ANUNT PUBLIC

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

 

 

ANUNT PUBLIC

 

        In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Local al Orasului Petrila, anunta elaborarea urmatorului Proiect de hotarare:

       

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar –contabil, la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila.

 

                                  INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE

 

       Persoanele fizice si juridice pot transmite in scris propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare sus mentionat.

          Propunerile, sugestiile si opiniile se vor depune la  registratura Primariei Orasului Petrila, in atentia initiatorului de proiect pana cel tarziu la data de 19 septembrie 2015.

          Afisarea prezentului anunt a fost facuta la avizierul Primariei Orasului Petrila si pe site-ul primariei.

 

                                                                                         Petrila la, 25.08.2015

 

 

 

JUDETUL HUNEDOAR

ORASUL PETRILA

CONSILIUL LOCAL                                                            

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  ______/2015

Privind aprobarea Regulamentului pentru îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA

 

            Având în vedere  expunerea de motive întocmită de Primarul orasului Petrila, domnul Paducel Ilie, prin care se propune aprobarea Regulamentului  privind îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila;

            Vazând raporul nr. 26526/ 2015 întocmit de catre Compartimentul Asociatii de Proprietari precum si raportul nr. 26576/2015 intocmit de  Biroul juridic,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Petrila, precum şi avizul comisiei juridice nr.——-/2015 din cadrul Consiliului Local al orasului Petrila;

Având în vedere faptul că a fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare;

            În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,cu modificările ulterioare, ale  H.G. R nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, ale O.M.F nr. 1969/2007 pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial precum  şi ale O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare;

            În temeiul  art.36 alin.9 şi art.45 alin.1  din Legea nr. 215/2011 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul Asociaţii de Proprietari .

            Art. 3. Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Primarului orasului Petrila, Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara,Compatimentului Asociaţii de Proprietari si se aduce la cunostinta publica  

                                                                    Petrila, 19.08.2015

PREŞEDINTEDEŞEDINŢĂ                                                                    AVIZAT

                                                                                                            SECRETAR       

                                                                                                   JR. VARGATU TOMA  

                                                                                    Anexa nr. 1 la HCL nr._______ /2015

 

 

Regulament privind îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de

proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila

 

 

CAP. I

PREVEDERI LEGALE

Art. 1

Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, sprijină activitatea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea sarcinilor şi scopurilor ce le revin conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.

Art. 2

Consiliile locale ale municipiilor, oraselor şi comunelor  indruma si sprijina asociatiile de proprietari pentru îndeplinirea obligaţiilor  ce le revin asupra proprietăţii comune.

Art. 3

Controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari se exercită de către Consiliile locale cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti conform prevederilor art. 55 din Legea nr. 230 / 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare şi ale art. 59, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007.

Art. 4

Prevederi legale:

► LEGEA Nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare:

,,Art. 55 Consiliile locale cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, exercită controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari.

► HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 1588/2007, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare:

“Art. 59-(1) Exercitarea controlului asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari se realizează în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 230/2007, de către organele competente, potrivit legislaţiei financiar contabile.

 

CAP. II

ÎNDRUMAREA ŞI COORDONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

 

În exercitarea atribuţiilor sale Compartimentul Asociaţii de Proprietari asigură îndrumarea metodologică şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5

Compartimentul Asociaţii de Proprietari are în principal următoarele atribuţii în îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari:

a) asigură întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaţiile de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestora;

b) asigură participarea la acţiunile şi discuţiile unde se analizeză problemele de îndrumare, sprijin şi control ale asociaţiilor de proprietari;

c) acordă consultanţă privind constituirea asociaţiilor de proprietari în clădirile de locuinţe cu mai multe tronsoane sau scări, pe fiecare tronson ori scară în parte, numai în condiţiile în care nu există o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată;

d) organizează şi asigură exercitarea controlului financiar-contabil şi gestionar la solicitarea asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari.

e) îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;

f) îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor legale în vigoare.

 

CAP. III

CONTROLUL FINANCIAR, CONTABIL ŞI DE GESTIUNE LA

ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

 

Art. 6

 Prin prezentul act normativ se reglementează modul de efectuare a controlului financiar – contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari, de către persoanele împuternicite, în limita competenţelor date de normele legale în vigoare.

