Publicatie Aprilie

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

NOVAC PAVEL

28

BOGHEAN MAGDA

26

30.03.2017

08.04.2017

 

         În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

Anunt pentru cetatenii orasului

Avand in vedere faptul ca data de 31 martie 2017 reprezinta termenul de plata la care se acorda

 bonificatia de 10%, aprobata de Consiliul Local al Orasului Petrila pentru plata integrala  pe anul in

curs a impozitului cladiri, terenuri si mijloace de transport.

Va aducem la cunostinta ca in data de 25 martie, Serviciul taxe si impozite are program 8.00 -14.00

 

Primarul Orasului Petrila

ec. Jurca Vasile

Informare

 

INFORMARE

 

 

 

 

         Primaria orasului Petrila aduce la cunostiinta beneficiarilor si potentialilor beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole potrivit solicitarii emise de Ministerul Afacerilor Interne  nr. 2.719/16.03.2017, privind disponibilitatea materialelor informative publicate pe site-ul M.A.D.R. , respectiv : http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html .

         Totodata, va informam ca Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (O.J.F.I.R.) desfasoara o campanie de informare destinata potentialilor beneficiari ai masurilor active din PNDR .

         In acest sens, potentialii beneficiari sunt asteptati in data de 29.03.2017 la Casa de cultura a orasului Petrila, ora 11,00  la o intalnire cu reprezentantii O.J.F.I.R. Hunedoara in vederea prezentarii masurilor active din PNDR .  

 

 

        

 

          

                                                                                            Petrila,

                                                                                        17.03.2017

 

 

 

 

PRIMAR,

VASILE JURCA

Anunt – negociere directa 21.03.2017, ORA 11.00

NR. 6790 / 2017

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA NEGOCIERE DIRECTA IN DATA DE 21.03.2017, ORA 1100

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Orasului Petrila – Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii –  cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact –  Ing.Jr. Lang Mihaela.

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitatiei publice il constituie concesionarea a 15 parcele de teren in suprafata de 14 mp respectiv 15 mp, terenuri situate in fata pavilionului 18, str. Parangului, orasul Petrila, in vederea construirii unor magazii pentru depozitarea de combustibil solid.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la sediul Primariei orasului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7. 

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentatiei este 10 lei, se va achita la caseria unitatii sau prin OP.

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.03.2017, ora 1500

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.03.2017, ora 1500

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Petrila cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala,Managementul Calitatii, camera 7.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.03.2017 ora 1100  Primaria Petrila str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie  nr.35, judetul Hunedoara, cod postal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instantei sunt mentionate in documentatia de atribuire.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.03.2017

 

 

 

PRIMAR

JURCA VASILE

Anunt “NEGOCIERE DIRECTA IN DATA DE 22.03.2017, ORA 11.00”

NR. 6748/2017

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA NEGOCIERE DIRECTA IN DATA DE 22.03.2017, ORA 1100

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Orasului Petrila – Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii –  cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact –  Ing.Jr. Lang Mihaela.

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitatiei publice il constituie concesionarea a 15 parcele de teren in suprafata de 14 mp respectiv 15 mp, terenuri situate in fata pavilionului 16, str. Parangului, orasul Petrila, in vederea construirii unor magazii pentru depozitarea de combustibil solid.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la sediul Primariei orasului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7. 

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentatiei este 10 lei, se va achita la caseria unitatii sau prin OP.

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.03.2017, ora 1500

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.03.2017, ora 1500

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Petrila cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala,Managementul Calitatii, camera 7.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17.03.2017 ora 1100  Primaria Petrila str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie  nr.35, judetul Hunedoara, cod postal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instantei sunt mentionate in documentatia de atribuire.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.03.2017

 

 

 

PRIMAR

JURCA VASILE

Publicatie

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

MUNTEAN LUCIAN

30

DĂNILĂ LARISA

23

08.03.2017

17.03.2017

2

TIMANOVSZKI R[ZVAN

23

GRIGORE LAURA

28

09.03.2017

18.03.2017

 

         În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

Anunt licitatie

NUNT

PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN DATA DE 29.03.2017, ORA 10.00

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
Consiliul Local al Orașului Petrila – Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității – cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact – Ing.Jr. Lang Mihaela.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Obiectul licitației publice îl constituie concesionarea terenului în suprafață de 20 mp, evidențiat în CF nr. 63483 – Petrila, situat în Petrila, strada Republicii, în vederea desfășurării de activități comerciale.
3. Informații privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:Documentatia de atribuire se va obține contra-cost, de la Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Documentația de atribuire se va obține contra-cost, de la sediul Primăriei orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentației este 10 lei, se va achita la caseria unității.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2017, ora 15.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2017, ora 09.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Petrila cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.03.2017 ora 10.00, Primăria Petrila, str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie nr.35, județul Hunedoara, cod postal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de atribuire.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.03.2017.
PRIMAR
JURCA VASILE