Consultare publica

 

Comunicat de presă

 

Nr. 27951/22.09.2017

Petrila 22.09.2017

 

Privind consultarea publica organizata in data de 28.09.2017

Referitor la proiect „Sprijin pregătitor pentru înfiinţare G.A.L. Petrila şi elaborare S.D.L.”

         ORAŞUL PETRILA în parteneriat cu AMBIENT LOGISTICS SRL şi ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII FILIALA HUNEDOARA anunţă consultarea publica ce va avea loc in data de 28.09.2017 la sediul Primariei orasului Petrila , ora 15.

         Invitam in acest sens toti cetatenii din Zona Tunel – Zona Cap de Linie Petrila interesati sa participe la dezbaterea publica vizand urmatoarele obiective :

         – identificarea principalelor nevoi si probleme cu care se confrunta cetatenii orasului;

         – identificarea soluţiilor posibile, prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu, cu precădere în Zonele Urbane Marginalizate;

          

Proiect cofinantat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Titlu proiect: Sprijin pregătitor pentru înfiinţare G.A.L. Petrila şi elaborare S.D.L. Contract de finantare: POCU/85/5/1-107209 Beneficiar: Oraşul Petrila

 

 

PRIMAR,

JURCA VASILE

 

 

Anunt caiet de sarcini

 

CAIET DE SARCINI

 

  1. INFORMAŢII GENERALE:

 

Orasul Petrila implementeaza proiectul “SPRIJIN PREGATITOR PENTRU INFIINTARE GAL PETRILA SI REALIZARE SDL “ in baza contractului de finantare nr. POCU/85/5/1-107209 din 17.08.2017

Sursa de finanțare a proiectului: Programul Operational Capital Uman, ; Obiectiv Tematic 9-Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare; Prioritatea de investitii 9.vi:Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii; Axa prioritara 5- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific- 5.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate(roma si non-roma)din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea masuri/operatiuni integrate in contextual mecanismului de DLRC.

Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

Obiectivul specific:reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului este desfasurarea tuturor activitatilor in scopul realizarii SDL in  contextual mecanismului de DLRC

Valoarea proiectului este de 222243,64 lei.

Durata de realizare -6 luni

2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI DE SERVICII ce urmează a fi atribuit, constă în:

Concepere grafica, machetare, tiparire si livrarea  unui numar de 5000  flyere. Conceptul grafic si textul vor fi asigurate de contractor.

 

3.CARACTERISTICI  MATERIALE TIPARITE:

Dimensiune : A5

Color fata verso

Hartie lucioasa  80 gr./mp

Pret 1,66/buc

Valoare contract 8300 lei

4.TERMENUL PENTRU  ÎNDEPLINIREA SARCINILOR:

4     Zile lucratoare din momentul semnarii contractului.

 

                  PRIMAR,                                              SEF SERV. A.I.P.F.I.M.C.

            JURCA VASILE                                               ING.JR. LANG MIHAELA DANA

Publicatii

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

KISS IOSUA

22

DRĂGOI IULIA – DEBORA

21

06.09.2017

15.09.2017

2

LECHEȘ MĂDĂLIN

24

GALOȘ ALINA – ELENA

24

07.09.2017

16.09.2017

3

 

 

 

 

 

 

 

            În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.