Single post

Anunț de participare – Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă, din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene, din Oraşul Petrila care iniţiază şi organizează programe sportive de utilitate publică şi pentru activitaţile culturale organizate pe raza oraşului Petrila

 

 

Nr. 16.592  din 15.05..2019

 

 

Anunț de participare

Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă, din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene, din Oraşul Petrila care iniţiază şi organizează programe sportive de utilitate publică şi pentru activitaţile culturale organizate pe raza oraşului Petrila

 

 

 

Autoritatea Contractantă: Consiliul Local al Oraşului Petrila, str Republicii , nr.196, tel/fax 0254/550760, 550977, e-mail: primaria.petrila2008@yahoo.com

Reglementări legale privind acordarea de  finanţare nerambursabilă:

 • Legea nr.350/2005 privindregimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general.
 • Ordinul 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general.

Categorii de solicitanţi: Finanţările se pot acorda persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii oraşului Petrila şi propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al oraşului Petrila în domeniile specificate în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile.

Suma totală alocată proiectelor: 215.000 lei, din care pentru activităţi sportive 165.000 şi 50.000 lei pentru activităţi culturale, aprobate conform programului  anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al oraşului Petrila, pentru activităţi non-profit de interes general, aferent anului 2019.

Criterii si condiţii minimale de finanţare:

a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;

b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz;

c)să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;

h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;

i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;

j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

 

Finanţarea se poate acorda numai pentru cheltuieli de pregătire (cantonamente/pregatire), pentru participare (taxe închiriere teren/sala, transport ,cazare, masa), pentru achiziţionare de (echipament sportiv, costume naționale,etc.) sau  pentru organizarea de competiţii/spectacole oficiale (turnee finale, turnee internaţionale, etc.), în limita fondurilor existente.

Nu se acordă finanţare pentru salarii, cheltuiele de regie (energie electrică, canalizare, telefon, etc.).

În vederea participării la o procedura de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte, sub sancţiunea eliminării, autorităţii finanţatoare, o declaraţie pe proprie răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent.

Cererile selecţionate în urma selecţiei vor fi evaluate de către o comisie de evaluare, pe baza unui punctaj care va respecta urmatoarele criterii:

 

Criterii de Evaluare

Punctaj Maxim

1. Relevanta si coerenta

30

1.1. Cat de relevante sunt obiectivele proiectului in raport cu problema descrisă

 

 • Pentru informatii relevante

30

 • Pentru informatii sumare

15

 • Lipsă informatii

0

2. Metodologie

30

2.1.Cat de necesare, realiste si coerente intre ele sunt activitătile propuse in cadrul proiectului

 

 • Pentru informatii relevante

30

 • Pentru informatii sumare

15

 • Lipsă informatii

0

2.2.Cat de coerente sunt activităŃile propuse cu obiectivele proiectului

5

 • Pentru informatii relevante

5

 • Lipsă informatii

0

2.3.Cat de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitătile propuse?

5

 • Pentru informatii relevante

5

 • Lipsă informatii

0

3.Buget si eficacitatea costurilor

40

3.1.In ce măsură bugetul este clar, realist si detaliat pe capitole de cheltuieli

10

3.2.Cuantumul contributiei proprii:

30

 • 10 – 15%

5

 • 15-25 %

 

10

 • peste 25%

15

Punctaj maxim

100

 

 

Documentaţia de solicitare  a finanţării nerambursabile constând în Ghidul Solicitantului şi formularele necesare pot fi accesate pe site-ul Primăriei orasului Petrila, www.orasulpetrila.ro.

Relaţii la telefon 0254/550760, 550977.

Solicitantul va depune documentaţia prevăzută de ghid în două exemplare (original şi copie) la registratura Primăriei Oraşului Petrila, str Republicii nr.196, data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 25.06.2019  ora 1200 

Selectia si evaluarea proiectelor in vederea obtinerii finanțarii nerambursabile se va face de catre comisia de evaluare in perioada 26.06.2019 – 02.07.2019.

Evaluarea şi selecţia  proiectelor se va face de către Comisia de evaluare, care va comunica la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării si celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

 

 

 

PRIMAR                                                                   SEF SERVICIU AIPFIMC

JURCA VASILE                                                            ING.JR.MIHAELA LANG

INTOCMIT

ING. MATEI LUCIAN

 

theme by teslathemes