Anunt important

 

 

ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA ROAGĂ BENEFICIARII PROGRAMULUI POAD 2016 SĂ SE PREZINTE URGENT LA SEDIUL DIN STRADA 8 MARTIE-PARTER ÎN VEDEREA RIDICĂRII ALIMENTELOR, ZILNIC, DE LUNI PÂNĂ VINERI, INDIFERENT DE CATEGORIA DE BENEFICIARI DIN CARE FAC PARTE, AVÂND ASUPRA LOR DOCUMENTE ÎN ORIGINAL

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

HELJIU SUSANA

 

 

 

Publicatie

PUBLICAȚIE

 

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

BOGDAN REMUS

29

TRUTA SORINA

33

20.07.2016

29.07.2016

2

KUSNYARIK LUIGI

18

PARASCHIV ADRIANA

18

21.07.2016

30.07.2016

3

ARMENCIA CĂTĂLIN

45

CIMPOI DANIELA

43

21.07.2016

30.07.2016

4

PARASCHIV IOAN

34

SIMION MIHAELA

25

21.07.2016

30.07.2016

5

DRĂGHIEA CĂLIN

25

MATEI ELENA

25

21.07.2016

30.07.3016

6

REFAN RODIAN

32

GHIUJAN ELENA

31

21.07.2016

30.07.2016

 

          În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată,

orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici

legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază,

în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

 

 

          ȘEF SERVICIU                                        Ofițer  stare civilă

       DOBRICĂ DANIELA                                    Avram Violeta

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

 

Primăria Oraşului Petrila anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunităţilor marginalizate (non-rome), localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu). În acest mod, proiectele care urmează să fie finanţate în cadrul Obiectivului specific 4.2. sunt menite să contribuie şi la implementarea Pachetului Anti-Sărăcie, promovat de Guvernul României. Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile:

– O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

– H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

–    METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

1. Obiectivul specific al apelului de proiecte

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate

2.Obiectivul general al proiectului

Îmbunătăţirea calităţii vieţii a locuitorilor din comunităţile marginalizate din oraşul Petrila – zona „Tunel-Cap linie Lonea”

 

3. Scopul cererii de finanţare:

Obţinerea finanţării nerambursabile în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii a locuitorilor din zona zona „Tunel-Cap linie Lonea”

4. Principalele activităţi ale proiectului sunt:

Activitatea 1 : Intervenţii in domeniul educaţiei

Activitatea 2:   Intervenţii in domeniul ocupării forţei de munca

Activitatea 3: Intervenţii in domeniul dezvoltării / furnizării de servicii sociale medicale / medico-sociale

Activitatea 4 : Intervenţii in domeniul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ( inclusiv reabilitarea locuinţelor şi/sau legalizarea asigurării de utilităţi)

Activitatea 5: Intervenţii in domeniul acordării de asistenta juridica pentru reglementari acte – acolo unde este cazul

Activitatea 6: Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate

Detaliile privind activităţile cadru şi acţiunile aferente acestora, care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice Dezvoltare Locală Integrată în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020

5. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicaţi partenerul/partenerii:

Conform Notei justificative elaborată de candidaţi (Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale) care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

Referitor la activităţile prevăzute in cadrul proiectului partenerii se vor implica in aceste activităţi in funcţie de specificul fiecăruia astfel:

Activitatea 1 : Intervenţii in domeniul educaţiei

Activitatea 2:   Intervenţii in domeniul ocupării forţei de munca

Activitatea 3: Intervenţii in domeniul dezvoltării / furnizării de servicii sociale medicale / medico-sociale

Activitatea 4 : Intervenţii in domeniul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ( inclusiv reabilitarea locuinţelor şi/sau legalizarea asigurării de utilităţi)

Activitatea 5: Intervenţii in domeniul acordării de asistenta juridica pentru reglementari acte – acolo unde este cazul

Activitatea 6: Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate

6. Valoarea proiectului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăşi echivalentul în lei a maxim 6 mil euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2016. Detaliile privind Cofinanţarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 ) în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020. Bugetul estimativ al proiectului este de 6.000.000 euro (se va definitiva ulterior valoarea cererii de cu partenerii din proiect in funcţie de activităţi) finanţare impreună

 

7. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit

pentru fiecare criteriu în parte)

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Primăriei Oraşului Petrila:

• Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)

• Fişa partenerului (Anexa 2)

Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie integral completate.

In Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului (cf. Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020.

Candidaţii vor prezenta şi documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează:

1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate

prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu

temele şi activităţile la care doreşte să fie partener;

2. Contract de finanţare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul

activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost

implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene;

3. Situaţiile financiar -contabile (balanţă, bilanţ contabil)  din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.

Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal;

2. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin

POCU menţionate la punctul 2.1.1. (b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;

3. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării;

4. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;

6. Nota justificativă (conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale) care va fi însoţită de:

Fisele de post si CV-urile în format Europass ale persoanelor propuse ca personal implicat in proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care persoana este propusa în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de către aceasta; Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

Aceste documente se prezintă în original

Candidaţii vor depune la Secretariatul Primăriei Oraşului Petrila, Str. Republicii, nr.196, județul Hunedoara, documentaţia solicitată, începând de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08 august 2016, ora 10°°.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidaţilor conform Anexei 4.

Condiţie de eligibilitate pentru parteneri conform cu Ghidul Solicitantului

In cazul actorilor cu expertiză relevantă pentru acţiunile selectate, este obligatorie respectarea următoarelor condiţii, funcţie de activitatea pe care o vor desfăşura în cadrul proiectului:

❖    Domeniul ocuparea forţei de muncă

o furnizorii de formare profesională şi centrele de evaluare a competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal trebuie să fie autorizaţi conform legii

o furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă trebuie să fie acreditaţi în condiţiile legii

o agenţiile de muncă temporară nu sunt eligibile pentru a solicita finanţare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte[1];

❖    Domeniul social

o   furnizorii de servicii sociale să fie autorizaţi conform legii

❖    Domeniul medical

o   furnizorii de servicii medicale/socio-medicale să fie autorizaţi conform legii

❖    Domeniul educaţie

o Pentru propunerile de proiecte care vizează activitatea 1 – servicii educaţionale este obligatorie participarea în proiect, a unei instituţii publice de învăţământ acreditate din reţeaua naţională (ISCED 0-2) din judeţul de unde se află comunitatea marginalizată.

Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

 

Evaluarea candidaţilor:

Candidaţii declaraţi admişi vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 5). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.

8. Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 4/PI 9.ii/OS 4.2″, la Secretariatul Primăriei Oraşului Petrila, Str. Republicii nr. 196 județul Hunedoara.

9. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primăriei printr-un anunţ , care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

10. Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Primăria Oraşului Petrila ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 1 zi  de la data publicării listei pe site-ul primăriei, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în aceeasi zi  .

11. 11. Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la tel. 0254550760 e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com

Calendarul procedurii de selecţie: 

Depunere documentaţie 08 august 2016 – termen limită

Evaluare documentaţie 09 august – 16 august 2016

Anunţ candidaţi admişi 17 august 2016

Depunere contestaţii 17 august-18 august 2016

Soluţionare contestaţii 19 august – 22 august 2016

Afişare rezultat final 23 august 2016

Anexe:

Anexa 1 – model Scrisoare de intenţie

Anexa 2 – model Fisa partener *

Anexa 3 Acreditări/autorizări in conformitate cu prevederile obligatorii din Ghidul Solicitantului

• copie in conformitate cu originalul

Anexa 4 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 5- Grila evaluare si selectare a ofertanţilor

Notă

* Un partener nu poate încheia mai mult de două parteneriate în cadrul unui apel de proiecte 

PRIMAR

JURCA VASILE

METODOLOGIE PRIVIND SELECŢIA PARTENERILOR, ENTITĂŢI PRIVATE, PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI STRUCTURALE NERAMBURSABILE

 

Art.l. Obiectiv şi cadru general aplicabil

• Primăria Oraşului Petrila organizează selecţia partenerilor, entităţi private, pentru participarea la proiecte finanţate in cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate

• In conformitate cu dispoziţiile art. (23) şi (24) din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile articolului 31, alin. (5) şi (6) din Ordinul MFP nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

• Selecţia partenerilor privaţi se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu cele ale prezentei metodologii. Nu fac obiectul prezentei metodologii universităţile şi nici organizaţiile neguvernamentale internaţionale specializate în domeniul educaţional.

