Anunt post vacant – sofer

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

 

ANUNT

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI / EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI PETRILA

 

                       Primaria orasului Petrila anunta organizarea si desfasurarea concursului/examenului  pentru ocuparea postului contractual de executie vacant si anume:

-1(una) functie de sofer  treapta I –  din cadrul Compartimentului Tehnic;

 

Concursul va fi organizat in data 05.03.2018 proba scrisa, 07.03.2018 proba practica si 09.03.2018 interviul. Cele trei probe se vor desfasura incepand cu ora 10 la sediul Primariei orasului Petrila.

                                                                                                                                                                                          

                               Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

-cerere de participare la concurs

-copia actului de identitate

-copii ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor

-copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca

-cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale (cazierul judiciar va fi depus pana cel tarziu la data desfasurari primei probe a concursului)

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate

-curriculum vitae

Copiile documentelor depuse la dosar vor fi insotite de documentele originale pentru certificarea acestora.

                               Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Petrila pana in data de 23.02.2018, ora 15. Relatii suplimentare la telefon 0254550977 sau 0254550760.

Conditii generale de participare la concurs:

-cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

-cunoaste limba romana, scris si vorbit;

-varsta minima reglementata de prevederile legale;

-sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;

-sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei atestata pe baza adeverintei medicale, eliberata de medicul de familie

-indeplineste conditiile de studii pentru ocuparea postului;

– nu a fost condamnata definitiv pt. savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice de participare la concurs:

– studii medii sau profesionale;

– vechime minima ca sofer profesionist  3 ani;

– permis de conducere categoria B-C-E;

– curs macaragiu sau dovada inscrierii la curs;

– curs coordonator de transport;

– atestat pentru transport marfa si detinere card pentru tahograf;

– constituie avantaj permis de conducere categoria D

 

Bibliografia

1.OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Capitolul II – Domeniul de aplicare si Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor