentului de stare civilă au fost înregistrate 1.592 solicitări.

 

3. MODUL DE EXECUTARE A ATRIBUŢIILOR ŞI SARCINILOR PE LINIA REGIMULUI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI GHIŞEU UNIC

            La data de 1 ianuarie 2017, populaţia oraşului Petrila era în nr. de 24.796 persoane, (comparativ cu 25.116 persoane în 2015 respectiv  cu 25.314 persoane în 2014), deci suntem în scădere(cu 320 de persoane mai puțin decât în anul 2015 și cu 518 persoane mai puțin decât în anul 2014).

În anul 2016 au fost luaţi în evidenţă, în baza comunicărilor de naştere primite de la primăriile din ţară, un nr.de 202 nou născuţi (comparativ cu 208 în 2015) Pe lângă cei 202 nou născuți au fost luați în evidență 4 minori care și-au restabilit împreună cu părinții domiciliul din străinătate în România și 1 minor care a dobândit cetățenia română împreună cu părinții săi.

  În anul 2016, în baza de date a compartimentului de evidenţă a persoanelor au fost înregistrate ca urmare a comunicărilor primite un număr de 284 decese (comparativ cu 265 în 2015 și 281 în 2014) privind cetăţenii care au avut ultimul domiciliu în oraşul Petrila.

Rata natalității în anul 2016 a fost de 8,14%, iar rata mortalității a fost de 11,45%. Comparativ cu 2015 rata natalității a scăzut de la 8,28% iar  cea a mortalității a crescut  de la 10,55%.

            În anul 2016 au fost procesate și eliberate:

Total

acte de identitate eliberate

Cărți de identitate

Cărți de identitate provizorii

2.674

2.564

110

 

Motivele care au stat la baza eliberării cărților de identitate au fost în nr. total de 2942:

 • Între 14 și 18 ani

283

 • Peste 18 ani

 1

 • La expirarea valabilității

1559

 • La schimbarea numelui

190

 • La sch.rangului/den.loc/str.sau renu.

11

 • La schimbarea domiciliului

538

 • În locul celor pierdute

192

 • În locul celor furate

12

 • În locul celor deteriorate/distruse

15

 • Prin procură specială

64

 • Alte cazuri

77

 

 

Motivele care au stat la baza eliberării cărților de identitate provizorii au fost în nr. total de 128:

 • Pentru lipsă dovada domiciliului și lipsă locuință

63

 • Pentru lipsa certificatelor de stare civilă/sentință divorț

 65

Menționăm că pe o cererea pentru obținerea unui nou act de identitate pot fi menționate mai multe motive din această cauză nr. total al motivelor nu este același cu nr. cărților de identitate eliberate.

Pe linia mențiunilor de reședință, în cursul anului 2016 au fost aplicate un număr de 194 vize de reședință (flotant), din care:

În aceeași localitate cu cea de domiciliu

(pentru cetățenii cu domiciliul stabil în Petrila)

În altă localitate decât cea de domiciliu

(pentru cetățenii cu domiciliul strabil în altă localitate din țară)

Total reședințe

45

149

194

           

Pe linia schimbărilor de domiciliu menționăm că și-au schimbat domiciliul:

În aceeași localitate

(din Petrila în Petrila, dar la o altă adresă)

Din altă localitate în orașul Petrila

Total

494 persoane

468 persoane

962

Baza de date manuală este conservată şi exploatată de lucrători anume desemnaţi din cadriul serviciului, cu respectarea prevederilor Ordinul MAI-DGEIP nr.S/196676/2000 completat cu Ordinul nr.S/196678/2000.

Activităţile în vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege s-au desfăşurat în baza Dispoziţiei Comune DEPABD-IGPR nr.3667461/148598/01.07.2016, privind desfăşurarea activităţilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor care figurează în RNEP cu mențiunea că deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat și a planului elaborat trimestrial de către şeful serviciului.

Persoanele care în anul 2016 din diferite motive nu au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege au fost:

TOTAL persoane

450 din care:

 • Plecați în străinătate

273

 • Plecați în alte localități din țară

104

 • Posibil decedați

5

 • Arestați

3

 • Necunoscuți la adresă

29

 • UG/UL

0

 • Alte cazuri

36

De menţionat că în cursul anului 2016 nu au fost anulate acte de identitate cu ocazia completării.

Pe linia stabilirii/restabilirii domiciliului în România, menţionăm că în anul 2016 am avut 2 cereri de stabilire a domiciliului din străinătate în România a cetățenilor din Republica Moldova.

                 Pe linie de informatică au fost efectuate actualizări cu datele de adresă pentru schimbările de domiciliu şi resedinţă, date generale despre starea civilă a persoanelor, date despre actele de identitate, culegerea în baza de date a nou născuţilor, cu imaginile preluate ale persoanelor în vederea editării CI, ţinerea în actualitate a nomenclatoarelor şi a fişierelor privind menţiunile operative, efectuarea salvărilor de baza de date, conform graficelor stabilite precum şi clarificarea persoanelor aflate înregistrate în RNEP cu 1875.

            Cu privire la furnizările de date conform Legii 677/2001, la solicitarea  instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii şi justiţiei, instituţiilor cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare, instituţii cu atrubuţii în domeniul drepturilor copilului, alte persoane juridice, precum şi la solicitarea persoanelor fizice, personalul Compartimentului de evidenţă  a persoanelor a efectuat verificări în RNEP după cum urmează:

TOTAL persoane verificate

432 din care:

 • Pentru M.A.I

2

 • Pentru M.Ap.N

0

 • Pentru alte ministere

230

 • Pentru agenți economici

1

 • Pentru persoane fizice

199

Acţiunile cu staţia mobilă au fost efectuate în nr. de 12, ocazie cu care au fost puse în legalitate un nr. de 16 persoane suferinde de diferite dizabilităţi funcţionale, fiind netransportabile ori spitalizate- cazuri medico-sociale.

Pe linia depistării persoanelor urmărite general, lucrătorii serviciului au acordat o atenție deosebită verificărilor operative în baza de date.

În perioada analizată nu s-au identificat persoane date în urmărire generală.

În ceea ce privește punerea în legalitate a copiilor instituționalizați, aflați în plasament/tutelă/curatelă la persoane de pe raza noastră de activitate, aceștia au fost puși în totalitate în legalitate cu primul act de identitate.

S-au efectuat un nr. de 18  instruiri la Centrul de Asistență Socială Petrila(Căminul de batrâni), școli și organizații, reprezentanților etniei rome, de pe raza orașului, având ca scop prevenirea încălcării legii evidenței persoanelor și a stării civile.

S-au executat o serie de activităţi complexe, materializate, în principal, în preluarea în evidenţă a informaţiilor obţinute din teren referitoare la persoanele care, din diferite motive, nu s-au prezentat la ghişeul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, informaţii rezultate în urma verificărilor efectuate în comun de  lucrătorii de evidenţă a persoanelor, lucrătorii OP și lucrătorii poliției locale. Datele rezultate au fost exploatate de către structurile de evidenţă a persoanelor, pentru clarificarea situaţiei fiecărei persoane în parte.

Pe linia SPCLEP au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, după cum urmează

 

TOTAL amenzi 97 din care:

 

Nr. amenzi

Suma încasată

-procese verbale de amendă pe linie de stare civilă, datorită nerespectării Legii 119/1996 republicată,

20

2.000 lei

-procese verbale de amendă pe linie de evidenţă a persoanelor, datorită nerespectării OG 97/2005 republicată,

60

2.833 lei

-procese verbale  aplicate de lucrătorul din cadrul Poliției Locale desemnat cu sarcini de evidență a persoanelor

17

   360 lei

III. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE:

SPCLEP Petrila s-a înfiinţat la data de 27 ianuarie 2005 prin HCL nr.6/2005, ca serviciu fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al orașului Petrila.

Din punct de vedere organizatoric, aparatul de lucru este format din  structuri funcționale stabilite prin organigrama aparatului propriu de specialitate și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, având următoarea structură:

–  compartiment evidenţa persoanelor şi compartiment stare civilă.

Conform statului de funcţii SPCLEP Petrila este compartimentat astfel:

– şef serviciu – 1 post

– compartiment stare civilă –  1 persoană

– compartiment ghişeu unic – 3 persoane (1 st.civ.+2 evidență)

– compartiment informatică – 3 persoane (1 st.civ.+2 evidență).

 Pe linia pregătirii personalului, activităţile specifice au avut ca scop creşterea profesionalismului, a randamentului în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu şi aplicarea corectă a legislaţiei, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor în vigoare, inclusiv în contextul pregătirii în domeniul Schenghen.

             Salariaţii serviciului nu au beneficiat în cursul anului 2016 de posibilitatea de a participa la cursuri de pregătire profesională, astfel că în anul 2016 pregătirea s-a desfășurat prin instruirile trimestriale efectuate de șeful serviciului Dobrică Daniela. În urma instruirilor personalul SPCLEP Petrila a obținut calificativul de foarte bine.

 S-a pus accent pe respectarea disciplinei în muncă, prin respectarea codului de conduită a funcţionarilor publici, pentru fiecare angajat în parte, comunicarea tuturor radiogramelor şi a dispoziţiilor personalului din cadrul serviciului, respectiv însuşirea acestora prin lecturări şi discutarea speţelor în comun cu șeful serviciului.

 De asemenea s-a pus accent pe instituirea unei conduite morale şi profesionale ireproşabile în rândul funcţionarilor publici şi a personalului contractual, oglindită prin numărul scăzut de reclamaţii şi nemulţumiri din partea cetăţenilor, dar şi prin realizarea unor evaluări şi propuneri periodice legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în condiţiile respectării dispoziţiilor din fişele postului, precum şi din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare existent la nivelul SPCLEP şi la nivelul instituţiei.

Pe linie de informare publică s-a actualizat pe internet pagina proprie a serviciului, astfel încât cetăţenii să fie cât mai bine informaţi cu privire la activitatea serviciului, actele care le sunt necesare pentru soluţionarea  cererilor, legislația în domeniu precum şi pentru a avea cunoştinţă despre evenimentele care urmează a se celebra de către ofiţerii de stare civilă. Au fost efectuate 4 activități de mediatizare a actelor normative(radio, tv, presă).