• In aplicarea metodologiei de selecţie a partenerilor, entităţi private, se vor respecta şi prevederile cuprinse în Ghidul Solicitantului (criterii de eligibilitate, criterii de selecţie etc), aplicabile fiecărui proiect în parte.

• Selectarea ca partener într-un proiect care se va depune spre finanţare nu generează obligaţii în sarcina Primăriei Oraşului Petrila sau a celor selectaţi, decât în măsura în care proiectul a fost contractat şi doar pentru elementele convenite în acordul de parteneriat.

 

Art.2. Etapele de desfăşurare a selecţiei dosarelor depuse

• O entitate privată trebuie să depună câte un dosar de candidatură, pentru fiecare proiect la care doreşte să fie partener.

• In vederea selecţiei unui partener vor fi parcurse următoarele etape:

• înscrierea participanţilor/candidaţilor

• Evaluarea dosarelor individuale de participare.

• Anunţarea şi publicarea rezultatelor

• Soluţionarea contestaţiilor

Art.3. Depunerea dosarelor de candidatură

• Anunţul de selecţie va fi difuzat prin intermediul afişării acestuia pe pagina oficială de wcb a instituţiei, respectiv www.petrila.ro 

• Anunţul de selecţie va cuprinde:

• data limită de depunere a dosarelor de candidatură;

• axa de intervenţie în care se va depune proiectul;

• tema proiectului;

• obiectivele generale,

• principalele activităţi preconizate;

• principalele activităţi in care va fi implicat partenerul de proiect;

• criteriile de selecţie a partenerilor entităţi private.

3.3.   Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Primăriei Oraşului Petrila str. Republicii nr. 196 județul Hunedoara

Art.4. Conţinutul dosarului de participare

4.1.   Documente de funcţionare a entităţii:

• Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;

• Certificatul de înregistrare fiscală.

• Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani;

• Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi.

4.2.   Documente specifice:

• Declaraţie de eligibilitate, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului. Condiţii generale (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);

• declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;

• Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);

(4)     Documente relevante, care să ateste capacitatea entităţii private de a implementa

activităţile din proiect pentru care va fi selectată;

(5)   CV-urile Europass în limba română ale personalului propus de entitatea privată pentru a fi

implicat în activităţile proiectului;

4.3.   Comisia de evaluare poate solicita şi alte documente justificative relevante.

Art. 5. Componenţa comisiei de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor

• Comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie în baza prezentei metodologii, cu scopul exclusiv de a analiza şi evalua dosarele de participare, respectiv contestaţiile, primite din partea potenţialilor parteneri, entităţi private.

• Comisia de evaluare are următoarea componenţă:

• un preşedinte;

• 2 membri;

• un secretar.

5.3.  Atribuţiile Comisiei de evaluare sunt:

• asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii parteneri, entităţi private;

• analizează conformitatea dosarelor individuale de participare;

• evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare;

• întocmeşte procesul verbal al concursului de selecţie a dosarelor individuale de participare

• comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale.

5.4 Constituirea şi componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:

(1). Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie în baza prezentei metodologii, cu scopul exclusiv de a analiza şi evalua contestaţiile primite din partea potenţialilor parteneri, entităţi private, ca urmare a comunicării rezultatelor finale ale evaluării dosarelor individuale.

(2). Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarea componenţă:

• un preşedinte;

• 2 membri;

• un secretar.

Art.6. Evaluarea dosarelor

• Depunerea dosarelor după termenul limită anunţat, sau lipsa unor elemente din dosar, conduc la respingerea entităţii private respective.

