Anunt licitatie publica

NR. 17853/2019

ANUNȚ

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 18.06.2019, ORA 1100

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Orasului Petrila – BiroulPatrimoniul Domeniului Public si Cadastru –  cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail: patrimoniu.petrila@yahoo.com, Persoana de contact –  Insp.Cristea Alin.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitației publice il constituie concesionarea  terenului  in suprafata de 12538 mp, evidentiat in CF nr 63434 Petrila, situat in str. Minei, oras Petrila, in vederea construirii unei hale metalice pentru productie.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:Documentația de atribuire conține informații privind modalitatea de completare a ofertelor și criteriilor de atribuire a contractelor de concesiune.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:Persoanele interesate vor putea intra în posesia documentației de atribuire a contractelor de concesiune, după achitarea contravalorii acesteia.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, BiroulPatrimoniul Domeniului Public si Cadastru, camera 2. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentației este 10 lei, se va achita la caseria unității sau prin OP în contul RO 55 TREZ 36821E335000XXXX deschis la Trezoreria Petroșani..

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:14.06.2019

4. Informaţii privind ofertele:oferta se va depune într-un plic sigilat care va cuprinde documentele de eligibilitate și un plic interior care va conține formularul de ofertă.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18.06.2019 ora 1000

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Petrila cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.06.2019 ora 1100Primăria Petrila, str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, camera 2.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie  nr.35, județul Hunedoara, cod poștal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de atribuire.

7. Data transmiterii anunţului de licitatiecătre instituţiile abilitate, în vederea publicării:24.05.2019

 

PRIMAR

JURCA VASILE