Art.7

Obiectivul controlului este de a depista eventualele erori, deficienţe, lipsuri, pentru a le remedia şi a le evita pe viitor.

Art.8

Asociaţiile de proprietari supuse verificării vor fi anunţate despre desfăşurarea controlului prin adresă scrisă.

Art.9

Controlul  financiar, contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari, se va efectua de catre  persoane cu pregatire in domeniul financiar-contabil, tehnic, juridic, împuternicite de către Primar, prin dispoziţie, şi care au ca obiectiv verificarea, controlul şi îndrumarea activităţii asociaţiei de proprietari, pentru funcţionarea acesteia, conform reglementărilor legale în vigoare, în mod eficient şi în interesul proprietarilor pe care îi reprezintă.

Art.10

Controlul va fi efectuat prin sondaj şi în baza documentelor şi actelor justificative puse la dispoziţia personalului de specialitate, pe un an de zile, şi numai în situaţia în care se constată deficienţe se va extinde verificarea şi asupra documentelor aferente anilor anteriori.

 

Art.11

Control financiar – contabil şi de gestiune, se exercita de persoanele prevazute la art. 9, din oficiu, ori la solicitarea unuia sau mai multor membrii ai asociaţiei de proprietari.

 

Art. 12

Pe parcursul desfăşurării controlului vor fi avute în vedere următoarele obiective:

1. modul de îndeplinire a atribuţiilor comitetului executiv şi al comisiei de cenzori;

2. verificarea concordanţei dintre soldul scriptic înscris în registru de casă şi numerarul faptic existent în casieria asociaţiei în acel moment, conform procesului – verbal de verificare a casieriei;

3. modul de efectuare a operaţiunilor de incasări şi plăţi prin casă;

a) existenţa registrului de casă;

b) confruntarea valorilor înscrise în duplicatele chitanţelor emise, cu suma înscrisă în registrul de casă la poziţia încasări;

c) verificarea operaţiunilor de plăţi prin casă;

d) verificarea existenţei referatelor de necesitate întocmite de administratorul asociaţiei de proprietari şi aprobate de preşedintele asociaţiei, pentru cheltuielile administrativ-gospodăreşti;

4. verificarea formularelor cu regim special şi a celorlalte formulare, comune pe economie, privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi existenţa registrelor contabile obilgatorii:

– Registrul – jurnal (cod 14-1-1/A);

– Registrul – inventar (cod 14-1-2).

5. verificarea existenţei următoarelor registre contabile:

-Registrul pentru evidenta fondului de rulment cod 14-6-25/a

-Registrul pentru evidenta fondului de reparatii cod 14-6-25/b

-Registrul pentru evidenta sumelor speciale cod 14-6-25/c

-Registrul pentru evidenta fondului de penalizari cod 14-6-25/d,

6. verificarea întocmirii lunare a “Situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv”, cod 14-6-30/d, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, aşa cum prevede Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969 / 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, precum şi depunerea acesteia la datele stabilite de lege la Compartimentul Asociaţii de Proprietari;

7. respectarea prevederilor legale referitoare la încadrarea personalului, salarii, prime, verificarea respectării bugetului de venituri şi cheltuieli;

8. legalitatea şi realitatea celorlaltor plăţi şi cheltuieli făcute prin numerar sau virament;

9. verificarea respectării criteriilor legale de repartizare a cheltuielilor sau a obligaţiilor financiare pe fiecare proprietate individuală;

10. utilizarea listei de plată a cotelor de întreţinerere la cheltuielile asociaţiei de proprietari – cod 14-6-28;

11. urmărirea modului de repartizare a penalizărilor facturate de furnizorii de utilităţi precum şi a modului de repartizare a penalizărilor stabilite de către asociaţia de proprietari pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişate pe lista de plată;

12. verificarea existenţei garanţiei materiale prevăzute de lege pentru casier/administrator, cenzori( conform hotărârii adunării generale a proprietarilor);

13. verificarea utilizării fondurilor de reparaţii şi a fondurilor speciale constituite din veniturile obţinute din exploatarea propietăţii comune;

14. verificarea existenţei fondului de rulment şi a fondului de reparaţii;

15. verficarea existenţei tuturor documentelor necesare efectuării unei reparaţii la părţile comune;

16. verificarea şi altor registre şi formulare, comune pe economie, privind activitatea financiară si contabilă, utilizate de persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partida simplă.