            Pe linie disciplinară angajaţii din cadrul serviciului nu au ridicat probleme, nefiind constatate abateri de la dispoziţiile, ordinele interne si regulamentele aflate în vigoare. În cazurile în care  lucrători din cadrul serviciului au fost reclamați cu privire la comportamentul acestora la ghișeu în raport cu solicitanții, au fost luate măsuri de îndată în vederea remedierii situației. În cadrul serviciului există condică de sugestii și reclamații , care este pusă la dispoziția cetățenilor interesați.

La nivelul serviciului nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare.

S-a pus accent pe respectarea disciplinei în muncă şi evitarea faptelor de corupţie. Acest aspect se reflectă în faptul că la nivelul serviciului în anul 2016 nu au fost înregistrate reclamaţii.

             Pe linia pregătirii personalului, activităţile specifice au avut ca scop creşterea profesionalismului, a randamentului în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu şi aplicarea corectă a legislaţiei, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor în vigoare, inclusiv în contextul pregătirii în domeniul Schenghen. S-a pus accent pe respectarea disciplinei în muncă, prin respectarea codului de conduită, pentru fiecare angajat în parte, comunicarea tuturor radiogramelor şi a dispoziţiilor, personalului din cadrul serviciului, respectiv însuşirea acestora prin lecturările în comun.

S-a avut în vedere o mai bună deservire a cetățenilor prin realizarea unui dialog civilizat cu aceștia și organizarea mai eficientă a activității lucrătorilor.

Au fost luate măsuri pentru protecţia informaţiilor la nivelul serviciului prin implementarea planurilor specifice şi autorizarea angajaţilor pentru a avea acces la informaţiile clasificate. Au fost postate materiale de informare  dedicate domeniului protecției datelor cu caracter personal atât la avizierul serviciului cât și pe site-ul instituției.   

Fișele posturilor cu atribuțiuni concrete pentru fiecare lucrător s-au întocmit în termenele stabilite, fiind modificate în funcție de prevederile legislative din domeniu.         

În paralel cu măsurile luate în domeniul  resurselor umane s-a solicitat şi      dotarea  logistică necesară desfăşurării în condiţii optime a activităţii la nivelul serviciului, context în care s-a încercat  modernizarea tehnică de calcul şi birotica necesară. În anul 2016 nu au fost achiziţionate  sisteme de  calcul sau imprimante. De asemenea nu s-a reușit achiziţionarea unui software licenţiat pe linie de stare civilă și a tocătorului de hârtie. În schimb sala de cununii a fost renovată, fiind modernizată. 

Pe linie de arhivă, documentele serviciului sunt depozitate într-o cameră separată, conform Nomenclatorului de arhivare aprobat de directorul Direcției Județene a Arhivelor Naționale Hunedoara, fiind respectate normele de depozitare și păstrare a acesteia.

            Pe linie de control metodologic

În cursul anului 2016, au fost efectuate controale metodologice complexe precum şi activităţi de sprijin şi îndrumare efectuate de Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Hunedoara, ocazie cu care au fost verificate activităţile de evidenţă a persoanelor şi stare civilă a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Petrila.

Cu ocazia controalelor atât pe linie de evidenţă a persoanelor cât şi pe linie de stare civilă s-a constatat faptul că nu există întârzieri în introducerea datelor, implementarea modificărilor în baza de date asigurându-se în mod operativ. 

Nu au fost constatate nereguli, probleme deosebite sau abateri de la dispozițiile în vigoare, referitoare la eliberarea actelor de identitate sau înregistrarea actelor în registrele de stare civilă, activitatea serviciului desfăşurându-se în condiţii foarte bune, cu responsabilitate şi profesionalism, personalul angajat în cadrul serviciului obţinând calificativul de ,, foarte bine.

 

 

 

 

 

  

VI. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

 

               Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Petrila in perioda 01.01.2016. – 31.01.2016.  a  constat in :

 • actiuni de interventie in situatii de urgenta in zona de competenta , activitati de prevenire si control , indrumare si coordonare a concursurilor pentru elevi ,controale privind respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor la institutiile si operatorii economici din zona de competenta , informare a cetatenilor privind respectarea normelor P.S.I. in functie de sezon , si participarea la concursurile profesionale , dupa cum urmeaza :

 

 1. ACTIVITATI DE PREVENIRE A SITUATIILOR DE URGENTA

 

