INFORMAŢII CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016

 

I-IMPOZIT/TAXĂ CLĂDIRI

 

            Începând cu anul 2016 impozitul pe clădiri se stabileşte şi-n funcţie de destinaţia acestora, existând următoarele categorii:

       -Clădirea rezidenţială este o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.

       -Clădirea nerezidenţială –este  orice clădire care nu este rezidenţială.

       -Clădirea cu destinaţie mixtă este clădirea folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;

       -Clădirile-anexe sunt clădirile situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea.

         Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri rezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii, la Serviciul Impozite şi Taxe Locale până la data de 31 martie 2016 inclusiv

         Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le au în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora , la Serviciul Impozite şi Taxe Locale până la data de 31 martie 2016 inclusiv

         Formularele cu  declaraţiile ce trebuie depuse se distribuie în mod gratuit la Serviciul Impozite şi Taxe Locale sau se pot descărca  de pe site-ul instituţiei www.orasulpetrila.ro, sectiunea Taxe şi impozite.

 

         Modul de stabilire a impozitului pe clădiri este următorul:

 (1)-Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,09% asupra valorii impozabile a clădirii.

                   Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

 

Valoarea impozabilă

– lei/m2

Tipul clădirii

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1.000

600

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic

200

175

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

125

75

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

    

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

          Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

         Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localităţii

Coeficient de corecţie pentru rangul III

A

2,30

B

2,20

C

2,10

D

2,00

 

             În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

            Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

                           a)-cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

                  b)-cu 30%. pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

                  c)-cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

 În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

(2)-Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

                      a)-valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

                      b)-valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

                      c)-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate în cazul clădirilor rezidenţiale.

           Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 

        (3)-În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nici o activitate economică, impozitul se calculează  ca şi în cazul clădirilor rezidenţiale

Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

             a)-în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează ca şi în cazul clădirilor rezidenţiale;

              b)-în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează şi în cazul clădirilor nerezidenţiale.

 

  (4)- Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

 

   (5)-Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1%, asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 

     (6)-În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

 

 

    Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

                             a)-ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

                             b)-valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

                              c)-valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

                              d)-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

                              e)-în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

                              f)-în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

             Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Aceste prevederile nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

              În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 

Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

         Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

                   a)-pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

                  b)-pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;

                  c)-pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.

Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele Serviciului Impozite şi Taxe Locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

           În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

          În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

           În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.

În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la Serviciul Impozite şi Taxe Locale lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.

Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

 

                 

Taxa pe clădiri se datorează doar de către persoanele juridice, pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

               -Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% .

               -Impozitul pe clădiri, datorat de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

               -În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza administrativ-teritorială a oraşului Petrila, bonificaţia se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

   Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă (în anul 2016 până la 25.februarie inclusiv.

                  

         În anul 2016 se pot aproba următoarele scutiri la plata impozitului pe clădiri

1.Scutiri aprobate  prin noul Cod Fiscal pentru:

a)-clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;

         b)-clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

 c)-clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

  d)-clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;

 e)-clădirile funerare din cimitire şi crematorii;

 f)-clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

  g)-clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 h)-clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;

  i)-clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;  

 j)-clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

  k)-clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

  l)-clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;

 m)-clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

     n)-clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

                 o)-clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

                 p)-clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

                   q)-clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

                   r)-clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

                    s)-clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

                     t)-clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

                     u)-clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

                      v)-clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;

                      w)-clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.