 

CAP. IV

STABILIREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII PENTRU CONDUCERILE ŞI SALARIAŢII ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

 

În vederea îndeplinirii prevederilor art .55 din Legea nr. 230 / 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, conducerile şi salariaţii asociaţiilor de proprietari au următoarele obligaţii:

Art. 13

Pentru buna desfăşurare a controlului financiar, contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari, acestea sunt obligate să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite de către Primar, prin dispoziţie, pentru efectuarea controlului, toate documentele solicitate conform listei de mai jos:

– Statutul asociaţiei de proprietari, Acordul de Asociere al asociaţiei de proprietari, Codul fiscal, atestatul administratorului, contractele încheiate cu furnizorii şi alţi prestatori de servicii, contracte de muncă şi convenţii civile încheiate cu personalul asociaţiei, contractul de administrare (dacă este cazul), procese – verbale încheiate de comisia de cenzori, rapoarte de activitate, expertize contabile şi tehnice, ş.a.m.d., în urma controalelor efectuate;

– Registrul – jurnal;

– Extrasul de cont lunar (sau oglinda soldului şi operaţiunilor bancare), pentru fiecare cont;

– Registrul de evidenţă a cererilor, solicitărilor şi reclamaţiilor proprietarilor;

– Listele de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari;

– Situaţia soldurilor elementelor de pasiv şi de activ/Bilanţ;

– Registrul cu Procese Verbale ale Adunării Generale a asociaţiei de proprietari;

– Registrul de Decizii ale Comitetului Executiv;

– Bugetele anuale de Venituri şi Cheltuieli ale asociaţiei de proprietari;

– Chitanţiere cu încasările efectuate;

– Registru de casă;

– Documente bancare (Ordine de Plată, CEC-uri, extrase de cont, etc.);

– Bonuri de consum, facturi fiscale şi chitanţe pentru cheltuielile efectuate;

– Decont de cheltuieli;

– Jurnal de operaţiuni diverse;

– Fişe pentru operaţiuni diverse;

– Contract de garanţie “în numerar” sau “suplimentară”;

– Registrul pentru evidenţa fondului de rulment;

– Registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii;

– Registrul – inventar, lista de inventariere, fişa de evidenţă a obiectelor de inventar;

– Registru pentru evidenţa sumelor speciale;

– Registru pentru evidenţa fondului de penalizări;

– Fişele de atribuţii pentru personalul angajat al asociaţiei de proprietari;

– Alte documente justificative, solicitate, care să lămurească situaţia de fapt a asociaţiei de proprietari.

Imprimatele documentelor de mai sus, vor avea OBLIGATORIU forma şi conţinutul conform O.M.F. nr. 1969/2007 pentru aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

 

Art. 14

Să prezinte spre verificare valorile oferite de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii intră sub incidenţa controlului, la cererea organelor de control din cadrul Compartimentul Asociaţii de Proprietari.

Art. 15

Constituie obligaţii ale reprezentantului legal al asociaţiei de proprietari să prezinte în cadrul adunărilor generale ale asociaţiilor de proprietari procesele-verbale de control întocmite de către organele de control cu prezentarea concluziilor şi măsurilor impuse în urma controlului.

Art. 16

Să respecte toate măsurile dispuse în cadrul proceselor-verbale de control şi termenele acestora, precum şi să comunice modul de îndeplinire a acestor măsuri Compartimentul Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei orasului Petrila.

Art. 17

Să depună la compartimentele specializate din cadrul autoritatii publice locale a tuturor modificărilor intervenite în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari, în termen de 30 de zile de la data modificării.

Art. 18

În cazul schimbării conducerii asociaţiei de proprietari, aceasta are obligaţia de a preda pe bază de proces-verbal toate documentele contabile şi bunurile asociaţiei, noii conduceri alese a asociaţiei de proprietari.

Art. 19

Predarea tuturor documentelor contabile, bunurilor şi valorilor băneşti pe bază de proces-verbal, de către administrator/contabil/casier, în situaţia în care, din diverse motive nu mai ocupă această funcţie, comitetului executiv al asociaţiei de proprietari sau persoanei nou angajate.

Art. 20

Întocmirea Situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv şi în cazul fuziunii sau divizării asociaţiilor de proprietari în condiţiile legii, necesare încheierii protocolului de predare – primire, de către conducerile asociaţiilor de propietari.

Art. 21

Afişarea la avizier a hotărârilor adunării generale a proprietarilor şi a deciziilor comitetului executiv .

 

CAP. V

CONTRAVENŢII

 

Art. 22

Constituie contravenţie, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 250 lei – 2.500 lei pentru presedintele, administratorul, casierul, contabilul  asociaţiei de proprietari, următoarele fapte:

1. refuzul colaborării şi prezentării documentelor solicitate pentru controlul efectuat de către reprezentanţii Compartimentul Asociaţii de Proprietari;

2. neprezentarea spre verificare a valorilor oferite de orice fel, pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii intră sub incidenţa controlului, la cererea organelor de control din cadrul Compartimentul Asociaţii de Proprietari;

3. neeliberarea documentelor solicitate în original sau copii certificate la cererea organelor de control;

4. neluarea de măsuri conform îndrumărilor şi recomandărilor ce decurg din procesul verbal încheiat în urma controlului efectuat de către organele de control, în termenul precizat în actul de control;

5. nepredarea tuturor documentelor contabile, bunurilor şi valorilor băneşti pe bază de proces-verbal, de către presedinte/administrator/contabil/casier, în situaţia în care, din diverse motive nu mai ocupă această funcţie, comitetului executiv al asociaţiei de proprietari sau persoanei nou angajate;

6. neîntocmirea Situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv şi în cazul fuziunii sau divizării asociaţiilor de proprietari în condiţiile legii, necesare încheierii protocolului de predare – primire;

7. nedepunerea în termen legal a Situaţiei Soldurilor Elementelor de Activ şi de Pasiv (în cazul organizării contabilităţii în partidă simplă);

8. neprezentarea Compartimentul Asociaţii de Proprietari a tuturor modificărilor intervenite în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari, în termen de 30 de zile de la data modificării;

9. neprezentarea în cadrul adunărilor generale de către reprezentantul legal al asociaţiei de proprietari a proceselor-verbale de control întocmite de către organele de control, cu prezentarea concluziilor şi măsurilor impuse în urma controlului;

10. neafişarea la avizier a hotărârilor adunării generale a proprietarilor şi a deciziilor comitetului executiv .

 

CAP. VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 23

Contravenţiile prevăzute de prezentul Regulament precum si cele prevazute de Legea nr. 230/2007 se constată şi se sancţionează cu amendă de către persoanele împuternicite prin  dispozitia emisa de Primarul orasului Petrila.

 

Art. 24

Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 25

Plângerile formulate împotriva proceselor – verbale de constatare a contravenţiei se depun spre soluţionare Judecătoriei Municipiului Petroşani.

 

             Petrila, 19.08.2015

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        AVIZAT                                    

                                                                                                             SECRETAR

                                                                                                                JR. VARGATU TOMA

                                                                                             

 

JUDETUL HUNEDOAR

ORASUL PETRILA

   PRIMAR

Nr. 26.088/12/2015

EXPUNERE  DE MOTIVE

 

Privind aprobarea Regulamentului pentru îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila

 

 Consiliile locale  sprijiina si indruma activitatea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea sarcinilor şi scopurilor ce le revin conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.

In acest sens, consiliile locale organizeaza in cadrul aparatului propriu un compartiment specializat in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari care au in componenta specialisti in domeniul financiar-contabil, tehnic, juridic, si al legislatiei muncii .

Pentru reglementarea unui cadru general privind raportul dintre autoritatile administratiei publice locale si  asociatiile de proprietari care vizeaza : infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari,  precum si exercitarea controlului financiar-contabil si de gestiune asupra actvitatii acestora,  se impune aprobarea unui regulament care sa acopere aceasta sfera de activitate.

