Anunt de participare acordare finanţare nerambursabilă

Nr. 11037/11.04.2017

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă, din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene, din Oraşul Petrila care iniţiază şi organizează programe sportive de utilitate publică şi pentru activităţile culturale organizate pe raza oraşului Petrila

 

 

 

Autoritatea Contractantă: Consiliul Local al Oraşului Petrila, str Republicii , nr.196, tel/fax 0254/550760, 550977, e-mail: primaria.petrila2008@yahoo.com

Reglementări legale privind acordarea de  finanţare nerambursabilă:

  • Legea nr.350/2005 privindregimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general.
  • Ordinul 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare
  • Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general.

Categorii de solicitanţi: Finanţările se pot acorda persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii oraşului Petrila şi propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al oraşului Petrila în domeniile specificate în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile.

Suma totală alocată proiectelor: 258 000 lei pentru activităţi sportive şi 12.000 lei pentru activităţi culturale, aprobate conform programului  anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al oraşului Petrila, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2017.

Criterii si condiţii minimale de finanţare:

a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;

b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz;

c)să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;

h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;

i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;

j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

 

Finanţarea se poate acorda numai pentru cheltuieli de pregătire (cantonamente), pentru participare (taxe închiriere teren/sală, transport ,cazare, masă), pentru achiziţionare de echipament sportiv sau pentru organizarea de competiţii oficiale (turnee finale, turnee internaţionale, etc.), în limita fondurilor existente.

Nu se acordă finanţare pentru salarii, cheltuieli de regie (energie electrică, canalizare, telefon, etc.).

În vederea participării la o procedura de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte, sub sancţiunea eliminării, autorităţii finanţatoare, o declaraţie pe proprie răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent.

Cererile selecţionate în urma selecţiei vor fi evaluate de către o comisie de evaluare, pe baza unui punctaj care va respecta urmatoarele criterii:

 

Criteriu

Punctaj

Suport financiar

30

Nivelul de participare

15

Capacitate de realizare

20

Contribuţia proprie-cofinanţare

35

Total

100

 

 

Documentaţia de solicitare  a finanţării nerambursabile constând în Ghidul Solicitantului şi formularele necesare pot fi accesate pe site-ul Primăriei orasului Petrila, www.orasulpetrila.ro.

Relaţii la telefon 0254/550760, 550977.

Solicitantul va depune documentaţia prevăzută de ghid în două exemplare (original şi copie) la registratura Primăriei Oraşului Petrila, str Republicii nr.196, pana la data de 16.05.2017  ora 1000

Data de evaluare si selectie a proiectelor este 16.05.2017, ora 11.

Evaluarea şi selecţia  proiectelor se va face de către Comisia de evaluare, care va comunica la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării si celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

 

 

PRIMAR                                                                    SEF SERVICIU AIPFIMC

JURCA VASILE                                                              ING.JR.MIHAELA LANG

INTOCMIT

ING.EC. MATEI LUCIAN

 

 

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA, PENTRU ACTIVITAȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, AFERENT ANULUI 2017

Autoritatea finanțatoare, Consiliul local al orașului Petrila, str. Republicii nr.196, cod fiscal 4375097, tel/fax: 0254/550760, 0254/550977, e-mail primaria.petrila2008@yahoo.com, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general si a Legii 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și a normelor metodologice din 2.06.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, facem cunoscute domeniile pentru care se acorda finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară 2017.

Domeniul pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 270.000  lei, aprobată pentru anul 2017, conform Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a prezentei hotărâri pentru punerea în aplicare a legii 350/2005 este repartizată în conformitate cu programul anual al finanțărilor nerambursabile:

 

NR.CRT

DOMENIUL                                                   SUMA

 

1.

Sport : Promovarea sportului de performanţă

Sportul pentru toţi

258.000 lei

2.                  Cultură                                                             12.000 LEI

 

 

PRIMAR

JURCA VASILE

Documente:

2. Ghidul solicitantului 2017

3. Regulament 2017