Comunicat de presă “AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE EXECUTIE LA BLOCUL 3 DIN STRADA 8 MARTIE DIN CADRUL PROIECTULUI: „EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA VI” COD SMIS: 119996

Comunicat de presă    

                                                                                                            

“AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE EXECUTIE LA BLOCUL 3 DIN STRADA 8 MARTIE DIN CADRUL PROIECTULUI: „EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA VI” COD SMIS: 119996

anunt comunicat de presa incepere lucrari et VI

Anunt licitatie publica

NR. 17853/2019

ANUNȚ

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 18.06.2019, ORA 1100

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Orasului Petrila – BiroulPatrimoniul Domeniului Public si Cadastru –  cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail: patrimoniu.petrila@yahoo.com, Persoana de contact –  Insp.Cristea Alin.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitației publice il constituie concesionarea  terenului  in suprafata de 12538 mp, evidentiat in CF nr 63434 Petrila, situat in str. Minei, oras Petrila, in vederea construirii unei hale metalice pentru productie.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:Documentația de atribuire conține informații privind modalitatea de completare a ofertelor și criteriilor de atribuire a contractelor de concesiune.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:Persoanele interesate vor putea intra în posesia documentației de atribuire a contractelor de concesiune, după achitarea contravalorii acesteia.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, BiroulPatrimoniul Domeniului Public si Cadastru, camera 2. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentației este 10 lei, se va achita la caseria unității sau prin OP în contul RO 55 TREZ 36821E335000XXXX deschis la Trezoreria Petroșani..

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:14.06.2019

4. Informaţii privind ofertele:oferta se va depune într-un plic sigilat care va cuprinde documentele de eligibilitate și un plic interior care va conține formularul de ofertă.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18.06.2019 ora 1000

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Petrila cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.06.2019 ora 1100Primăria Petrila, str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, camera 2.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie  nr.35, județul Hunedoara, cod poștal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de atribuire.

7. Data transmiterii anunţului de licitatiecătre instituţiile abilitate, în vederea publicării:24.05.2019

 

PRIMAR

JURCA VASILE

 

Anunț de participare – Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă, din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene, din Oraşul Petrila care iniţiază şi organizează programe sportive de utilitate publică şi pentru activitaţile culturale organizate pe raza oraşului Petrila

 

 

Nr. 16.592  din 15.05..2019

 

 

Anunț de participare

Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă, din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene, din Oraşul Petrila care iniţiază şi organizează programe sportive de utilitate publică şi pentru activitaţile culturale organizate pe raza oraşului Petrila

 

 

 

Autoritatea Contractantă: Consiliul Local al Oraşului Petrila, str Republicii , nr.196, tel/fax 0254/550760, 550977, e-mail: primaria.petrila2008@yahoo.com

Reglementări legale privind acordarea de  finanţare nerambursabilă:

 • Legea nr.350/2005 privindregimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general.
 • Ordinul 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general.

Categorii de solicitanţi: Finanţările se pot acorda persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii oraşului Petrila şi propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al oraşului Petrila în domeniile specificate în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile.

Suma totală alocată proiectelor: 215.000 lei, din care pentru activităţi sportive 165.000 şi 50.000 lei pentru activităţi culturale, aprobate conform programului  anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al oraşului Petrila, pentru activităţi non-profit de interes general, aferent anului 2019.

Criterii si condiţii minimale de finanţare:

a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;

b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz;

c)să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;

h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;

i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;

j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

 

Finanţarea se poate acorda numai pentru cheltuieli de pregătire (cantonamente/pregatire), pentru participare (taxe închiriere teren/sala, transport ,cazare, masa), pentru achiziţionare de (echipament sportiv, costume naționale,etc.) sau  pentru organizarea de competiţii/spectacole oficiale (turnee finale, turnee internaţionale, etc.), în limita fondurilor existente.

Nu se acordă finanţare pentru salarii, cheltuiele de regie (energie electrică, canalizare, telefon, etc.).

În vederea participării la o procedura de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte, sub sancţiunea eliminării, autorităţii finanţatoare, o declaraţie pe proprie răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent.

Cererile selecţionate în urma selecţiei vor fi evaluate de către o comisie de evaluare, pe baza unui punctaj care va respecta urmatoarele criterii:

 

Criterii de Evaluare

Punctaj Maxim

1. Relevanta si coerenta

30

1.1. Cat de relevante sunt obiectivele proiectului in raport cu problema descrisă

 

 • Pentru informatii relevante

30

 • Pentru informatii sumare

15

 • Lipsă informatii

0

2. Metodologie

30

2.1.Cat de necesare, realiste si coerente intre ele sunt activitătile propuse in cadrul proiectului

 

 • Pentru informatii relevante

30

 • Pentru informatii sumare

15

 • Lipsă informatii

0

2.2.Cat de coerente sunt activităŃile propuse cu obiectivele proiectului

5

 • Pentru informatii relevante

5

 • Lipsă informatii

0

2.3.Cat de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitătile propuse?

5

 • Pentru informatii relevante

5

 • Lipsă informatii

0

3.Buget si eficacitatea costurilor

40

3.1.In ce măsură bugetul este clar, realist si detaliat pe capitole de cheltuieli

10

3.2.Cuantumul contributiei proprii:

30

 • 10 – 15%

5

 • 15-25 %

 

10

 • peste 25%

15

Punctaj maxim

100

 

 

Documentaţia de solicitare  a finanţării nerambursabile constând în Ghidul Solicitantului şi formularele necesare pot fi accesate pe site-ul Primăriei orasului Petrila, www.orasulpetrila.ro.

Relaţii la telefon 0254/550760, 550977.

Solicitantul va depune documentaţia prevăzută de ghid în două exemplare (original şi copie) la registratura Primăriei Oraşului Petrila, str Republicii nr.196, data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 25.06.2019  ora 1200 

Selectia si evaluarea proiectelor in vederea obtinerii finanțarii nerambursabile se va face de catre comisia de evaluare in perioada 26.06.2019 – 02.07.2019.

Evaluarea şi selecţia  proiectelor se va face de către Comisia de evaluare, care va comunica la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării si celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

 

 

 

PRIMAR                                                                   SEF SERVICIU AIPFIMC

JURCA VASILE                                                            ING.JR.MIHAELA LANG

INTOCMIT

ING. MATEI LUCIAN

 

In atentia fermierilor

In atentia fermierilor:

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală se pot depune cereri de finanțare pentru submăsura 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor . Scopul acestei submăsuri este acela de a încuraja fermierii să își asigure culturile împotriva fenomenelor climatice nefavorabile, cum ar fi: inundații, secetă, grindină, îngheț, ploi torențiale, tornade, furtuni, etc.

Sesiunea anuală de depunere a cererilor de finanțare pentru această submăsură este împărțită în două etape: pentru culturile de primăvară și pentru cele de toamnă. În prezent este activă etapa de depunere a dosarelor aferente culturilor de primăvară, ce se desfășoară în intervalul 01.04.2019 – 30.11.2019.

Beneficiarii finanțării sunt fermierii activi.

Valoarea sprijinului nerambursabil este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite efectiv de fermier ( în cazul fermelor mici) și 55% in valoarea primei de asigurare eligibile și plătite efectiv de fermier ( în cazul fermelor cu dimensiune economică mai mare).

Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul va încheia o poliță de asigurare pentru riscurile prevăzute, angajându-se să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și termenul prevăzut în contractul de asigurare.

Ghidul_Solicitantului_sM_17.1 (1)