 • In luna februarie , au fost convocati toti responsabilii P.S.I. de pe raza localitatii Petrila , pentru instructaj privind prevenirea si stingerea incendiilor , modul de intocmire a documentatiei necesare in domeniul situatiilor de urgenta , reguli de evacuare in situatii de urgenta , regulamentele de participare la concursurile de elevi „ PRIETENII POMPIERILOR” si „ CU VIATA MEA APAR VIATA” , ocazie cu care participantii au primit pe suport magnetic legislatia , modele de intocmire a documentelor si regulamentele concursurilor.
 • Control privind respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor la unitatile scolare – 14 actiuni pe durata a 14 zile ;
 • Instruirea cadrelor didactice si a elevilor cu privire la modul de comportare pe timpul evacuarii in caz de incendiu si alte situatii de urgenta , la unitatile de invatamant din zona de competenta – 14 actiuni pe durata a 14 zile ;
 • Exercitii practice de evacuare in unitatile de invatamant – 28 actiuni pe durata a 28 zile , la care au participat un numar de 170 de cadre didactice si un numar de 2252 de elevi ;
 • S-au desfasurat actiuni de verificare cu privire la modul de respectare a normelor de prevenire si stingere a incendiilor la toate unitatile si operatorii economice aflati in subordinea Primariei ;
 • Premergator sarbatorilor de Paste s-au desfasurat actiuni de verificare a modului de respectare a normelor de prevenire si stingere a incendiilor ,executandu-se instruiri cu responsabilii P.S.I. de la toate lacasele de cult de pe raza localitatii Petrila , actiunea a durat  3 zile ;
 • Aducerea la cunostiinta a normelor P.S.I. privind arderea vegetatiei uscate si utilizarea instalatiilor de incalzire si de gaz – 15 actiuni pe durata a 15 zile ;
 • Au fost transmise catre operatorii economici importanti de pe raza localitatii un numar de 70  avertizari meteorologice si hidrologice ;
 • Au fost eliberate un numar de 34 de premise de lucru cu foc deschis ;
 • Au fost aduse la cunostiinta publica semnalele de alarmare – 3 actiuni pe durata a 6 zile;
 • A fost verificat periodic sistemul de instiintare-alarmare a populatiei – 12 actiuni a 12 zile ; 

 

 

 

 1. INDRUMARE SI COORDONARE A CONCURSURILOR PENTRU         ELEVI  

 

S.V.S.U. Petrila a participat in luna mai a anului 2016 la etapa judeteana a concursului „ PRIETENII POMPIERILOR” , concurs cu tematica de prevenire si stingere a incendiilor , si a concursului – „ CU VIATA MEA APAR VIATA “ , concurs cu tematica de protective civila , evenimente la care echipajele pregatite de catre  S.V.S.U. Petrila au obtinut rezultate deosebite.

      

 1. ACTIUNI  DE  INTERVENTIE  A  S.V.S.U.  PETRILA

 

 1. Incendii la apartamente si gospodarii cetatenesti – 20 interventii ;
 2. Incendii de vegetatie uscata – 7 interventii ;
 3. Incendii de padure – 1 interventie ;
 4. Incendii la instalatii electrice – 3 interventii ;
 5. Incendii auto – 2 intervetii ;
 6. Accidente auto – 9 interventii ;
 7. Incendii la rampe si containere de gunoi – 9 interventii ;
 8. Interventii verificari in urma ploilor – 4 interventii ;
 9. Interventii la deblocarea cailor de acces si evacuarea apei – 37 interventii ;
 10. Deblocari de usi metalice la apartamente – 12 actiuni ;
 11. Evacuat persoana electrocutata ,din subsol bloc – 1 actiune ;
 12. Coborat persoana spanzurata – 1 actiune ;
 13. Salvari de animale – 2 actiuni ;
 14. Interventii in afara zonei de competenta ( KEOPS-Petrosani ) – 1 interventie ;
 15. Sprijin ambulanta – 43 actiuni ;
 16. Aplicatii tehnico-tactice -2 actiuni ;
 17. Misiuni de asigurare perimetru – 16 actiuni ;
 18. Alarme false – 4.

                    In intervalul  01.01.2016. – 31.12.2016. , S.V.S.U. Petrila a intervenit la un numar total de 173 evenimente , la 168 dintre ele nefiind necesara si interventia Detasamentului de Pompieri Militari din Petrosani.

 

 

 1. ACTIUNI  CU  CARACTER  COMUNITAR

 

 • Decolmatari , curatiri canale si subsoluri de bloc ,taiere copaci si toaletari ,taiat lemne , curatat zapada , etc. – 67 actiuni .

        

 1. ALTE  ACTIVITATI  ALE  SERVICIULUI

 

 • Intocmirea documentatiei specific in domeniul situatiilor de urgenta ;
 • Elaborarea de planuri de colaborare cu Politia Orasului Petrila ;
 • Protocoale incheiate prin Proiecte de parteneriat cu unitatile de invatamant de pe raza orasului Petrila ;
 • Participare la etapa judeteana a CONCURSURILE PROFESIONALE ale SERVICIILOR VOLUNTARE pentru SITUATII de URGENTA ,unde echipajul S.V.S.U. Petrila a ocupat locul I.
 • Participare la etapa interjudeteana a CONCURSURILE  PROFESIONALE ale SERVICIILOR  VOLUNTARE pentru  SITUATII deURGENTA , in localitatea Isalnita , jud. Dolj , unde echipajul  S.V.S.U. Petrila a ocupat locul  II.

               

           In perioda  13.06.2016. – 17.06.2016. , Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta       „IANCU  DE  HUNEDOARA”  al judetului Hunedoara , a desfasurat controlul de fond cu privire la intreaga activitate a S.V.S.U. Petrila , control la care Serviciul a obtinut calificativul Foarte  Bine .                            