2.Scutiri ce se pot aproba de către Consiliul Local:

              a)-clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale se scutesc de la plata impozitului/taxei in procent de 100%.;

                b)-clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, se scutesc de la plata impozitului/taxei in procent de 100%.;

                c)-clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, se scutesc de la plata impozitului/taxei in procent de 100%.;

                d)-clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrative, se scutesc de la plata impozitului/taxei in procent de 100%.;

                  e)-clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se scuteste de la plata impozitului/taxei in procent de 100% (pt. Eroi ai Revolutiei din 1989);

                 f)-clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, se reduce de la plata impozitului/taxei in procent de 50%;

                 g)-clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat. Procentul de scutire se va stabili odată cu elaborarea schemei de ajutor de stat/minimis;

               Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute menţionate  se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

             În celelalte cazuri   scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute menţionate  se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017, persoanelor care depun documente justificative  la Serviciul Impozite şi Taxe Locale în anul 2016

   Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

              Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

I-IMPOZIT/TAXĂ TEREN

 

            Începând cu anul 2016, se va percepe impozit şi pe terenul ocupat de construcţii.

În cazul proprietarilor de apartamente din blocurile de locuit, se va percepe taxă pe teren, în funcţie de cota indiviză pe care o deţine în folosinţă fiecare. Data scadenta  de plată a taxei pe teren este 25.02.2015 inclusiv. Taxa pe teren  se va percepe şi de la proprietariide garaje situate pe terenuri concesionate şi/sau închiriate.

Pe lângă terenurile înregistrate în Registrul Agricol ca şi terenuri curţi –construcţii se va mai impozita la această categorie şi 400 m.p. de teren agricol (daca proprietarul deţine cel puţin această suprafaţă), chiar dacă terenul este înregistrat la altă categorie de folosinţă în Registrul Agricol.

Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere Serviciul Impozite şi Taxe Locale, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

   Impozitul pe teren, datorat de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

  În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza administrativ-teritorială a oraşului Petrila, bonificaţia se referă la impozitul pe teren cumulat.

 

În anul 2016 se pot aproba următoarele scutiri la plata impozitului pe teren

1.Scutiri aprobate  prin noul Cod Fiscal pentru:

 

a)-terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ – teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;

b)-terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

 c)-terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

  d-)terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;

          e)-terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;

 f)-terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 g)-terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;

  h)-terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;

  i)-terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

          j)-terenurile degradate sau poluate, induse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;

         k)-terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;

  l)-terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

         m)-terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;

           n)-terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

           o)-terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

         p)terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

         q)-terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

            r)-terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

           s)-terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

          t)-terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

         u)-terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

         v)-terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;

          w)-suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

          x)-terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;

          y)-terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

 

2.Scutiri ce se pot aproba de către Consiliul Local:

a)-terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, se scutesc de la plata impozitului/taxei in procent de 100%.;

b)-terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrative, se scutesc de la plata impozitului/taxei in procent de 100%.;

c)-terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrative, se scutesc de la plata impozitului/taxei in procent de 100%.;

d)-terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se scutesc de la plata impozitului/taxei in procent de 100%.(Pt. Eroi ai Revolutiei din 1989);

e) -suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, se scutesc de la plata impozitului/taxei in procent de 100%.;

f)-terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, se scutesc de la plata impozitului/taxei in procent de 50%.;

g)-terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/ de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat. Procentul de scutire se va stabili odată cu elaborarea schemei de ajutor de stat/minimis;

        Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren prevăzute menţionate  se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

    În celelalte cazuri   scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren prevăzute menţionate  se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017, persoanelor care depun documente justificative  la Serviciul Impozite şi Taxe Locale în anul 2016

   Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

      Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 

 

III-IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT

 

         În anul 2016, cuantumul  impozitelor pe mijloacele de transport nu suferă modificări faşă de anul 2015

 Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.    

Persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie, conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice, au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documentele justificative, la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10% .