Temeiul legal al proiectului de hotarare il constituie prevederile Legii nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,cu modificările ulterioare, ale  H.G. R nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, ale O.M.F nr. 1969/2007 pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial,ale O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare,ale art.36 alin.9 şi art.45 alin.1  din Legea nr. 215/2011 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare,

Date fiind cele mai sus mentionate supun spre dezbaterea si adoptarea consiliului local, proiectul de hotarare in forma initiata.

                                                                                        Petrila , 19.08.2015

INITIATOR

PRIMAR

PADUCEL ILIE

 

JUDETUL HUNEDOAR

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI

NR. 26526/2015

 

 R A P O R T

 

 

   Privind aprobarea Regulamentului pentru îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila

 

 

Compartimentul Asociatii de Proprietati, din cadrul Primariei orasului Petrila, in baza prevederilor Legii nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,cu modificările ulterioare, ale  H.G. R nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, ale O.M.F nr. 1969/2007 pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial,ale O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare,ale art.36 alin.9 şi art.45 alin.1  din Legea nr. 215/2011 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere necesitatea  reglementarii  unui cadru general privind raportul dintre autoritatile administratiei publice locale si  asociatiile de proprietari care vizeaza activitati precum: infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari,  exercitarea controlului financiar-contabil si de gestiune asupra actvitatii acestora, precum si constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare,  se impune aprobarea unui regulament care sa acopere aceasta sfera de activitate.

Date fiind cele mai sus mentionate, supunem spre dezbaterea si adoptarea consiliului local, proiectul de hotarare si „Regulamentul pentru îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila”,

 

                                                                             Petrila , 19.08.2015

 

COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI

JR. SIROP GABRIELA

INSP. ANDRONACHE EMILIA

JUDETUL HUNEDOAR

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

COMPARTIMENT JURIDIC

NR. 26576/2015

 

 

 R A P O R T

 

 

   Privind aprobarea Regulamentului pentru îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila

 

 

Consiliile locale  sprijiina si indruma activitatea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea sarcinilor şi scopurilor ce le revin conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.

In acest sens, consiliile locale organizeaza in cadrul aparatului propriu un compartiment specializat in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari care au in componenta specialisti in domeniul financiar-contabil, tehnic, juridic, si al legislatiei muncii .

Avand in vedere necesitatea  reglementarii  unui cadru general privind raportul dintre autoritatile administratiei publice locale si  asociatiile de proprietari care vizeaza activitati precum: infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari,  exercitarea controlului financiar-contabil si de gestiune asupra activitatii acestora, precum si constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare,  se impune aprobarea unui regulament care sa acopere aceasta sfera de activitate.

Compartimentul Juridic, din cadrul Primariei orasului Petrila, analizand proiectul de hotarare in baza prevederilor Legii nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,cu modificările ulterioare, ale  H.G. R nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, ale O.M.F nr. 1969/2007 pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial,ale O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare,ale art.36 alin.9 şi art.45 alin.1  din Legea nr. 215/2011 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare,

Considera indeplinite conditiile de legalitate, motiv pentru care  supune spre dezbaterea si adoptarea consiliului local, proiectul de hotarare si „Regulamentul pentru îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila”, in forma initiata.

 

                                                                                                Petrila , 25.08.2015

 

 

COMPARTIMENT JURIDIC

JR. PARIS OANA

JR. STROE DANIEL

 

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA ORASULUI

         PETRILA

NR. 26560/2015

 

Proces  verbal

 

 

Incheiat azi 25.08.2015, la sediul Primariei Orasului Petrila

 

 

 

 

 

          Subsemnata  Jr. Sirop Gabriela, am procedat in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind  transparenta decizionala in administratia publica pentru aducerea la cunostinta  a locuitorilor orasului Petrila a proiectului de hotarare ce urmeaza a fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local Petrila, in sedinta ordinara din luna septembrie 2015.

          Aducerea la cunostinta a celor interesati s-a facut la sediul si pe site-ul Primariei Orasului Petrila,

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal

 

 

 

JR. SIROP GABRIELA