Publicatie

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

BURDUJA IOAN

60

TÂRLEA ELENA

67

25.04.2017

04.05.2017

2

 

 

 

 

 

 

 

         În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

Publicatie

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

MOT ALEXANDRU

24

BUJOR EMANUELA

23

20.04.2017

29.04.2017

2

LUPȘANIC OVIDIU

33

BOLOG IULIANA

23

20.04.2017

29.04.2017

 

         În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

Primaria orasului Petrila anunta organizarea examenului de promovare in grad profesional

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

NR. __________2017

 

 

 

ANUNT

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL A FUNCTIONARILOR PUBLICI CARE INDEPLINESC CONDITIILE DE PROMOVARE

 

 

 

                               Avand in vedere HGR nr. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, si planul de ocupare al functiilor publice pentru anul 2015,  Primaria orasului Petrila anunta organizarea examenului de promovare in grad profesional a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de promovare pentru data de 17.05.2017, ora 10 proba scrisa, dosarele de participare la concurs se depun pana la data de 08.05.2017  ora 15. Examenul va avea loc la sediul Primariei orasului Petrila.

 

Bibliografia comuna pentru concurs:

1.Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată;

2.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

3.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

 

STARE CIVILA

4.Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civila, republicata;

5.OG nr. 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor romani;

6.HGR nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;

 

POLITIA LOCALA

4. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor;

5.Legea 180/2002 pentru aprobarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

6.Legea 61/1991 republicata în 18 ianuarie 2000, pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii şi liniştii publice;

 

 

Dosarul de participare la concurs va contine:

  • adeverinta – vechime in grad profesional;
  • copii dupa fisele de evaluare din ultimii 2 ani;
  • formular de inscriere;

Nota: legile 188/1999, 215/2001, 7/2004 sunt obligatorii pentru  totii candidatii , restul legilor sunt obligatorii in functie de specialitatea in care isi desfasoara activitatea fiecare functionar public.

                                                                      

Petrila , la  18.04.2017.

 

 

Primar                                                                         Compartiment  R.U.

Jurca Vasile                                                                Becheru Luminita

 

Anunt pentru concesionarea a doua parcele de teren  in suprafata de 5500 mp evidentiat in CF nr. 63546, respectiv 6938 mp evidentiat in CF nr. 63547 si a luciului de apa in suparafata de 8668 mp, evidentiat in CF 62990

NR. 10457/2017

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 28.04.2017, ORA 1000

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Orasului Petrila – Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii –  cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact –  Ing.Jr. Lang Mihaela.

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitatiei publice il constituie concesionarea a doua parcele de teren  in suprafata de 5500 mp evidentiat in CF nr. 63546, respectiv 6938 mp evidentiat in CF nr. 63547 si a luciului de apa in suparafata de 8668 mp, evidentiat in CF 62990,  situate in extravilanul localitatii, in vederea desfasurarii de activitati de agrement si pescuit sportiv.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7..

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la sediul Primariei orasului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7. 

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentatiei 10 lei, se va achita la caseria unitatii.

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.04.2017

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.04.2017, ora 0900

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Petrila cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala,Managementul Calitatii, camera 7.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.04.2017 ora 1000  Primaria Petrila str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie  nr.35, judetul Hunedoara, cod postal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instantei sunt mentionate in documentatia de atribuire.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.04.2017.

 

 

 

PRIMAR

JURCA VASILE

Anunt pentru concesionarea terenului in suprafata de 1178 mp, situat in str. Minei, zona 1 Est, identificat in CF 63441 Petrila

NR. 9512/2017

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 20.04.2017, ORA 1000

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Orasului Petrila – Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii –  cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact –  Ing.Jr. Lang Mihaela.

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitatiei publice il constituie concesionarea terenului in suprafata de 1178 mp, situat in str. Minei, zona 1 Est, identificat in CF 63441 Petrila, in vederea amenajarii unui spatiu de productie.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7..

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la sediul Primariei orasului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7. 

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentatiei 30 lei, se va achita la caseria unitatii.

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.04.2017

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2017, ora 0900

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Petrila cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala,Managementul Calitatii, camera 7.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.04.2017 ora 1000  Primaria Petrila str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie  nr.35, judetul Hunedoara, cod postal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instantei sunt mentionate in documentatia de atribuire.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30.03.2017.

 

 

 

PRIMAR

JURCA VASILE

Anunt de participare acordare finanţare nerambursabilă

Nr. 11037/11.04.2017

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă, din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene, din Oraşul Petrila care iniţiază şi organizează programe sportive de utilitate publică şi pentru activităţile culturale organizate pe raza oraşului Petrila

 

 

 

Autoritatea Contractantă: Consiliul Local al Oraşului Petrila, str Republicii , nr.196, tel/fax 0254/550760, 550977, e-mail: primaria.petrila2008@yahoo.com

Reglementări legale privind acordarea de  finanţare nerambursabilă:

  • Legea nr.350/2005 privindregimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general.
  • Ordinul 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare
  • Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general.