• Dosarele se analizează atât din punct de vedere al eligibilităţii entităţii private, cât şi din punct de vedere al calităţii candidaturii.

6.3. Pe baza punctajelor acordate de către comisia de evaluare, entitatea privată va fi declarată admisă sau respinsă, ca partener.\

Art.7. Anunţarea şi publicarea rezultatelor

Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare se face în 17 august 2016, prin publicarea acestora pe site-ul Primăriei Oraşului Petrila, fiind disponibile şi la avizierul instituţiei.

Art.8. Soluţionarea contestaţiilor

8.1 In situaţia în care, ca urmare a desfăşurării procesului de selecţie, participanţii nu sunt mulţumiţi de rezultatul comunicat de Comisia de evaluare, aceştia pot formula contestaţii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare şi selecţie.

• Contestaţiile depuse vor fi soluţionate cu celeritate, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

• Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul instituţiei şi prin afişarea la avizierul instituţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE

 

Anexa 1

 

SCRISOARE DE INTENŢIE

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman ce urmează a fi depus de către Primăria Oraşului Petrila

 

în urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanţare pe Axa

 

prioritara ________ din POCU _________________________ (denumirea organizaţiei) îşi exprimă intenţia de a participa ca partener în cadrul unui proiect cu tema:

(se vor alege teme din cele propuse de Primăria Oraşului Petrila) la activităţile:

Precizăm că _______________________________________ (denumirea organizaţiei) se încadrează în

 

categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Axa prioritara…'…

 

în cadrul acestor activităţi ne propunem să aducem următoarea contribuţie:

 

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea activităţilor unui proiect din POCU.

 

Declar pe proprie răspundere că:

 

  1. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;

 

  1. Nu figurăm în evidenţele fiscale cu restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu avem datorii fiscale;

Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptaţi ca organizaţia noastră să devină partener în cadrul unui proiect cu tema şi activităţile menţionate.

 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal                                                                     Data

 

 

 

Semnătura

 

Ştampilă

 

 

Anexa 2

 

 

FIŞA PARTENERULUI

 

 

 

 

Denumire organizaţie

 

 

 

 

 

Acronim

 

 

 

 

 

Cod de înregistrare fiscală

 

 

 

 

 

Număr de înregistrare în Registrul

 

 

Comerţului

 

 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi

 

 

Fundaţiilor

 

 

Anul înfiinţării

 

 

 

 

 

Cifra de afaceri

pentru ultimii 3 ani

 

Date de contact(adresă, tel., fax, e-mail)

 

 

Persoana de contact(nume, poziţia în

 

 

organizaţie)

 

 

 

 

 

Tema de proiect pentru care aplica

Se Va Trece Una Din Temele Propuse De Către Primăria Oraşului Petrila

 

 

 

Descrierea activităţii organizaţiei,

Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de activitate al organizaţiei se regăseşte

 

relevantă pentru acest proiect

prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării

 

proiectului, conform cu tema şi activităţile la care doriţi să fiţi partener

 

 

 

Depunerea

Vă rugăm să precizaţi pentru ce fel de servicii, activităţi din Ghid aveţi acredi

 

acreditărilor/autorizărilor

tare / autorizare

 

 

 

Activitatea /activităţile din cadrul

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a dumneavoastră în activităţile

 

proiectului în care doriţi să vă implicaţi

proiectului în eventualitatea implementării unui proiect cu tema aleasă de

 

ofertant

 

(conform Ghidului)

 

 

 

Resurse umane

Se va trece nr. total de angajaţi, din care personalul relevant pentru

 

 

implementarea activităţilor în care ofertantul doreşte să se implice si pe care le-

 

 

a menţionat mai sus

 

Finanţări anterioare (informaţii şi detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă primită în ultimii ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri publice sau alte surse financiare de către partener)

 

Pentru fiecare proiect relevant, menţionaţi:

 

Titlul proiectului (conform contractului de

 

finanţare)

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia

 

finanţatoare)

 

Calitatea avută în cadrul proiectului

 

(solicitant sau partener)

 

Obiectivul proiectului

 

