Submăsura 16.4 şi 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”

Submăsura 16.4 şi 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”

 

  1. Solicitanţii eligibili:

PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din

categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își

desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură.

• Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică);

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

• Organizații neguvernamentale;

• Consilii locale;

• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

 

  1. Obiective principale:

• Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru

promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru:

Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), şi/sau

• Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte)

de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri.

 

 

  1. Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;

Durata Acordului este corespunzătoare duratei prevăzute în contractul de finanțare pentru

derularea proiectului, iar prelungirea acestuia conduce automat la extinderea duratei

acordului.

Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;

In cadrul studiului/planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in care, in cadrul

proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă este

cazul, se vor descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt.

 

Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o

componentă secundară (mai putin de 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile) a unui

proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului scurt.

 

 

  1.  

adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse.

 

Pentru elaborarea Planului de marketing, solicitantul va ține cont de totalitatea cerințelor

Ghidului Solicitantului, îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi cuprinsă în cadrul

Planului de marketing.

 

 

Planul de Marketing va cuprinde o prezentare clară și personalizată a proiectului propus spre

finanțare și toți partenerii vor desfășura activități specifice în cadrul proiectului, în funcție de

drepturile și obligațiile asumate și stabilite în cadrul acordului de cooperare.

 

Piața locală include atât mediul rural cât și pe cel urban. Produsele comercializate și/sau

promovate pe piața locală pot proveni atât din mediul rural cât și din cel urban.

 

        5)  Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau finalizat;

 

 

 

Cheltuieli eligibile

  1. Studii/planuri.

Acestea cuprind:

Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de

piață, conceptul de marketing.

Acestea reprezintă cheltuieli privind costurile generale ale proiectului și trebuie să

respecte condițiile specifice acestui tip de cheltuieli.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100% iar acestea

trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele

care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în

achiziții simple sau acțiuni specifice sM 16.4/16.4a.

 

  1. Costurile de funcţionare a cooperării

Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 20% din valoarea maximă a

sprijinului acordat pe proiect şi pot cuprinde:

Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă),

legate de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale;

Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de

secretariat etc.);

Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului,

închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.

Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%.

 

  1. Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de

promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă):

Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare

platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de

prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;

 

 

ATENȚIE!

Cheltuielile aferente promovării sunt eligibile doar dacă materialele publicitare, spoturile

publicitare, autocolantele etc. fac referire doar la lanțul scurt (ex. – COȘUL CU BUCATE),

conceptul de piață locală (ex. – LEGUME DE LA ȚARĂ), categoria de produse (de exemplu –

produse montane, ecologice, HNV etc.) și nu la produse specifice (suc de mere, sirop de

cătină, mere etc.).

Astfel, sunt eligibile și proiectele care propun producerea, promovarea și comercializarea

unui singur produs (sirop de cătină), însă pentru eligibilitatea cheltuielilor cu promovarea,

materialele publicitare spoturile publicitare, autocolantele etc. trebuie să facă referire la

lanț (Fructe de la Munte), piață locală, categorie produse (ex. – Fructe de Pădure și Produse

din fructe de Pădure) și nu la sirop de cătină.

 

Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o

componentă secundară a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea

lanțurilor scurte sau a pieței locale (conform definițiilor din capitolul Dicționar).

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

 

Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic

realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul

lantului scurt/pietei locale*), creare/achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate

de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile),

cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea

cheltuielilor eligibile).

Acestea vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2, respectiv 4.2a (70%).

 

Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/comercializare

(modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa

cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității

descrise în proiect;

 

Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri

de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele

decât sediu) etc.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

 

Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;

Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii din care fac parte operațiunile.

 

Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor

descrise in proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv

cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect, reprezentantului

legal al liderului de proiect, după caz.

 

Coordonatorul de proiect și reprezentantul legal al liderului de proiect pot fi reprezentati

de aceeași persoană.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

 

Este permisă și închirierea unui mijloc de transport marfă de către parteneriat.

 

 

  • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului

Cheltuielile de consultantă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă

respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei

tranşe de plată aferente proiectului în cazul în care planul de proiect include acțiuni care

sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a).

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5%

pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple sau acțiuni specifice sM

16.4/16.4a.