Anunt privind selectia pentru desemnarea membrilor in consiliul de administratie al SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

 

Anunt privind selecția pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al SC EDIL SAL PREST SA

            UAT  Orasul Petrila organizează selectia pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al SC EDIL SAL PREST SA 

Numar posturi : cinci

Atribuţii ale Administratorilor

            Lista atribuţiilor Administratorilor se regăseşte în Actul Constitutiv al Societăţii, în Legea nr. 31/1990 şi în O.U.G. nr. 109/2011.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Criterii de selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

1. Persoana fizică să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate bună;

2. Cunoaşterea limbii române;

3. Experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

4. Să nu aibă antecedente penale;

5. Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrare a unor întreprinderi publice;

6. Bună reputaţie personală şi profesională;

7. Experienta profesionala de minim cinci ani.

8. Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor, cu o experienţă de minim 5 ani, iar persoana fizică desemnată de aceasta să o reprezinte trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute pentru persoanele fizice.

9. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

10. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, exeprienta în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

11.Nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice

12. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

13.Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori care a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Criterii specifice de selecţie, care constituie avantaj:

1. Absolvent al unei specializări/master în domeniile: management/ juridic/economic;

2. Experienţă relevantă în domeniul în care activează întreprinderea publică;

3. Cunoştinţe aferente legislaţiei aferente domeniului de activitate al întreprinderii publice;

4. Experienţă în comunicarea şi relaţia cu investitorii, precum si în relaţia cu acţionarii;

5. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere din domeniul în care activează întreprinderea publică;

6. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;

7. Experienţă în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic;

8. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă;

9. Experienţă în strategie corporativă;

10. Abilităţi de comunicare interpersonală;

11. Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din domeniul de activitate al Întreprinderii Publice, cu o experienţă de minim 5 ani.

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

  – Candidaţii din cadrul instituţiilor publice trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de selecţie.

  – În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU

1. Dosarul de candidatură.

2. Matricea profilului de candidat.

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

 1. Opis;
 2. Cerere de inscriere- Formular 1
 3. Copie după actul de identitate.
 4.  Curriculum Vitae- format EUROPASS;
 5.  „Oferta tehnică”‐ în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie;
 6. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese- Formular 2;
 7. Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţine sau nu statutul de „independent” în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990- Formular 3;
 8. Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale- Formular 4/ cazier judiciar;
 9. Copie de pe actele de studii şi de pe alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 10. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste experienţa;
 11. Adeverinta medicala care atesta starea de sanatate
 12. Declaratie pe proprie raspundere ca  nu fi fost destituit(a) din cadrul unor intreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau sa nu fi avut incetat  contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani – Formular 5
 13. Declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost initiata si nici nu este in desfasurare nici o procedura de natura penala impotriva candidatului –   Formular 6
 14. Declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta la consiliile de administratie- Formular 7
 15. Declaratia candidatului prin care va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de selectie si evaluare, precum si acordul acestuia cu privire la derularea unei proceduri de obtinere de date, atunci cand este necesar, de la angajatori anteriori, institutii de invatamant, institutii de stat si de  la persoane de contact in vederea verificarii informatiilor primite- Formular 8

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor juridice:

1. Prezentarea cât mai detaliată a persoanei juridice şi a proiectelor similare;

2. Documente din care să rezulte cifra de afaceri realizată din obiectul de activitate al administrării afacerilor/societăţilor;

3. Prezentarea reprezentantului legal care urmează a fi desemnat, însoţit de documente corespunzătoare şi prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice;

4. Cazier judiciar şi fiscal sau echivalent;

5. Certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al persoanei juridice, durata ei, precum şi faptul că este în funcţiune (ex. nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul‐sindic, nici în insolvenţă, concordat preventiv);

6. Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în conflict de interese.

 

Bibliografie:

1.Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale ,republicată și actualizată;

2.Ordonanța de Urgență  nr.109/2011  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările și completările  ulterioare;

3.HG nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă  a întreprinderilor publice;

4.Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-  teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Hotararea  Guvernului nr.26/2003 privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi;

7.Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

8.Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.Actul Constitutiv al Societatii

 

Modul de transmitere a dosarului de aplicaţie:

Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi expediate prin curier/poştă/ depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data  de 3.12.2018 , ora 1600, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selectare administratori ai SC EDIL SAL PREST SA / Nume şi prenume candidat”, la registratura Primariei orasului Petrila, din  Petrila, str.Republicii , nr. 196, jud. Hunedoara.

Formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Primariei Orasului Petrila www.orasulpetrila.ro

            Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

             Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de selecţie.

            Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de selecţie, conform dispoziţiilor legale.

            Autoritatea publica tutelara îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

            Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

            Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma procesului de selecţie, desemnarea Administratorilor se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la Primaria Orasului Petrila.

 

Anunt selectie administratori SC EDIL SAL PREST SA

Formulare inscriere SC EDIL SAL PREST SA