Publicatie 16 septembrie

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

DOGARU VALENTIN

24

POPA MIHAELA

23

15.09.2016

24.09.2016

2

MOISĂ VASILE

26

BLAG ANDREEA

23

15.09.2016

24.09.2016

3

TITIANU CĂTĂLIN

35

SONCOLIOS LARISA

29

15.09.2016

24.09.2016

 

          În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

Publicatie

Având în vedere că potrivit prevederilor articolului 283 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, ofițerul de stare civilă are obligația de a dispune  publicarea declarației de căsătorie, prin afișare într-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria, vă solicităm a face public următorul tabel nominal cuprinzând persoanele care și-au depus actele la S.P.C.L.E.P. Petrila – compartiment stare civilă, în vederea căsătoriei:

 

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

STOICA CRISTIAN – MARCEL

24

BOBOC MELINDA – ROXANA

24

08.09.2016

17.09.2016

2

CALOTESCU CRISTIAN

23

DOGARIU CERASELA

20

08.09.2016

17.09.2016

3

GRECEA GHEORGHE

28

RUS FLORICICA

20

08.09.2016

17.09.2016

4

RETEGAN VLAD – ILIE

34

AFRĂSÎNEI ANA- MARIA

22

08.09.2016

17.09.2016

5

VLĂSCEANU MIRCEA

36

REISZ CLAUDIA

35

08.09.2016

17.09.2016

6

GHEORGHITĂ RADU

27

KISS OXANA

22

08.09.2016

17.09.2016

 

          În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

Anunt

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 03.10.2016, ORA 1000

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Orasului Petrila – Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii –  cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact –  Ing.Jr. Lang Mihaela.

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitatiei publice il constituie concesionarea terenului in suprafata de 500 mp,  situat in orasului Petrila, str. Jiet, parcela A1-P7, evidentiat in CF 61843 Petrila, judetul Hunedoara, in vederea construirii unei locuinte.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7..

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la sediul Primariei orasului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7. 

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentatiei 10 lei, se va achita la caseria unitatii.

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2016

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.10.2016, ora 0900

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Petrila cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala,Managementul Calitatii, camera 7.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.10.2016 ora 1000  Primaria Petrila str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie  nr.35, judetul Hunedoara, cod postal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instantei sunt mentionate in documentatia de atribuire.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.09.2016.

 

 

 

PRIMAR

JURCA VASILE