 

 

Stadiul implementării proiectului

Implementat sau in curs de implementare

Rezultatele parţiale sau finale ale

 

proiectului

 

 

 

Valoarea totală a proiectului

 

 

 

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local,

 

surse externe nerambursabile, surse

 

externe rambursabile)

 

Numele instituţiei finanţatoare

 

 

 

 

Notă

 

Rubricile vor fi integral completate. Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea şi asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal                                                                  Data

 

 

Semnătura

 

Ştampila

 

 

Anexa 4

 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICAREA CANDIDAŢILOR

 

 

 

Criteriu calificare

DA

NU

1.

Conformitatea documentelor

 

 

 

 

 

Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul anunţ de

 

 

selecţie

 

 

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul Primăriei Oraşului Uricani

 

 

 

 

 

Documentele date ca model sunt integral şi corect completate

 

 

 

 

 

2.   Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităţilor proiectului

 

 

 

 

 

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare

 

 

implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener

 

 

A participat în calitate de partener sau beneficiar in cadrul proiectelor finanţate din Fonduri

 

 

Europene

 

 

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect

 

 

 

 

 

Are autorizare/acreditare pentru serviciile/activităţile propuse in proiect

 

 

 

 

 

 

3.

Conduita candidatului

 

 

 

 

 

Nu este subiect al unui conflict de interese

 

 

 

 

 

Şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are

 

 

datorii fiscale*

 

 

 

*cu excepţia datoriilor rezultate din nerambursarea la termen a cererilor de plată/rambursare depuse pentru proiectele finanţate din fonduri europene

 

 

 

Notă

 

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica "DA"

 

 

Anexa 5

 

 

GRILA EVALUARE SI SELECTARE A OFERTANŢILOR

 

 

 

 

 

 

Criterii de selecţie

 

Punctaj

 

 

 

 

 

 

maxim

1. Capacitatea operaţională şi financiară

 

45 puncte

1.1

Resurse umane

 

 

 

25

 

Numărul de persoane cu experienţă în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi

10

 

pentru activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare).

 

 

1 – 2  persoane

 

– 5 puncte

 

 

 

Mai mult de 3 persoane    – 10 puncte

 

 

 

Evaluarea calitativă a experienţei din CV^

 

15

 

Nivel scăzut (experienţă de până la un 1 an)

–  5 puncte

 

 

Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 1 şi 3 ani ) – 10 puncte

 

 

Nivel înalt (experienţă mai mare de 3 ani)

– 15 puncte

 

1.2

Situaţia financiară (media cifrei afaceri în ultimii 3 ani) doar pt societatile comerciale

20

 

·

până la 10.000 euro

– 5 puncte

 

20

 

·

între 10.000 si 50.000 euro – 10 puncte

 

 

 

·

peste 50.000 euro

– 20 puncte

 

 

2. Capacitatea profesională

 

 

 

30 puncte

2.1

Dovada implementării unor proiecte cu finanţare europeană

15

 

· 1 proiect

– 5 puncte

 

 

 

· Intre 2 si 5 proiecte

– 10 puncte

 

 

 

· Mai mult de 5 proiecte – 15 puncte

 

 

2.2

Dovada experienţei de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului

15

 

• Intre 6 luni si 1 an – 5 puncte

 

 

 

· Intre 2 si 5 ani

– 1 0

puncte

 

 

 

· Mai mult de 5 ani – 15 puncte

 

 

3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului

 

25 puncte

3.1

Numărul de activităţi principale în care partenerul doreşte să se implice

25

 

·

1 activitate

– 5 puncte

 

 

 

·

2 activităţi

– 1 0 puncte

 

 

 

·

3 activităţi

– 15 puncte

 

 

 

·   Mai mult de 3 activitati – 25 puncte

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

100 puncte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă

 

  • Prin activităţi principale se înţeleg acele acţiuni care au drept rezultat nemijlocit obţinerea output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.

 

  • Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică a punctajelor experţilor prezentaţi în ofertă.