Categorii de solicitanţi: Finanţările se pot acorda persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii oraşului Petrila şi propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al oraşului Petrila în domeniile specificate în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile.

Suma totală alocată proiectelor: 258 000 lei pentru activităţi sportive şi 12.000 lei pentru activităţi culturale, aprobate conform programului  anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al oraşului Petrila, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2017.

Criterii si condiţii minimale de finanţare:

a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;

b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz;

c)să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;

h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;

i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;

j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

 

Finanţarea se poate acorda numai pentru cheltuieli de pregătire (cantonamente), pentru participare (taxe închiriere teren/sală, transport ,cazare, masă), pentru achiziţionare de echipament sportiv sau pentru organizarea de competiţii oficiale (turnee finale, turnee internaţionale, etc.), în limita fondurilor existente.

Nu se acordă finanţare pentru salarii, cheltuieli de regie (energie electrică, canalizare, telefon, etc.).

În vederea participării la o procedura de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte, sub sancţiunea eliminării, autorităţii finanţatoare, o declaraţie pe proprie răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent.

Cererile selecţionate în urma selecţiei vor fi evaluate de către o comisie de evaluare, pe baza unui punctaj care va respecta urmatoarele criterii:

 

Criteriu

Punctaj

Suport financiar

30

Nivelul de participare

15

Capacitate de realizare

20

Contribuţia proprie-cofinanţare

35

Total

100

 

 

Documentaţia de solicitare  a finanţării nerambursabile constând în Ghidul Solicitantului şi formularele necesare pot fi accesate pe site-ul Primăriei orasului Petrila, www.orasulpetrila.ro.

Relaţii la telefon 0254/550760, 550977.

Solicitantul va depune documentaţia prevăzută de ghid în două exemplare (original şi copie) la registratura Primăriei Oraşului Petrila, str Republicii nr.196, pana la data de 16.05.2017  ora 1000

Data de evaluare si selectie a proiectelor este 16.05.2017, ora 11.

Evaluarea şi selecţia  proiectelor se va face de către Comisia de evaluare, care va comunica la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării si celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

 

 

PRIMAR                                                                    SEF SERVICIU AIPFIMC

JURCA VASILE                                                              ING.JR.MIHAELA LANG

INTOCMIT

ING.EC. MATEI LUCIAN

 

 

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA, PENTRU ACTIVITAȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, AFERENT ANULUI 2017

Autoritatea finanțatoare, Consiliul local al orașului Petrila, str. Republicii nr.196, cod fiscal 4375097, tel/fax: 0254/550760, 0254/550977, e-mail primaria.petrila2008@yahoo.com, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general si a Legii 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și a normelor metodologice din 2.06.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, facem cunoscute domeniile pentru care se acorda finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară 2017.

Domeniul pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 270.000  lei, aprobată pentru anul 2017, conform Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a prezentei hotărâri pentru punerea în aplicare a legii 350/2005 este repartizată în conformitate cu programul anual al finanțărilor nerambursabile:

 

NR.CRT

DOMENIUL                                                   SUMA

 

1.

Sport : Promovarea sportului de performanţă

Sportul pentru toţi

258.000 lei

2.                  Cultură                                                             12.000 LEI

 

 

PRIMAR

JURCA VASILE

Documente:

2. Ghidul solicitantului 2017

3. Regulament 2017

 

Anunt concurs recrutare

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

NR.________/________2017

 

 

 

ANUNT

 

Primaria oraşului Petrila anunta concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, din cadrul Serviciului Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii:

– inspector clasa I, gradul profesional debutant;

Conditii de participare la concurs: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.

 

Proba scrisa a concursului va avea loc în data de 10 mai 2017, începând cu ora 10 la sediu Primariei oraşului Petila din strada Republicii nr. 196. Dosarele de înscriere pentru participarea la concurs se depun la Primaria orasului Petrila pâna in data 02 mai 2017, ora 15.

 

Bibliografia pentru postul de inspector debutant:

-Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata;

-Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata;

-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici , republicata;

-Legea 98/2016 privind achizitiile publice

-HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

 

Acte necesare: dosar, act de identitate, formular de înscriere la concurs, diploma de studii, copie dupa carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor, cazier judiciar, adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfaşurat activitati de politie politica, declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani. Toate documentele solicitate vor fi prezentate în copii şi original sau în copii legalizate.

Relatii suplimentare  şi bibliografia la sediul Primariei oraşului Petrila sau telefon 0254/550977 sau 550760.

 

 

 

PRIMAR

   JURCA VASILE