 

 1. SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ

 

     Politia Locala Petrila s-a infiintat prin H.C.L nr. 2/2011 ca si serviciu in cadrul aparatului de specialitate al primarului conform Legii 155/2010 si al Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare al Politiei Locale Nr.1332/2010,in scopul executari atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei,a proprietatii  private si publice,prevenirea si descoperirea infractiunilor,functionand in urmatoarele structuri:

 a.-ordinea si linistea publica precum si paza bunurilor

 b.-circulatia pe drumurile publice

 c.-disciplina in constructii si afisajul stradal

 d.-protectia mediului

 e.-activitatea comerciala

 f.-evidenta persoanelor

     Personalul Politiei Locale Petrila se compune din:

-functionari publici – 25 angajati                                                                                          

     – personal contractual -4 angajati                                                                                  

   –dispecerat si monitorizare -1 angajat

    Fiecare angajat al Politiei Locale si-a desfasoarat  activitatea conform fisei postului in domeniul de activitate din structura din care face parte.

   A. In domeniul ordinii si linistii publice politisti locali si-au desfasurat activitatea pe raza orasului Petrila prin 10 itinerarii de patrulare zilnice independente sau impreuna cu agentii de la Politia Orasului Petrila ,veghind si la buna desfasurare a procesului de invatamant la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi din orasul Petrila .                                                                                                                                            In aceasta perioada politisti locali au aplicat  449  sanctiuni contraventionale in valoare de  34902 lei dupa cum urmeaza :

-la H.C.L Nr 54/2015 – s-au  aplicat 125 sanctiuni contraventionale din care 99au fost a avertismente-verbale  in valoare de 4525lei ;

-la Legea 61/1991 – s-au  aplicat 221 sanctiuni contaventionale din care95 au fost avertismente-verbale  in valoare de24500 lei ;

   – la O.U.G. nr.97/ 2005 s-au aplicat 14 sanctiuni contraventionale  ,iar 7 sanctiuni contraventionale au fost aplicate  ca si avertismente- verbale in valoare de280 lei ;  

–  la O.U.G nr195/2002 s-au aplicat 65 sanctiuni contraventionale, iar43 au fost aplicate  ca si avertismente-verbale care s-au soldat si  cu implementarea de puncte de penalizare in valoare  de 4497 lei ;

       – la Legea 349/2002  s-au aplicat un numar de 16 sanctiuni contraventionale in valoare de 1600 lei .                                                                                                        

    Toti agentii politiei locale au  intocmit procese –verbale de constatare a contraventiei unii mai putine altii mai multe in functie de obiectivele unde au fost repartizati conform planificarii.                                                                                                                      Politistii locali din acest sector de activitate au actionat pentru :                                     

    –  paza obiectivelor din subordinea primariei respectiv a Parcului de recreere ;       

   – paza la primarie si  dispecerat    ;                                                                                  

   – paza  sediului Serviciului de Asistenta Sociala ;                                                              

    -paza Parcului Copiilor pe toata perioada sarbatorilor de iarna                                                                                                                           -asigurarea  ordinii si linistii publice pe raza orasului  prin patrule mixte ;                

    -asigurarea protectiei personalului din aparatul propriu al primarului si a serviciilor de interes local la efectuarea de controale     ;                                           

      -asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia manifestarilor cultural artistice cum sunt Zilele Orasului Petrila,etc                                                                                      

    – participarea alaturi de politia romana, jandarmeria romana si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica pentru prevenirea si combaterea infractionalitaii stradale ;                                                                                    

       – asigurarea masurilor de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite ;

      -asigurarea ordinii cu ocazia distribuirii alimentelor pentru persoanele cu venituri mici ;                                                                                                                                           -asigurarea protectiei  echipelor de ecarisaj in teren .

      B. In domeniul circulatiei pe drumurile publice politistii locali au asigurat fluenta circulatiei pe raza Orasului Petrila  ,au verificat integritatea  indicatoarelor si a marcajelor rutiere participand la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor de ninsoare abundenta si polei.

    S-a participat impreuna cu Politia orasului Petrila la asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de manifestari cultural artistice si sportive  ,  s-au luat masuri pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului rutier in cazul accidentelor soldate cu victime,paza locului acestor accidente si la primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor,identificarea martorilor si a faptuitorilor si la transportul victimelor la Spitalul de Urgenta  Petrosani .                                                                 In acest domeniu de activitate s-au aplicat sanctiuni contraventionale pentru incalcarea normelor legale privind oprirea,stationarea,parcarea autovehiculelor si accesul interzis pentru incalcarea normelor rutiere pentru pietoni,conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala conform H.C.L Nr 54/2015.                    

  S-a participat impreuna cu Politia Orasului Petrila la constatarea urmatoarelor contraventii si infractiuni :                                                                                   

       -permise de conducere auto suspendate –83 fata de 41in anul 2015

   – certificate de inmatriculare auto retinute-45 fata de 54 in anul 2015

      -conducatori auto ramasi fara permis-74 fata da 7 in anul 2015

  – conducatori auto sub influienta bauturilor alcoolice-19  fata de 9 in anul 2015

    -conducatori auto cu autoturismele neinmatriculate-7   fata de 11 in anul 2015

  – vatamari corporale din culpa 17  fata de 19 in anul 2015

    -stari conflictuale aplanate-89 fata de104 in anul 2015

  – actiuni specifice conform O.U.G.nr.95/2002-73 fata de 49 in anul 2015

    S-a actionat conform Legii nr.421/2002 privind regimul autovehiculelor abandonate si fara stapan pe domeniul public sau privat.

   C. In domeniul disciplinei in constructii si afisaj stradal politisti locali au efectuat controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara autorizatie de contruire inclusive contructiilor cu caracter provizoriu,pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale parti carosabile si pietonale verificand orice forma de afisaj sau reclama referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurare a activitatii economice.                       

   In acest domeniu de activitate s-au desfasurat urmatoarele activitati :                    

  – verificari in teren a documentatiei tehnice la lucrarile de constructie in executare    12 actiuni                                                                                                                                         

    –verificare in teren privind modul de respectare a afisajului stradal –1 actiune                        

  –verificari si rezolvari a reclamatiilor primite la Primaria Petrila –15 actiuni                

    –verificare in teren a cladirilor la care exista pericol de accidentare a pietonilor datorita obiectelor desprinse din acoperis -2 actiuni

    D. In domeniul protectiei mediului politisti locali au controlat respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare,transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale sesizand institutiilor abilitate cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare inclusiv fonica.

   – S-a verificat igenizarea surselor de apa a malurilor si al albiilor acestora,s-a verificat asigurarea salubrizari straziilor a caiilor de aces si a zonelor verzi inclusiv a zonelor de pe Taia si Jiet,s-a participat si s-a verificat la existenta contractelor de salubrizare incheiate intre personae fizice s-au juridice cu societatea de salubrizare respective Edil Urban din Petrila,s-a verificat ridicarea deseurilor menajere de catre operatorii de servici de salubrizare in conformitate cu graficele stabilite,s-a verificat si solutionat sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului si a surselor de apa precum si a celor de gospodarire a localitati,constatand contaventii si aplicand 10 sanctiuni contraventionale conform H.C.L Nr 54/2015.                                                                                                                 –    S-au efectuat controale impreuna cu Garda Nationala de Mediu si cu cei de la Apele Romane  de fiecare data cand am fost solicitati.                                                  

  -S-a participat la actiunea ROREC din luna aprilie unde cetatenii au adus DEE-URI uzate iar acestea au fost colectate in  punctele  special amenajate iar la final s-a organizat o tombola cu premii pentru cetateni.                                                           

    – S-au intocmit adrese la toate societatile comerciale si la unitatile  scolare de pe raza orasului pentru colectare selectiva .                                                                                                                  -S-a urmarit activitatea toaletarii arborilor si cositul din parcuri si zonele verzi din oras.                                                                                                                                       

  E.  In domeniul activitatii comerciale Politia Locala a orasului Petrila a actionat pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si al activitatii comerciale respective a condiitilor si al locurilor stabilite de consiliul local Petrila verificand legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatorii economici si producatorii particulari in cele 2 piete si targul saptamanal precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorul pietelor.

    S-a verificat respectarea normelor legale privind  amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si al bauturilor alcoolice.

    S-a verificat respecatrea obligatilor ce revin agentilor economice cu privire la afisarea preturilor,s-a verificat si solutionat petiitile primite in legatura cu actele si faptele de comert desfasurate in locuri publice cu incalcarea normelor legale constatand si aplicand 25 sanctiuni contraventionale pentru incalcarea normelor legale conformH.C.L Nr 54/2015.                                                                                                           

  F.  In domeniul evidentei persoanelor politistii  locali au inmanat cartile de alegator persoanelor la implinirea varstei de 18 ani cooperand cu autoritatile competente in vederea verificari la cererea acestora a datelor cu caracter personal,daca solicitarea este justificata prin necesitatea indepliniri atributiilor prevazute de lege cu respecatarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

    S-a cooperat in permanenta cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Petrila pentru punerea in legalitate e persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu varste de peste 14 ani care nu au acte de identitate constatand contraventii si aplicand sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul resedinta si actele de identitate a cetatenilor romani conform OUG Nr 97/2005 privind evidenta,domiciliul,resedinta si actele de identitate a cetatenilor romani aprobata cu modificari si completare prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile si completarile ulterioare astfel incat s-au inmanat un  numar de 685invitatii in cursul anului 2016 precum si faptul ca efectuand patrula mixta cu politia .In acest domeniu de activitate s-au aplicat 14  sanctiuni contraventionale la O.U.G nr.97/2005  si 5 sanctiuni la H CL .nr.54/2015 precum si faptul ca s-a mai participat si la 10 actiuni specifice pe linia O.U.G.nr.295/2005.

    .                                                                                                                

 

 

VIII. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI DE PROTECȚIA MUNCII

 

            In perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 situatia sanatatii si securitatii in munca la nivelul Primariei Orasului Petrila a fost conforma cu prevederile legale existente in acest domeniu. Aceasta apreciere are la baza faptul ca in perioada mentionata anterior nu s-au inregistrat accidente de munca si nici boli profesionale la personalul institutiei, iar problemele de sanatate si securitate au fost rezolvate cu promptitudine, respectandu-se normele legale in vigoare pe aceasta linie.

                        S-a urmarit cu fermitate de catre conducerea institutiei, prin compartimentul de protectia muncii, aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la efectuarea instructajelor de securitate si sanatate a  muncii la angajare, la locul de munca precum si instructajele periodice, cu toti salariatii institutiei.

            Consemnarea corecta in fisele individuale de protectia muncii a problemelor prezentate cu ocazia instructajelor  si semnarea de catre cei instruiti in aceste fise, au ridicat nivelul responsabilitatii salariatilor pentru aplicarea cerintelor legale in vigoare pe linia securitatii si sanatatii muncii si prevenirii accidentelor de munca. Acest aspect a avut efecte benefice atat pentru institutie – in sensul ca nu s-au inregistrat absente de la locul de munca, cat si pentru fiecare salariat in parte, stiind faptul ca orice accident provoaca suferinte si cheltuieli in plus pentru cel accidentat precum si familiei acestuia.

            In scopul mentinerii si supravegherii starii de sanatate a salariatilor, in cele 12 luni la care se refera raportul, s-au efectuat examenele medicale anuale si periodice angajatilor institutiei si persoanelor noi angajate si nu au fost cazuri care sa necesite masuri speciale, sau schimbarea locului de munca. Pentru persoanele examinate medical s-au primit in termenul prevazut in contractul de prestari servicii de medicina muncii fisele de aptitudini completate conform normelor in vigoare pe aceasta linie, persoanele fiind apte pentru a fi incadrate (mentinute) in munca . Spatiile cu destinatia de birouri, corespund ca dimensiuni si microclimat, iar grupurile sanitare au fost dotate corespunzator.          

          Verificarea de catre conducerea institutiei a corectitudinii aplicarii in toate obiectivele a masurilor tehnico-administrative pentru eliminarea neconformitatilor pe linia securitatii si sanatatii in munca, a avut efecte pozitive la nivelul salariatilor institutiei. Astfel, completarea fisei postului angajatilor cu atributiile si raspunderile ce revin acestora in domeniul securitatii si sanatatii in munca constituie o modalitate utila si eficienta de sporire a raspunderii fiecaruia pentru respectarea normelor legale in vigoare.

      Asigurarea echipamentului individual de protectie (EIP) pentru angajatii institutiei in conformitate cu normele legale in vigoare si prevazut in „Norma interna privind dotarea cu echipament individual de protectia muncii” a fost o preocupare constanta ce a stat in atentia conducerii institutiei si a compartimentului de protectia muncii, neinregistrandu-se neconformitati pe aceasta linie la angajatii institutiei.

In perioada celor 12 luni la care se refera prezentul raport, in institutie  s-au efectuat  controle de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Petrosani – Serviciul SSM in data de 12.05.2016, P.V. de control nr.64280/1086/12.05.2016 – avand ca obiectiv verificarea stadiului de realizare a masurilor dispuse la controlul anterior si inspectie tip control tematic conform tematicii de control pentru activitatea specifica si in data de 15.11.2016, P.V. de control nr.70298/15.11.2016 –  inspectie tip control tematic in baza tematicii de control aprobata pentru activitatea grupurilor sensibile privind protectia maternitatii la locurile de munca. In urma controalelor  nu au fost dispuse masuri .

 

 1. COMPARTIMENT JURIDIC – CONTENCIOS

 

               Activitatea Compartimentului Juridic pe anul 2016 constă în următoarele activități :

 • s-au formulat 854 adrese către: instanţele judecătoreşti, instituţia Prefectului, persoane fizice şi juridice, având drept conţinut răspunsuri şi soluţii la diferite probleme şi comunicări de acte;
 • s-au întocmit 120 procese-verbale de afişare a citaţiilor şi a actelor de executare silită, la solicitarea instanţelor judecătoreşti, a executorilor judecătoreşti şi bancari, asigurându-se corespondenţa necesară;
 • s-a asigurat reprezentarea instituţiei la notariatul public pentru 29 asistenţe conform Legii nr.17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice;
 • la solicitarea instanţelor judecătoreşti, s-au efectuat un număr de 11 anchete sociale în vederea soluţionării cererilor de suspendare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;
 • s-au întocmit și s-au verificat de legalitate  proiectele de hotărâre pentru ședințele consiliului local;
 • s-au  verificat de legalitate actele prezentate de personalul instituției și de serviciile publice aflate în coordonarea și subordinea consiliului local;
 • s-au întocmit dispoziții și s-a verificat baza legală a dispozițiilor întocmite de personalul instituției;
 • s-a verificat legalitatea contractelor  încheiate de Primăria Petrila cu diferiţi contractanţi şi s-au acordat 691  avize de legalitate;
 • s-a asigurat secretariatul Comisiei de disciplină  ;

– s-a acordat  consiliere juridică  persoanelor fizice şi instituţiilor publice care au solicitat astfel de relaţii;

       – s-au iniţiat şi s-a asigurat reprezentarea instituţiei în 58 acţiuni judecătoreşti. La sfârşitul anului 2016 situaţia dosarelor întocmite prezentându-se astfel:

 • 30  de acţiuni aflate pe rolul instanţelor în diferite etape (fond, apel, recurs);
 • Cauze finalizate  28, din care 27 câştigate .

 

 • s-a informat aparatul de specialitate al primarului cu legislația nouă apărută .
 1. COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

 

 • În anul 2016 s-a asigurat activitatea de registratură a instituției, având înscrise în Registrul general de corespondență un număr de 39517  poziții  și în Registrul de petiții un număr de 22 poziții;
 • S-a asigurat activitatea serviciului de audiențe pentru primar, viceprimar și secretar;
 • Au fost înregistrate în Registrul de Dispoziții un număr de 1505 poziții ;
 • În colaborare cu ceilalți funcționari ai instituției s-au întocmit actele necesare pentru ședințele de consiliu local și s-a asigurat verificarea de legalitate a acestora, astfel au fost adoptate un număr de 257 Hotărâri ;
 • S-a asigurat activitatea reglementată de Legea nr. 544/2001 privind informațiile de interes public și activitatea reglementată de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică prin întocmirea minutelor ședințelor Consiliului Local Petrila și afișarea acestora pe site-ul primăriei;
 • S-a întocmit situația statistică trimestrială și cumulat în anul 2016 privind activitatea desfașurată de administrația publică locală ;
 • S-au rezolvat, în termen legal adresele primite de la diverse instituții și sesizările primite de la cetățeni;
 • S-a asigurat activitatea de secretariat.

 

 

XI.COMPARTIMENT APARATUL DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL

 

 

 1. Au fost inregistrate in Registrul de Hotarari – 257 hotarari,
 2. Au fost inregistrate in Registrul de Proiecte de Hotarari – 283 proiecte,
 3. Au fost intocmite si inregistrate in Registrul de Procese Verbale – 34 de procese verbale ale sedintelor consiliului local,
 4. Au fost intocmite si inregistrate in Registrul de Avize – 343 avize ale comisiilor de specialitate,
 5. Au fost inregistrate in Registrul de Expuneri de motive 274 de expuneri de motive,
 6. Au fost intocmite si inregistrate 34 de procese verbale de afisare a proceselor verbale de la sedintele consiliului local,
 7. Au fost intocmite si inregistrate 34 de procese verbale de afisare a Hotararilor consiliului local,
 8. Au fost comunicate un numar de 2.927 de hotarari la: Institutia Prefectului Judetului Hunedoara, compartimentele din cadrul primariei, persoanelor si institutiilor interesate.
 9. Au fost intocmite, numerotate si sigilate 36 de dosare de la sedintele consiliului local
 10. Au fost inregistrate 40 de declaratii de avere ale alesilor locali
 11. Au fost inregistrate 40 de declaratii de interese ale alesilor locali
 12. Au fost rezolvate si arhivate 276 adrese inregistrate in Registratura electronica a consiliului local
 13. Au fost organizate sedinte la blocurile de pe raza orasului Petrila pentru inscrierea in programul anual de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2017.
 14.  Au fost intocmite si actualizate actele constitutive la trei asociatii de proprietari din orasul Petrila

 

      XII.     COMPARTIMENT AGRICOL

                                                         

 

                    In anul 2016 in cadrul compartimentului agricol s-au intocmit si eliberat urmatoarele acte:

               

S-a completat un numar de 1992 pozitii in evidentele registrelor agricole –prin vizitarea gospodariilor pentru obtinerea datelor cu privire la  suprafetele de teren,animale,pomi,constructii si utilizarea terenului in vederea completarii registrelor agricole;

S-au actualizat un numar de 1992 pozitii registru agricol in format electronic;     

S-au eliberat un nr. de 1992 declaratii de impunere registru agricol– completare declaratii de impunere cu suprafetele de teren din evidenta registrelor agricole, in vederea impozitarii de catre biroul taxe si impozite;

 S-a eliberat un numar de 25 atestate de producator – prin vizitarea gospodariilor solicitantilor, in vederea intocmirii proceselor verbale de constatare a suprafetelor de teren, produselor obtinute si a numarului de animale pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor;

S-a eliberat un numar de 102 cereri lemne din proprietate – completare cerere cu  pozitia din  registru agricol cu suprafetele de teren detinute de solicitant;

S-a eliberat un numar de 2215 adeverinte  registru agricol pentru APIA,venit minim garantat si pentru biroul de evidenta populatiei- in urma cererii depuse se verifica registrul agricol daca detine sau nu suprafete de teren, casa de locuit si animale dupa care se completeaza si elibereaza adeverinta;

S-au intocmit un numar de 18 procese- verbale de receptie pentru pasunile alpine – prin deplasarea in teren pentru verificarea lucrariilor efectuate conform planului de lucrari depus de seful de strunga in prealabil;

Urmarirea incasarii sumelor aferente pentru fiecare contract de inchiriere pentru pasunile alpine;

S-a raspuns la un numar de 10 de plangeri, sesizari si reclamatii – deplasari in teren, verificare pozitie registru agricol consultare legislatie in vederea eliberarii raspunsului in termenul legal.

                                                         

   Domnilor consilieri am încercat să prezentăm în faţa dumneavoastră principalele acţiuni, măsuri şi rezultate obţinute în oraşul Petrila în anul 2016, având convingerea că toate acestea cât şi altele au fost urmărite de consilierii noştrii , ba mai mult,  la multe dintre acestea unii au luat parte efectiv.

                        Vă rog, dumneavoastră să veniţi cu propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii în toate domeniile, asigurându-vă de maximă receptivitate din partea executivului.

 

 

Petrila, la 20.03.2017

 

 

PRIMAR

EC. JURCA VASILE

 

 

 

theme by teslathemes