 

 

 

COD PORTOCALIU

COD PORTOCALIU

Meteorologii au emis o primă avertizare cod portocaliu de ploi torenţiale, valabilă de vineri, 15 iulie, ora 18.00 şi până sâmbătă, 16 iulie, la ora 10.00, fiind vizate judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj.

Potrivit ANM, “în vestul şi nordul Olteniei, Banat şi sudul Crişanei, gradul de instabilitate atmosferică va fi foarte ridicat, iar local se vor cumula cantităţi de apă de peste 60 l/mp şi izolat peste 90 l/mp”.

A doua avertizare cod portocaliu de ploi torenţiale intră în vigoare sâmbătă, 16 iulie, ora 15.00 şi este valabilă până duminică, 17 iulie, ora 06.00, fiind vizate judeţele Arad, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj şi Vâlcea. Meteorologii avertizează că ploile vor avea caracter torenţial, iar cantităţile de apă vor depăşi local 70 l/mp.

z1 z2

Cerere pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere a copilului si indemnizatiei lunare

Descarcare PDF pentru completat—>>>>>> Cerer_prel_rel_ICC

 

__________________________________________________________________________
|       MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI     AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU   |
|       SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE            PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ |
|______________________________________________________________________________|
 
                                     CERERE
                                     pentru
               prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului
                          şi plata indemnizaţiei lunare
 
                      Doamnă/Domnule director al A.J.P.I.S
 
    Subsemnatul/a
 ______________________________________________________________________________
| A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI                                        |
|                                                                              |
| Nume |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|                                                                              |
| Prenume  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|                        _                _                                    |
| Cetăţenie             |_| Română sau   |_| (ţara) …………………..    |
|                                                                              |
| CNP                           Act identitate*)                               |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|        Seria |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_| |
|                                                                              |
| eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  la data de |_|_|_|_|_|_|        |
|                                                          (zz)(ll)(aa)        |
| ____________________________________________________________________________ |
|| *) Pentru cetăţenii români:    | *) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: ||
|| BI – buletin de   P – paşaport | PST – permis de şedere   CR – carte de    ||
||      identitate                |       temporară               rezidenţă   ||
|| CI – carte de                  | PSTL – permis de şedere  CRP – carte de   ||
||      identitate                |        pe termen lung          rezidenţă  ||
|| CIP – carte de                 | DI – document de               permanentă ||
||       identitate               |      identitate                           ||
||       provizorie               |                                           ||
||________________________________|___________________________________________||
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI:                   |
|                                                                              |
| Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|                                                                              |
| Nr. |_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_| Apart. |_|_|_|_| Sector |_||
|                                                                              |
| Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| A3. SOLICITANTUL ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI:|
_           _                                                               |
| |_| NU      |_| DA, în localitatea _______________________ ţara ____________ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| A4. ADRESA DE REŞEDINŢĂ SAU CORESPONDENŢĂ A SOLICITANTULUI:                  |
|                                                                              |
| Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|                                                                              |
| Nr. |_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_| Apart. |_|_|_|_| Sector |_||
|                                                                              |
| Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| A5. DATE DE CONTACT:               Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                                              |
| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Fax     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                                              |
| E-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________________________________|
 
    Vă rog să aprobaţi:
     _
    |_| Prelungirea concediului de creştere a copilului şi a plăţii
        indemnizaţiei aferente
     _
    |_| Reluarea concediului de creştere a copilului şi a plăţii
        indemnizaţiei aferente
 ______________________________________________________________________________
| B. MODALITATEA DE PLATĂ                                                      |
|  __                                                                          |
| /  \ Mandat poştal                                                           |
| \__/                                                                         |
|                 Nume                                                         |
|                 titular   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|  __             cont                                                         |
| /  \ În cont    Număr                                                        |
| \__/ bancar     cont      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
                  bancar                                                       |
|                 Deschis                                                      |
|                 la banca  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|  __                                                                          |
| /  \ Altele …………………………………………………..      |
| \__/                                                                         |
|______________________________________________________________________________|
 
                Data                         Semnătura solicitantului
           ______________                 _____________________________
 
                              —————