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

În anul 2016 se pot aproba următoarele scutiri la plata impozitului pe mijloace de transport

Scutiri aprobate  prin noul Cod Fiscal pentru:

                          a)-mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

                            b)-mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

                           c)-mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

                           d)-mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (PT.Eroi ai Revolutiei);

                           e)-mijloacele de transport ale instituţiilor publice;

                           f)-mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;

                           g)-vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

                           h)-mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

                            i)-mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

                           j)-mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;

                           k)-mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

                          l)-mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

                          m)-autovehiculele acţionate electric;

                          n)-autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

                          o)-mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

                    p)- în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

 

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport menţionate  se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

 În celelalte cazuri   scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport menţionate  se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017, persoanelor care depun documente justificative  la Serviciul Impozite şi Taxe Locale în anul 2016

 Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport

 

 

SANCŢIUNI

 

Contravenţia pentru depunerea peste termen  a declaraţiilor menţionate, se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei,  iar pentru  nedepunerea declaraţiilor menţionate se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice.

Contravenţia pentru depunerea peste termen  a declaraţiilor menţionate, se sancţionează cu amendă de la de la 280 lei la 1.116 lei, iar pentru  nedepunerea declaraţiilor menţionate se sancţionează cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei, în cazul persoanelor juridice.

 

TAXE DE CONCESIUNI SI/SAU  INCHIRIERI

         În anul 2016, taxele de concesiune şi/sau închiriere nu vor fi majorate faţă de anul 2015, în cazul contractelor aflate în derulare.      

 

 

 

ZONAREA

          

ÎNCADRAREA PE ZONE A LOCALITĂŢII PETRILA ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 ESTE URMĂTOAREA:

 

ZONA A : străzile: REPUBLICII, MĂGURA, MINEI, ALEXANDRU SAHIA, TUDOR VLADIMIRESCU, 22 DECEMBRIE, 8 MARTIE, 6 AUGUST, MUNCII, MIHAI EMINESCU, COCOŞULUI, CĂRBUNELUI, CASTANILOR, FLORILOR, PRUNDULUI, DECEBAL, DIGULUI, PRISLOP, ROŞIA, I.D.SÂRBU, GRĂDIŞTEI, PRIVIGHETORILOR,  VULTURULUI, TRAIAN VUIA, MIHAIL SADOVEANU, DOINEI, AUŞELULUI, INDEPENDENŢEI, LUCIAN BLAGA, ION CREANGĂ, NICOLAE TITULESCU, LIBERTĂŢII, BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA, ŞOIMILOR, BUCUREŞTI, PARCULUI, MINERILOR, STADIONULUI, OCTAVIAN GOGA, CIMITIRULUI, BOBÂLNEI, PETRE ISPIRESCU, PRIETENIEI, APADUCTULUI, GEORGE ENESCU, ÎNFRĂŢIRII, HORIA, CLOŞCA, CRIŞAN, 1 MAI, NICOLAE IORGA, ŞCOLII, AUREL VLAICU, INCINTA E.M.PETRILA, E.M.LONEA, PREPARAŢIA PETRILA ŞI A STAŢIILOR DE CAPTARE APĂ POTABILĂ.

 

ZONA B : străzile: TRANDAFIRILOR, PRIMĂVERII, 1 IUNIE,  NICOLAE BĂLCESCU, ARENEI, JIULUI, BICAZ, DACILOR, PIEŢII, TĂII, CRINULUI, ANA COLDA, CIOCÂRLIEI, ŞURIANU, PROGRESULUI, GRIVIŢEI, SARMIZEGETUZA, TINERETULUI, GEORGE COŞBUC, LUCEAFĂRULUI, LILIACULUI, SCÂNTEII, RÂNDUNICII, BURDEŞTI, AVRAM IANCU, IZVORULUI, VOIEVODULUI.

 

ZONA C : străzile: PARÂNGULUI, LUNCA, TAIA, PREDONI, DOBREŞTI, CIMPA, COLONIA CIMPA, JIEŢ, RĂSCOALA, DEALULUI, CARPAŢI, CÂMPULUI,  POPI.

 

ZONA D : străzile MOŞICI, GALERIA CIMPA, BIRĂONI, VALEA CIMPEI, TIRICI, MESTEACĂNULUI,  PREVESCIORI, LUMINII.                                                                                

 

FOARTE IMPORTANT

 

Conform art.165 alin.2 din noul Cod de Procedura Fiscală , începând cu anul 2016, în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală.