Publicatie

Nr. crt. Numele si prenumele sotului Vârsta sotului Numele si prenumele sotiei Vârsta sotiei Data depunerii declaratiei 

1         GHEORGHE VIRGIL            36                 NITESCU CRISTINA              30   20.10.2016 

2         AMZA LUCIAN                    39                 ISTRATE LOREDANA             32   20.10.2016

Data casatoriei 29.10.2016

 

În temeiul articolului 283, alin.2 i art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codulș

Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are

cuno tin ă de existen a unei piedici legale, ori dacă alte cerin e ale legii nu suntș ț ț ț

îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea

se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afi ării prezentei publica ii.

Anunt selectie parteneri POCU – infiintare G.A.L. Petrila

ANUNȚ DE PARTICIPARE PROCEDURA DE SELECTIE PARTENERI

Nr. 32119/21.10.2016

Constituirea Parteneriatului pentru “Grupul de Actiune Locala Petrila – GAL Petrila”

 

Data publicării anunţului: 21.10.2016

 

Consiliul local al  Orasului Petrila cu sediul in Petrila , str. Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara vă invită să participați la procedura selectie parteneri privati in vederea realizarii proiectului  “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” orase/ municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori”.

Procedura aplicată : conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,Ghidul Solicitantului – condiții generale (POCU 2014-2020) si Ghidul Solicitantului – condiții specifice (POCU 5.1)

Sursa de finanțare a proiectului care va fi depus spre finantare: Programul Operational Capital Uman, ; Obiectiv Tematic 9-Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare; Prioritatea de investitii 9.vi:Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii; Axa prioritara 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific- 5.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate(roma si non-roma)din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea masuri/operatiuni integrate in contextual mecanismului de DLRC.

 

Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

Obiectivul specific:reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului este desfasurarea tuturor activitatilor in scopul realizarii SDL in contextual mecanismului de DLRC.

Partenerii vor participa in functie de declaratia de interese la toate activitatile proiectului.

Activitatile care se vor desfasura in cadrul proiectului:

1.Activitatea cadru  I:  Înființarea noului GAL pentru perioada de programare 2014-2020

2.Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate

3.Activitatea cadru  III:  Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

4.Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse organizația/organizațiile selectate au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului;

 

Criterii de evaluare:

1.Entitatea să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului

2.Entitatea sa-si dovedeasca motivatia pentru a se implica intr-o interventie DLRC si sa propuna experti cu experienta in acest sens.

Criteriul 1 este eliminatoriu.

Criteriile vor fi atribuite distinct pentru entitatile cu activitati cu scop patrimonial si fara scop patrimonial.

Experienta va fi dovedita prin CV, Contracte, Recomandari,Diplome.

Dosarele de candidatura se vor depune in scris, intr-un exemplar si vor contine toate documentele relevante pentru a raspunde criteriilor de evaluare.

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura: 04.11.2016 ora 12:00;

Data limita pentru solicitarea si raspunsul la  clarificari: 29.10.2016

Adresa la care se transmit si deschid dosarele: Petrila, str. Republicii nr. 196, jud. Hunedoara

Data si ora deschiderii dosarelor : 04.11.2016 ora 14:00;

Criteriul de atribuire: cel mai mare punctaj obtinut

Rezultatul procedurii va fi anunțat în scris.

Contact: Mariana Panduru , tel : 0254.550.760,

                                                  e-mail : achizitii.petrila@yahoo.com,

                                                  fax. 0254.550.977

 

PRIMAR,

VASILE JURCA

 

 

procedura-selectie-parteneri-pocu-5-1-1petrila

Anunt – termen proiect finantare

Mai sunt disponibile 3 zile pana in data de 19.10.2016 pentru cei interesati sa depuna cereri pentru un proiect de finantare nerambursabila in valoare de 40000 euro la primaria Petrila in vederea unei idei de afaceri.

Va asteptam pe toti cei interesati sa isi deschida o afacere pentru a va oferi consultanta.

Publicatie casatorii

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

PARASCHIV BENIAMIN

21

BOHAI ALINA

25

13.10.2016

22.10.2016

2

FALKA CIPRIAN

29

MINCU RALUCA

29

13.10.2016

22.10.2016

3

TIMĂNARU GHEORGHE

36

DOBREA CRISTIANA

38

13.10.2016

22.10.2016

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

          În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.