Anunt posturi vacante

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

ANUNT

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI / EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI PETRILA

                                Primaria orasului Petrila, anunta concurs pentru ocuparea  unor posture vacante, si anume 2(doua) posturi muncitor calificat din cadrul Compartimentului Tehnic al Directiei Tehnice si un post paznic din cadrul Compartimentului dispecerat monitorizare si paza bunuri.  pentru data de 18.05.2015 proba scrisa si 20.05.2015 interviul. Cele doua probe se vor desfasura incepand cu ora 10 la sediul Primariei orasului Petrila.

                                Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

-cerere de participare la concurs

-copia actului de identitate

-copii ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor

-copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca

-cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale (cazierul judiciar va fi depus pana cel tarziu la data desfasurari primei probe a concursului)

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate

-curriculum vitae

Copiile documentelor depuse la dosar vor fi insotite de documentele originale pentru certificarea acestora.

                                Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Petrila pana in data de 08.05.2015, ora 15. Relatii suplimentare la telefon 0254550977 sau 0254550760.

                                Conditii generale de participare la concurs:

-cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

-cunoaste limba romana, scris si vorbit;

-varsta minima reglementata de prevederile legale;

-sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;

-sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei atestata pe baza adeverintei medicale, eliberata de medicul de familie

-indeplineste conditiile de studii pentru ocuparea postului;

– nu a fost condamnata definitiv pt. savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice de participare la concurs:

pentru muncitor calificat (lacatus), treapta I

– studii generale, scoala profesionala, liceu de profil sau curs de calificare in meseria de lacatus

– vechime 9 ani

pentru muncitor calificat (sudor), treapta  IV

– studii generale, scoala profesionala, liceu de profil sau curs de calificare in meseria de sudor

pentru paznic

-studii generale

-atestat profesional conform art. 36 lit.”d” din Legea 333/2003  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Bibliografia pentru examen:

pentru muncitori calificati

1.HGR 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

2.HGR 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatete pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

3.HGR 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

pentru paznic

1. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata

                2. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

          PRIMAR

ILIE PADUCEL

Anunt licitatie publica

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA  IN DATA DE

24.04.2015  Ora 1000

 

 

 PENTRU

 

 

 

            Vanzare prin licitatie publica a imobilului teren intravilan, in suprafata de 1284 mp, identificat in CF nr. 62518 Petrila, nr. topo 62518, situat in orasului Petrila, str. Jiet, nr. 75.

·         Pretul de pornire al licitatiei este de 25.630 lei conform HCL 147/2014.

·         Taxa de participare la licitatie este de: 100 lei.

·         Garantia de participare la licitatie este de: 2.563 lei.

·         Costul caietului de sarcini este 10 lei, iar acesta este disponibil la sediul

Institutiei, camera nr. 7.

·         Ofertele se depun pana in data de  24.04.2015, ora 0900 la sediul Primariei

orasului Petrila.

     

            Informatii suplimentare se pot solicita la sediul Primariei Orasului Petrila, str. Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara, la telefon/fax 0254550760 sau 0254550977, interior 218 sau pe adresa de mail-primaria.petrila2008@yahoo.com  

           

 

Petrila la 16.04.2015

 

 

 

PRIMAR,

PADUCEL ILIE